پایگاه اطلاع رسانی صالحین زنده رود http://sfaragir.ir 2018-10-15T05:05:58+01:00 text/html 2015-08-27T08:00:30+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی صفحه اصلی صالحین زنده رود http://sfaragir.ir/post/104 <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="مسكن مهروعده‌های دولت؛از حرف تا عمل " href="http://www.sfaragir.ir/post/22" target=""></a> <p><img alt="" src="http://www.leader.ir/images/logo/187226.jpg"></p></span></span></span></span></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="width: 380px; height: 33px;" src="http://s0.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/26.gif" height="33" width="270"></span></p> <p align="center">.<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بهترین شادباش ها درسال <u><font color="#ff0000">94</font></u>تقدیم به شما،<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="width: 59px; height: 34px;" src="http://s0.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/19.gif" height="25" width="53"></span></span></span></span></span></p> <p align="justify"></p> <p></p> <table dir="rtl" style="width: 676px; height: 4665px;" width="676"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="top"><span class="normalBold" dir="rtl" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: Arial;"><font size="5" color="#ff0000"><span class="normalBold" dir="ltr" style="font-size: x-small; color: blue; font-family: Tahoma;"><font size="3" color="#ff0000"> <p align="center"><font size="2" color="#660000" face="Tahoma">از خود گذر كنیم كه این خان آخر است</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#660000" face="Tahoma">این انقلاب بیمه ی&nbsp;عباس و اكبر&nbsp;است</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#660000" face="Tahoma">تحریم می كنند كه تسلیممان كنند</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#660000" face="Tahoma">غافل از اینكه دل به بلاها شناور است</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#660000">بیم هلاك نیست كسی را كه از ازل</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#660000">چشم امید او به خدا و پیمبر است</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#660000" face="Tahoma">با سكه و دلار نداریم هیچ كار</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#660000" face="Tahoma">ما را به سر هوای اشارات رهبر است</font></p><font size="2"> <p align="center"><font size="2" color="#660000" face="Tahoma">جان می دهیم و ننگ ملامت نمی خریم</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#660000" face="Tahoma">حرف دل امام همان حرف آخر است</font></p></font> <p align="center"><font size="2"><font color="#660000">ای نایب امام بفرما كه جان دهیم</font></font></p> <p align="center">&nbsp;<font size="2" color="#660000">&nbsp;</font><font size="2" color="#660000">جانی كه عاشقانه فدای تو سرور است</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#660000"> </font></p><table id="_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles" style="border-width: 0px; width: 100%; border-collapse: collapse;" rules="all" border="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="background-color: white;"> <td> <table dir="rtl" style="width: 572px; height: 1323px;" cellspacing="7"> <tbody> <tr> <td align="right" valign="top"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#3333ff"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عید است ولی بدون او غم داریم / عاشق شده ایم وع</span>شق را کم داریم</font></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#3333ff">ای کاش که این عید ظهورش برسد / اینگونه هزار عید با هم داریم</font></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#3333ff">اللهم عجل لولیک الفرج</font></span></p> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA"></span></span>&nbsp;</p><span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="5" color="#ff0000"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="5" color="#ff0000"><a title="مسكن مهر" href="http://www.sfaragir.ir/post/22" target=""><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA"></span></span><p style="text-align: center;" align="right"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="5" color="#ff0000"><strong>چرادولت تدبیروامید پاسخگویی مشكلات <br></strong></font></span></span></p><p style="text-align: center;" align="right"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="5" color="#ff0000"><strong>مسكن های مهرنمی باشد؟</strong></font></span></span></p></a></font></font></span></span></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p></p></font></span></font></span> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width: 670px; height: 74px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="7"> <tbody> <tr><td style="vertical-align: top;"><p class="yiv3539619841MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify; color: rgb(255, 0, 0);"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">معاون وزیر راه و شهرسازی :</span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv3539619841MsoNormal" dir="ltr" style="margin-bottom: 0pt; direction: ltr; line-height: normal; text-align: justify;"><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="FA">ذوب آهن اصفهان ، نیاز اساسی كشور به ریل را تامین می كند</span></b><b><span style="font-size: 12pt;"></span></b></p> <p class="yiv3539619841MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">مهندس علی نور زاد ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و هیات همراه با حضور در ذوب آهن اصفهان ، ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل شركت ،‌ از پروژه تولید ریل ملی و خط تولید بازدید نمود .</span></p><p class="yiv3539619841MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">1394/06/03</span><br></span></p><p class="yiv3539619841MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">جلسه تودیع ومعارفه رواسای قدیم وجدید آموزش وپرورش باغبهادران دركانون مطهره باغبهادران باحضورمسئولین اداره كل آموزش وپرورس استان اصفهان ومسئولین شهرستان وبخش برگزارگردید...</span><br></span></p></td></tr><tr> <td style="padding: 0.75pt; border-color: rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;" valign="top"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><span style="color: rgb(15, 113, 185); text-decoration: none;"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><span style="color: rgb(15, 113, 185); text-decoration: none;"></span></span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><a href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=23331"><span style="color: rgb(15, 113, 185); text-decoration: none;"><br></span></a></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><a href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=23331"><span style="color: rgb(15, 113, 185); text-decoration: none;"> </span></a><a href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=23331"><br></a></span><a href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=23331"><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"></span></b></a><b><a href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=23331"><span style="color: rgb(15, 113, 185); text-decoration: none;"><br></span></a></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: normal;"><b><a href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=23331"><span style="color: rgb(15, 113, 185); text-decoration: none;">جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان لنجان </span></a></b></p></span> </span><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"></span></b> </td></tr><tr><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr></tbody></table><img alt="" src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png"></div> <h2></h2><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font color="#cc0000"><strong><img src="http://upload7.ir/images/13019729211052434047.jpg"></strong></font></span> <h2><a href="http://www.sfaragir.ir/post/107">مصاحبه با آقای احمد یوسفی مدیر کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان لنجان </a></h2></td></tr></tbody></table></span></span></span></span></span> text/html 2015-08-27T08:00:12+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای ذوب آهن http://sfaragir.ir/post/110 <img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png" alt=""><br><br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png" alt=""><p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify; color: rgb(255, 0, 0);"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">معاون وزیر راه و شهرسازی :</span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="ltr" style="margin-bottom: 0pt; direction: ltr; line-height: normal; text-align: right;"><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="FA">ذوب آهن اصفهان ، نیاز اساسی كشور به ریل را تامین می كند</span></b><b><span style="font-size: 12pt;"></span></b></p><br><p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">مهندس علی نور زاد ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و هیات همراه با حضور در ذوب آهن اصفهان ، ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل شركت ،‌ از پروژه تولید ریل ملی و خط تولید بازدید نمود .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">وی پس از این بازدید به خبرنگار ما گفت : با مشاهده فعالیتهای این صنعت عظیم</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> ، می توان گفت كه ذوب آهن اصفهان یكی از بنیادی ترین صنایع کشور محسوب می شود .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">وی افزود : در سیاستهای دولت تدبیر و امید صنعت حمل و نقل ریلی کشور در اولویت قرار گرفته و توسعه بیش از پیش آن مد نظر است در حالیكه در سالهای گذشته این صنعت رشد چندانی نداشته است .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد : با توجه به اهمیت این صنعت در عرصه بین الملل و رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر گسترش صنعت حمل و نقل ریلی نیاز مبرم به تولید ریل در کشور احساس می شد . در سال گذشته به همت وزرای راه و شهر سازی ، صنعت ، معدن و تجارت و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با حضور دکتر سعد محمدی مدیر عامل شرکت تفاهمنامه ای در خصوص تولید ریل تنظیم شد . خوشبختانه پیشرفت این پروژه به گونه ای است كه شاهد تولید اولین محصول ریل ملی در زمستان سال جاری خواهیم بود تا در پروژه های عمرانی کشور و حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">وی در پاسخ به این سوال که میزان نیاز کشور به ریل به عنوان یک محصول استراتژیک و زیربنایی در سال چقدر است : حدود 1500 کیلومتر زیرسازی انجام شده است که نیاز شدید به ریل در این خصوص وجود دارد . ضمن اینكه طبق برنامه تا سال 1400 باید 10 هزار كیلومتر پروژه های ریلی اجرا شود که 5 هزار کیلومتر آن در دست اجرا است و 5 هزار کیلومتر نیز در دست مطالعه داریم</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> علاوه بر آن شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در حال بازسازی خطوط قدیمی و ارتقاء برخی از خطوط یک خطه به دو خطه است ، بنابراین نیاز شدید به ریل وجود دارد .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">مهندس نور زاد خاطر نشان کرد : طی این جلسه توانمندی های ذوب آهن به تولید ریل به بیش از حدود 400 هزار تن در سال عنوان شد</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> که نیاز اساسی کشور را تامین می کند .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">وی گفت : ذوب آهن اصفهان با توجه به قدمتی که دارد خوشبختانه توان بسیار بالایی دارد و بی تردید در خصوص بحث حمل و نقل ریلی و تولید ریل قطعا کارآمد و موثر خواهد بود . ضمن اینكه از كارگاه ریخته گری و تولید ریل نیز بازدید شد كه باید از تلاشگران این كارگاه ها که به آبادانی کشور کمک می کنند و کار بسیار سنگینی و پر مشقتی دارند ، قدردانی نماییم .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><b style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">تولید ریل ،‌یك آرزوی ملی است</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> </span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دکتر</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> سید مسعود نصر آزادانی ، معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای کشور نیز كه در این بازدید حضور داشت ، به خبرنگار ما گفت :</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> طی بازدیدی که از این پروژه بعمل آمد پیشرفت خوبی را مشاهده کردیم که نشان از همت والای مدیرعامل شرکت در پیگیری امور مربوط به این پروژه و عزم راسخ سایر تلاشگران دارد .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای کشور تصریح کرد : بیش از 80 سال است که صنعت حمل و نقل ریلی به صورت گسترده در ایران مورد استفاده قرار گرفته است ، اما گلوگاه اصلی توسعه این صنعت در کشور تامین ریل بوده است . به خصوص در دوران بعد از انقلاب و شرایط تحریم ، توسعه شبکه ریلی با محدودیت های فراوانی مواجه گردید .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دکتر نصر آزادانی خاطر نشان کرد : به مرور زمان اجزای مختلف رو سازی راه آهن ( ناوگان ، ماشین آلات و انواع تجهیزات ) در داخل تولید شد . با تولید ریل نیز مجموعه اجزای تشکیل دهنده این صنعت در داخل کشور تکمیل می شود و می توان این امید را داشت که علاوه بر تامین نیاز داخل ، بازارهای منطقه و کشورهای همسایه را نیز تحت تاثیر قرار دهیم .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">وی ادامه داد : منابع اولیه ، خط تولید و دانش فنی در داخل کشور</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> وجود دارد که با برنامه ریزی این منابع ، امکان توسعه در داخل کشور فراهم می شود . خوشبختانه این پتانسیل در کارخانه ذوب آهن اصفهان نیز وجود دارد که امکان توسعه انواع شبکه در بخشهای مختلف ( سریع السیر ، باری سنگین ، باری معمولی و خطوط شهری ) فراهم شود و این فرصتی بزرگ برای کشور محسوب می شود</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">این مقام مسئول گفت : اینجانب حدود 8 سال مدیر کل مهندسی نظارت راه آهن بودم واجزای مختلف راه آهن را در داخل کشور تولید کردیم و همیشه یکی از آرزوها تولید ریل در داخل کشور بود که امید است تا پایان امسال محقق گردد</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><b style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">پیشرفت پروژه تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان ، ستودنی است</span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دکتر خیرا... خادمی عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و معاون ساخت و توسعه راهها گفت : بخش عظیمی از صنعت زیر بنایی کشور به دست توانمند کارکنان ذوب آهن اصفهان ساخته می شود که امید است توسعه کشور را بیش از پیش به همراه داشته باشد . این صنعت بزرگ با توجه به قدمت و تکنولوژی بالا و وسعت عظیم به عنوان اولین کارخانه فولاد سازی کشور برای همه شناخته شده است .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">وی افزود : ذوب آهن اصفهان به عنوان یک ظرفیت بزرگ نه تنها در بخش ساخت و ساز کشور بلکه در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص عملکرد بسیار خوبی داشته است لذا بخشهای مختلف کشور باید باید از این ظرفیت ها بهره گیری نمایند .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ضمن بازدید از پروژه ریل ملی در ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : این پروژه هم اکنون به همت و تلاش مهندسین خبره و سایر تلاشگران از پیشرفت حدود 80 درصدی برخوردار است . با توجه به اینکه توسعه خطوط راه آهن کشور ، نیازمند تولید ریل است و با عنایت به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اولویت اول توسعه زیر ساختهای ریلی در بخش حمل و نقل کشور ، بحث توسعه ریلی در کل وزارت راه و شهرسازی به ویژه شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به عنوان متولی ساخت راه آهن در دستور کار قرار دارد .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">این مقام مسئول اظهار داشت : یکی از چالشهای بزرگ در این بخش دسترسی به ریل با مشخصات فنی به روز است که همکاران ذوب آهن اصفهان این توانمندی را دارا می باشند و تولید ریل را به مراحل نهایی نزدیك كرده اند .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">وی افزود : این پروژه با توجه به حجم عملیات و همچنین مشکل تحریم در وارد کردن تجهیزات خاص از خارج کشور</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> ، ستودنی است .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv9618087177MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دکتر خیرا... خادمی در پایان گفت : امید است هر چه سریعتر مراحل تولید آزمایشی ریل در این شرکت به پایان رسیده و این محصول استراتژیک به تولید انبوه برسد تا اینکه بتوان از این ظرفیت بزرگ برای توسعه کشور استفاده کرد .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"></span></p> <p class="yiv5763524370MsoNormal" dir="ltr" style="margin-bottom: 0pt; direction: ltr; line-height: normal; text-align: center;" align="center"><b style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="rtl" style="font-size: 18pt;" lang="FA">ثبت جهانی دومین برند ذوب آهن اصفهان</span></b></p> <div dir="ltr" align="center"><div style="text-align: right;"> </div><table class="yiv5763524370" style="width: 90%;" border="0" cellpadding="0" width="90%"> <tbody> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 90%;" width="90%"><div> </div><p class="yiv5763524370MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دومین برند ذوب آهن اصفهان ( </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">ZOBESCO </span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">) بر اساس پروتكل بین المللی مادرید در دفتر مركزی موسسه بین المللی </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">WIPO</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span> ( انجمن جهانی حمایت از اموال معنوی ) در ژنو سوئیس به ثبت رسید </span></p> <p class="yiv5763524370MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">بهزاد كرمی مدیر بازار یابی و فروش خارجی ذوب آهن اصفهان.</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"></span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"></span></p> <p class="yiv5763524370MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">در خصوص ثبت جهانی برند و مزایای آن برای این شركت گفت :</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> تمامی سود یك شركت تجاری تنها در بخش مادی خلاصه نمی شود . </span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">مالكیت معنوی و بطور خاص برند و شعارهای شركت ها امروزه گاهی ارزشی بسیار بیشتر از درآمدهای فیزیكی آن دارند . هر</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> شركتی كه كالاو یا خدمات تولید می كند در طول زمان و در صورت برآورده نمودن نیاز های مشتری ( كیفیت ، ماندگاری، قیمت و خدمات پس از فروش) دارای نوعی برتری نسبت به سایر رقبا خواهد بود. این شرایط در سطح بین الملل و روابط فرامرزی اهمیت و ارزش بالاتری دارد. در این میان شركت ها و افراد سودجویی نیز وجود دارند كه جهت بهره برداری از نام نیك و سرمایه های معنوی سایر شركت ها اقدام به جعل نشان تجاری یا شعار دیگران نموده و سوء استفاده های صورت می گیرد. در همین راستا بیش از 160 كشور دنیا در كنوانسیون ژنو توافق نموده اند بر اساس موازین مربوطه و در صورتی كه نشان تجاری و شعار شركتی از این اعضا در دفتر مركزی كنوانسیون در ژنو به ثبت رسیده باشد</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> و ازمالكیت معنوی سایر شركت های دیگر كشورها كپی برداری نشده باشد ، مورد حمایت قرارگیرد.</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv5763524370MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">كرمی در پاسخ به این سوال كه چرا ذوب آهن اصفهان دو برند جهانی ثبت نموده است گفت : برند اصلی و مورد استفاده ذوب آهن </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">ESCO</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> می باشد كه در حال حاضر نیز برند اصلی شركت است . اما شركتی با برند مشابه در دنیا به ثبت رسیده و هرچند فعالیت متفاوتی دارد اما بدلیل اینكه شركت فوق قبل از ذوب آهن برند خود را ثبت نموده بود امكان اعتراض از سوی این شركت وجود دارد و در صورت گسترش صادرات ممكن بود برای ما موانعی ایجاد نماید. با توجه به هزینه پایین ثبت جهانی برند در مقابل منافع آن و تصمیم شورای معاونین شركت</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> ، با تلاش همكاران درحوزه فروش و مدیریت امور حقوقی، برند دیگری با نام </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">ZOBESCO</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span> به ثبت رسید .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv5763524370MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">مدیر بازار یابی و فروش خارجی ذوب آهن اصفهان در خصوص روند صادرات شركت در سال جدید تصریح كرد : به لطف خدا</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> روند صادرات شركت سرعت گرفته و مقاصد جدیدی به بازارهای صادراتی شركت اضافه شده است بطوری كه در 5 ماهه ابتدای امسال بیش از 330 هزار تن از محصولات شركت به خارج از كشور صادر شده است. امیدواریم با همكاری بخش های تولیدی و سایر مدیریت های مرتبط و نگاه ویژه مسئولین شركت ، سال بسیار خوبی را برای صادرات شركت رقم بزنیم كه با یاری خداوند چندان دور از دسترس نیست</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> .</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"></span></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2015-07-26T08:40:35+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی مسكن مهروعده‌های دولت؛از حرف تا عمل http://sfaragir.ir/post/22 <p><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_newstxtActLink"><strong><font color="#6666cc"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; font-style: italic;">چرادولت یازدهم پاسخگوی اقشاركم وبی درآمدنیست ؟ فردای قیامت چه پاسخی میخواهندبدهند...؟</span></font> <br></font></strong></span></p><p><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_newstxtActLink"><strong><font color="#6666cc">04/04/93</font></strong></span></p> <div class="nwstxttoppane"> <div class="nwstxtnewsinfo"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane"> <div class="nwstxtrotitr"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 51);" color="#ff0000">نماینده وزیر نیرو در امور مسکن مهر در بازدید از مسکن مهر فولاد شهر:</font></strong></div> <div class="nwstxtinfotitle"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 51);" color="#ff0000">خدمات زیربنایی مسکن مهر اصفهان قابل تحسین است</font></strong></div> <p class="nwstxtlead" style="line-height: 160%;">مشاور و نماینده وزیر نیرو در امور مسکن مهر در بازدید از مسکن مهر فولاد شهر گفت: خدمات زیربنایی مسکن مهر اصفهان قابل تحسین و بیش از حد انتظار است.</p></span></div> <div class="nwstxtpic"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtPicPane"><img title="خبرگزاری فارس: خدمات زیربنایی مسکن مهر اصفهان قابل تحسین است" alt="خبرگزاری فارس: خدمات زیربنایی مسکن مهر اصفهان قابل تحسین است" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/02/28/13930228000287_PhotoA.jpg"></span>&nbsp;<img style="width: 242px; height: 145px;" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXq8GTN9HuCYHqS-fFgcFW2xu58jAyuwqGB8HAUcPl8zy0CLfSIZKsO7w" height="67" width="125"></div></div> <div style="clear: both; float: left;"> <ul class="sociallnk"><!--- TWITTER --><!--- GOOGLE PLUS --> <li> <div class="g-plusone" data-size="medium"></div><!--- FACEBOOK --> <div style="clear: both;"></div></li></ul></div><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"> <p class="nwstxttext" style="line-height: 180%;"> </p><p class="rtejustify">به گزارش <a href="http://www.farsnews.com/"></a><a href="http://www.farsnews.com/"><font color="#3366ff"><strong>خبرنگارایل</strong></font></a><font color="#3366ff"><u><strong>نا<font color="#6633ff"> از&nbsp;لنجان</font></strong></u></font><font color="#6633ff"> </font>به نقل از روابط عمومی اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان، امیر کمالی در بازدید از عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و احداث مخازن 10 و 20 هزار متر مکعبی مسکن مهر فولاد شهر، عملیات لوله گذاری آب محله‌های E1، E2، E3 و محله‌های F، اجرای شبکه فرعی آب در محله CV، لوله‌گذاری فاضلاب محله‌های F، لوله گذاری کلکتور فاضلاب طرح مسکن مهر فولاد شهر با ابراز خرسندی از چگونگی اجرای این پروژه‌ها اعلام کرد: اجرای به موقع و اصولی این پروژه‌ها از سوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیش از حد انتظار بوده است و ارائه خدمات زیربنایی در بخش آب و فاضلاب به واحدهای مسکن مهر فولاد شهر از سوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان قابل تحسین است.</p> <p class="rtejustify">مشاور و نماینده وزیر نیرو در امور مسکن مهر گفت: استان اصفهان همیشه در اجرای پروژه‌های بخش آب و فاضلاب جلوتر از برنامه است که این مهم بسیار حائز اهمیت است.</p> <p class="rtejustify">وی در پاسخ به تخصیص اعتبارات به اجرای پروژه‌های زیربنایی در بخش آب و فاضلاب به واحدهای مسکن مهر تصریح کرد: وزارت نیرو درصدد است به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های زیر بنایی به واحدهای مسکن مهر اعتبارات لازم را از سوی دولت جذب نمایند که مطمئناً با جذب و تخصیص این اعتبارات پیشرفت قابل توجهی در تکمیل خدمات زیربنایی به واحدهای مسکن مهر حاصل می‌شود.</p> <p class="rtejustify">مشاور و نماینده وزیر نیرو در امور مسکن مهر گفت: احداث مخزن 20 هزار مترمکعبی و 10 هزار مترمکعبی آب مسکن مهر فولاد شهر که حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته بیانگر سعی و تلاش مسئولان امر در خدمات‌رسانی به واحدهای مسکن مهر به این منطقه است.</p> <p class="rtejustify">کمالی با بررسی چگونگی اجرای عملیات لوله‌گذاری کلکتور فاضلاب طرح مسکن مهر فولاد شهر اعلام کرد: عملیات لوله‌گذاری کلکتور فاضلاب طرح مسکن مهر فولاد شهر که به طول 9 هزار و 943 متر با هدف دفع فاضلاب طرح مسکن مهر اجرایی شده و در حال حاضر 93 درصد پیشرفت فیزیکی داشته قابل تحسین است، چراکه اجرای این عملیات کاهش آلاینده‌های زیست محیطی را در بر دارد.</p></span> <p><strong><font size="2" color="#3366ff">14/02/93</font></strong></p> <div class="main-post"> <div class="main-post"><img style="width: 168px; height: 129px;" alt="28021675541397310089.jpg" src="http://upload7.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=28021675541397310089.jpg"><img style="width: 166px; height: 127px;" alt="51748429353028776261.jpg" src="http://upload7.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=51748429353028776261.jpg"><strong><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);">در</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);">بازدیدآقایان</font> :احمدی وآذرنوش معاونت امورتعاون وكارشناس اداره تعاون،كارورفاه اجتماعی شهرستان لنجان ازشركت تعاونی فراگیرملی دهستانی صالحین زنده رود برسی ازدفاترمالی وروند فعالیتهای تعاونی انجام شد ...</font></strong></div></div> <h1><font size="2"> <div class="alR cBlu flR drR">کد خبر : 236975 &nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> <div class="alR cBlu flR drR ">زمان مخابره :27<span class="drR dInl">/۱۲/1392&nbsp;</span>&nbsp;ساعت <span class="drL dInl">۲۰ : ۹ </span></div> <div class="alR cBlu flR drR "><span class="drL dInl"><img alt="" src="http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/25-9-1391/IMAGE634911625763437500.jpg"><font color="#355880">&nbsp;</font></span></div><span class="flR alJ lnH20 f12" style="padding: 10px; display: block; font-family: Tahoma;"> <p><font color="#ff0000">قائم مقام وزیر و مجری طرح ویژه مسکن مهر از آخرین جزئیات مالیات هر واحد مسکن مهر به مبلغ 300 هزار </font>تومان، بیمه هر مترمربع 5200 تومان، افزایش تسهیلات بانکی از 22 میلیون تومان به 25 میلیون تومان و تبدیل بازپرداخت تسهیلات از 15 به 20 سال، بررسی دقیق مشکلات تعاونی ها و خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر خبر داد.<br>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی امروز با اشاره به در 45 روز اخیر با توجه به پیگیری حوزه مجری طرح ویژه مسکن مهر و موافقت و دستورهای وزیر راه و شهرسازی اتفاقات خوشایندی رخ داده است، تصریح کرد: تاکنون دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر قرارداد منعقد کرده‌اند که از این تعداد دو میلیون واحد به مرحله اسکلت و سقف رسیده‌ است.<br>وی ابراز داشت: یک میلیون و 870 هزار واحد در مرحله سفت‌کاری و یک میلیون و 480 هزار واحد مرحله نازک‌کاری را پشت سر گذاشته‌اند.<br>قائم مقام وزیر و مجری طرح ویژه مسکن مهر گفت: تاکنون یک میلیون و 130 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده است و از این تعداد 690 هزار واحد دفترچه فروش اقساطی را گرفته اند.<br>اصغری مهرآبادی با تاکید بر اینکه در مدت اخیر بخش عمده‌ای از مشکلات مسکن مهر با توجه به تعهدات دولت مبنی بر تکمیل و واگذاری مسکن مهر حل شده است، اظهار داشت: مالیات واحدهای مسکن مهر برای هر واحد 300 هزار تومان از سال 1388 در نظر گرفته شده بود که در برخی مواقع تا سقف سه میلیون تومان نیز دریافت می‌شد و این موضوع در جلسات متعدد رئیس سازمان امور مالیاتی و با حمایت و دستور وی مطلب حل شد و در بخشنامه‌‌‌ای به استان‌ها اعلام شد که مالیات حداکثر 300 هزار تومان دریافت شود و مبالغی که پیش از این به عنوان علی‌الحساب دریافت شده است بازگردانده شود و عیدی به سازندگان مسکن مهر و متقاضیان است.<br>قائم مقام وزیر و مجری طرح ویژه مسکن مهر یادآور شد: کارگروهی برای بررسی و برطرف شدن مشکلات تعاونی های مسکن مهر با حضور وزرای راه وشهرسازی و تعاون جلساتی برگزارشد و در پی آن با حضور نمایندگان دو طرف ومدیران استانی جلسات متعددی مشکلات تعاونی ها احصا شد.<br>وی تصریح کرد: با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس بیمه مرکزی اعلام شد که برای هر متر مربع مسکن مهر 5200 تومان اخذ شود در حالی که در برخی استان‌ها 7 تا 11 هزار تومان گرفته شده است که بر اساس ابلاغ صورت گرفته در همه استان‌ها این نرخ یکسان سازی می‌شود.<br>اصغری مهرآبادی بیان کرد: در کارگروهی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای مشترک به استان‌ها ارسال شد که عمده مشکلات تعاونی ها با این بخشنامه حل می‌شود و از اردیبهشت ماه 93 دور دوم بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن مهر آغاز می‌شود.<br>وی اظهار کرد: تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای واحدهای مسکونی مهر 48 هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که تاکنون 43 هزار و 500 میلیارد تومان از این مبلغ تامین شده است که از این میزان 4000 میلیارد تومان متعلق به بخش روستایی و مابقی مربوط به مسکن مهر شهری و بافت فرسوده است. همچنین 400 میلیارد تومان نیز برای واحدهای مسکونی خسارت دیده همچون سیل استان مازندران در نظر گرفته شد.<br>قائم مقام وزیر و مجری طرح ویژه مسکن مهر گفت: دولت قبل در خصوص پرداخت 2000 میلیارد تومان تسهیلات در اسفند 1391 موافقت کرده بود که پرداخت این مبلغ در شورای پول و اعتباردولت یازدهم مجدد تصویب شد و مجموع اعتبار مسکن مهر به 50 هزار میلیارد تومان رسید.<br>وی تاکید کرد: در ماه‌های گذشته به مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی اعتراض داشتیم که با تاکید رئیس جمهور بر انجام تعهدات دولت گذشته در حوزه مسکن مهر و پیگیری وزیر راه و شهرسازی موضوع بازپرداخت تسهیلات از 15 سال به 20 با در نظر گرفتن دوران مشارکت برای متقاضیانی که هنوز دفترچه اقساط خود را دریافت نکرده‌اند، مصوب شد.<br>اصغری مهرآبادی در ادامه به موافقت با پرداخت مبلغ 1100 میلیارد تومان اشاره کرد که این میزان برای پروژه‌های جدیدی بود که در سال 91 آغاز شده بود و بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات این واحد‌ها موافقت نکرده بود. اما پرداخت این مبلغ توسط کمیته اصلی مسکن مهر بررسی شد و مقرر شد این میزان که از جمله 48 هزار میلیارد تومان ذکر شده بود پرداخت شود.<br>وی بیان داشت: تغییر تسهیلات از 22 به 25 میلیون تومان و تمام مواردی که قبلا ابلاغ شده بود ولی اعمال نشده است از محل اعتبار 2000 میلیارد تومانی مصوب پرداخت می‌شود.<br>قائم مقام وزیر و مجری طرح ویژه مسکن مهر تصریح کرد: از بانک مرکزی درخواست داریم تسهیلات از 25 به 30 میلیون تومان افزایش یابد که هنوز با این مساله موافقت نکرده است و معتقد است پول پرقدرت موجب تورم می‌شود و ما درخواست ارائه راهکار توسط بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات شدند و با این موضوع مشکلات مسکن مهر حل می‌شود.<br>قائم مقام وزیر و مجری طرح ویژه مسکن مهر اظهار کرد: تاکنون 2500 میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر وصول شده است و شورای پول و اعتبار مصوب کرده است تا 7000 میلیارد تومان از محل بازگشت اقساط از دوماه گذشته به بعد، تسهیلات جدید داده شود و ما درخواست داریم مبلغ 2500 بازپرداخت شده اقساط در گذشته نیز امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود.<br>اصغری مهرآبادی یادآور شد: در خصوص خدمات زیربنایی مسکن مهر با حضور وزیرای ذیربط چلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و در پی آن کارگروهی با حضور نمایندگان معاونت نظارت راهبردی، وزرای نیرو، نفت و راه و شهرسازی تشکیل و مقرر شد هزینه‌های واقعی خدمات زیربنایی مورد نیاز مسکن مهر مشخص و برای تصمیم گیری و طرح در هیات دولت در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار می گیرد. همچنین به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ شده است تا این میزان بررسی شود و از هفته سوم فروردین ماه به وزارت راه و شهرسازی ارائه شود تا هر چه سریع‌تر پیگیری‌های این وزارتخانه اجرایی شود.<br>وی افزود: برای بحت مردسه مسکن مهر با وزیر آموزش و پرورش جلسه‌ای برگزار شد و در حال حاضر از محل منابع سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مرتبط با مسکن مهر ساخت 282 مدرسه آغاز شده است که 50 باب آن به اتمام رسیده‌ است و ساخت 254 مسجد در دست ساخت است که تاکنون 70 مسجد تکمیل شده است.<br>قائم مقام وزیر و مجری طرح ویژه مسکن مهر بیان داشت: شورای مسکن استان‌ها با حضور رئیس جمهور فعال شده است که در آن جلسات مشکلات به صورت ریز بررسی و در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌شود و در یک ماه اخیر در جلسات 9 استان شرکت کرده‌ام و تا تیرماه حداقل یکبار در تمام استان‌ها سراسر کشور شرکت خواهم کرد.<br>اصغری مهرآبادی تصریح کرد: 80 درصد مشکلات در 14 استان است و 20 درصد مشکلات در بقیه استان‌ها است.<br>وی گفت: امیدواریم تا پایان اردیبهشت قیمت واقعی مورد نیاز خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر اعلام شود.<br>همچنین به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ شده است تا این میزان بررسی شود و از هفته سوم فروردین ماه به وزارت راه و شهرسازی ارائه شود تا هر چه سریع‌تر پیگیری‌های این وزارتخانه اجرایی شود.<br>قائم مقام وزیر و مجری طرح ویژه مسکن مهر اعلام کرد: در سال 93 با مساعدت‌های صورت گرفته امیدواریم در 15 استان پرونده مسکن مهر بسته شود و اعلام زمان نهایی برای تکمیل واحدهای مسکونی مهر وابسته به همکاری دستگاه‌های متولی است.<br>اصغری مهرآبادی با اشاره به تصمیم گیری در خصوص تعاونی های متخلف گفت: در جلسه مشترک با وزارت تعاون تصمیم گرفته شد اعضایی که سهم آورده خود را با توجه به ابلاغ دو اخطار 15 روز پرداخت نکنند حذف و افراد جایگزین معرفی شوند همچنین مصوب شد تا پروژه بلوک به بلوک تکمیل شود.<br>وی بیان داشت: در جلسه مشترک با وزارت تعاون مقرر شد تعاونی هایی که سوء مدیریت دارند حسابرسی شوند و طبق بند 17 ماده 66 قانون وزارت تعاون در خصوص اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تصمیم لازم اخذ شود.<br>قائم مقام وزیر و مجری طرح ویژه مسکن مهر در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ‌تحویل واحدهای مسکن به صورت موقت است و سازنده تا یک سال باید مشکلات ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر را متقبل شود.<br>اصغری مهرآبادی بیان داشت: درباره نقل و انتقال اعیانی واحدهای مسکونی مهر قبلا بخشنامه‌ای از طرف دولت قبل داده شده بود و از نظر قانونی منعی برای خرید و فروش وجود ندارد و با تهیه متن جدید در حال بررسی و تسهیل نقل و انتقال این واحدها هستیم که نداشتن بدهی بابت تهسیلات بانکی و بدهی اجاره عرصه بدهی مهمترین مشخصه می تواند باشد و مشاور مالی وزارتخانه در حال بررسی این موضوع است.<br>وی افزود: برای خودمالکین واحدهای مسکونی مهر تصمیماتی گرفته شده است تا بتوانند معادل پنج میلیون تومان در قالب جعاله با اوراق حق تقدم تسهیلات دریافت کنند.<br>مهر‌آبادی تاکید کرد: در حال حاضر خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی مهر غیر قانونی است و هیچ اعتقادی به این موضوع نداریم</p></span></font></h1> <h1>وعده‌های دولت؛از حرف تا عمل</h1> <p></p> <hr> <strong><span style="color: blue;"><span>دادن وعده‌های گوناگون توسط دولتهایی که به‌تازگی روی کار می‌آیند و ترسیم برنامه‌های بلندمدت براساس این وعده‌ها همواره<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>تمام دنیا روشی مرسوم بوده است....</span></span></strong> <p></p> <hr> <p><span><span>دادن وعده‌های گوناگون توسط دولتهایی که به‌تازگی روی کار می‌آیند و ترسیم برنامه‌های بلندمدت براساس این وعده‌ها همواره<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>تمام دنیا روشی مرسوم بوده است. بر این اساس دولت طی سالهایی که روی کار آمده است<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>زمینه‌هایی همچون مسکن، اشتغال، تورم، صنعت، حمایت از تولید و ... وعده‌هایی را داده است که<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این گزارش به بررسی میزان</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>این وعده‌ها و موانع رسیدن به آنها خواهیم پرداخت.</span></p> <div class="GImg"><img alt="مسکن مهر" src="http://img.tebyan.net/big/1390/10/1957312516145612202247718693659124010413.jpg" align="left"></div> <p><span>بحث<span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>وعده‌ها و اثرات اجتماعی که این مهم می‌تواند بر افکار عمومی داشته باشد هموراه مورد تاکید بوده است تا جایی که مقام معظم رهبری اخیرا اجرای وعده‌های داده شده توسط دولت را بسیار مهم دانستند و تاکید کردند که اگر ما بتوانیم به این وعده‌ها عمل کنیم، توقعات مردم تبدیل به ایمان و&nbsp; اعتقاد می‌شود. این تاکید خود می‌تواند چراغ راهی برای مسوولان اجرایی کشور برای عمل به وعده‌هایشان باشد تا بر اساس آن، راه‌های رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه توسعه هموارتر شود.</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 176, 176);"><strong>*مسکن مهر و وعده خانه‌دار شدن مردم</strong></span></p> <p><span>دولت از ابتدای روی کار آمدن بر فعالیتهای عمرانی تاکید بیشتری داشت و براساس آن خانه‌دار کردن مردم که قانون اساسی بر آن تاکید دارد و همواره یکی از نیازهای استراتژیک هم محسوب می‌شده را<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>ص<span id="dtx-highlighting-item">در </span>برنامه‌هایش قرار داد و اجرای طرح مسکن مهر را به‌عنوان کلیدی‌ترین برنامه<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این زمینه آغاز کرد. طرحی که هدف عمده آن خانه‌دار کردن اقشار کم<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>آمد و آسیب‌پذیر جامعه بود. اما براساس آنچه وعده‌اش داده شد، تا به امروز روند واگذاری&nbsp; واحدهای مسکن مهر براساس برنامه پیش نرفته است. هرچند روند ساخت‌وسازها<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>طرح مسکن‌ مهر طی یکسال اخیر سرعتی به مراتب بیشتر از قبل به خود گرفته‌ است که عمده دلیل این تحول، ناشی از طراحی برخی مسیر ساده و میان‌بر برای تامین مسکن با خصوصیات مسکن‌مهر بوده است.</span></p> <p><span>براساس اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سال 1386 وزارت تعاون نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی متقاضیان فاقد مسکن<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>قالب شرکت‌های تعاونی مسکن مهر اقدام و واجدین شرایط را سازماندهی کرد.</span></p> <div class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="margin: auto;"> <p align="center"><span><span>دولت<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>زمینه حمایت از تولیدات صنعتی و کشاورزی، مدیریت چالش‌های حوزه انرژی و.... هم شعارها و وعده‌هایی را اعلام کرده بوده که فعالان این بخش‌ها بر عدم</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>آنها به صورت کامل اتفاق نظر دارند </span></p></div></div> <p><span>نتایج بررسی‌‌ها نشانگر آن است که تصمیم سال 86 مبنی بر واگذاری زمین به تعاونی‌ها و انتظار تبدیل آن به مسکن، کمی ناپخته و غیرکارشناسی بوده است.<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>ماههای اخیر گزارشهای روزانه اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی نشان از ساماندهی و محقق شدن وعده‌های دولت<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>راستای خانه‌دار کردن همه مردم ایران دارد که البته این حرکت به آهستگی صورت می‌گیرد.</span></p> <p><span>البته سیاست‌های پرشتاب دولت<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>بخش مسکن منتقدانی هم دارد و کارشناسان بخش مسکن از سرعت ساخت و ساز مسکن مهر چندان دل خوشی ندارند و آن را از معایب محسوب می‌کنند. حتی این کارشناسان به وزیر مسکن و شهرسازی هشدار داده‌اند و گفته‌اندکه ترجیح دادن سرعت به کیفیت<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>آینده نه چندان دور بخش مسکن کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. اما علی نیکزاد همچنان به هر شکل<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صدد موفقیت طرح مسکن مهر که به زعم متولیان بخش مسکن دولت تنها راه حل مطلوب<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>میان انبوه راهکارها و پیشنهادات ارائه شده<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 84 برای خروج از بحران مسکن بوده است، می‌باشد.</span></p> <div class="GImg"><img alt="مسکن مهر" src="http://img.tebyan.net/big/1389/05/158159203253822382011516031203811821010611.jpg" align="right"></div> <p><span><span>پیش از این و<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>ماه‌های ابتدایی سال بود که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که «برای امسال واگذاری واحدهای مسکونی آماده شده را<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>دور مرحله برنامه‌ریزی کرده‌ایم. مرحله اول که اکنون به سرانجام رسیده است بزودی<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>اوایل شهریورماه 140 هزار واحد مسکونی آماده شده را تحویل صاحبانشان خواهیم داد. مرحله دوم نیز به مناسبت دهه فجر پیش بینی شده است اما مشخص نکرده‌ایم چه مقدار واگذار خواهد شد<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>مجموع تعهد ما 940 هزار واحد مسکونی<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>قالب مسکن مهر است که با توجه پیشرفت چشمگیری<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>ماههای اخیر داشته‌ایم امید است تا پایان سال بخش عمده ساختمان‌های<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>حال ساخت به بهره‌برداری برسند.» که</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>این وعده کمی با مشکل مواجه شده است و مشکلات تاسیساتی بارها وزرای مسکن و نیرو را پای پروژه‌های مسکن مهر کشانده است.</span></p> <p><span>البته ناگفته نماند140هزار واحد مسکونی مرحله اول شامل؛ 25 هزار واحد مربوط به شهرهای جدید، 90 هزار واحد<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>هر یک از استانهای مربوطه، 15 هزار واحد<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>شهرهای زیر 25 هزار نفر و 10 هزار واحد نیز<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>بافتهای فرسوده، است. مساحت کل بنای این 140 هزار نزدیک به 14 میلیون متر مربع است و با اعتباری بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان از محل تسهلیلات بانکی و آورد متقاضیان به سرانجام رسید.</span></p> <p><span>البته معاون وزیر مسکن و شهرسازی معتقد است که هم اکنون قطار مسکن مهر<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>ریل خود به سرعت<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>حال حرکت است و مردم با افتتاح‌هایی که امسال انجام شده و انجام خواهد شد این شتاب را نظاره‌گر هستند و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که تا دو سال آینده مشکل کلی مسکن آحاد مردم<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سطح جامعه حل شود.</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 183, 183);"><strong>*وعده‌های بودجه‌ای!</strong></span></p> <p><span>همواره دولتها بخشی از وعده‌هایشان را<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>لفاف بودجه‌ای که هز سال به خانه ملت ارائه می‌دهند، لحاظ کرده و بر اساس آن می‌توان بخشی از وعده‌های دولت را<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این قالب سنجید.</span></p> <div class="GImg"><img alt="پول-نقدینگی-یارانه" src="http://img.tebyan.net/big/1390/10/1041344123298319024217017260160109155128196.jpg" align="left"></div> <p><span>دولت<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>نخستین بودجه‌ای که سال 84 به مجلس ارائه کرد بر افزایش بودجه عمرانی برای توسعه کشور و افزایش اشتغال تاکید داشت که با متمم بودجه عمرانی موافقت و بودجه عمرانی سال 85 با کاهش سه هزار میلیارد تومانی از 18 هزار میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>نهایت به تصویب رسید.<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>ابتدا طی سال 85 تا حدودی هدف دولت که افزایش کار عمرانی و توزیع آن به طریقی که بخش‌های کمتر برخوردار توجه بیشتری شود، تقریبا محقق شد. همچنین<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 86 و 87 بودجه محقق شده عمرانی به ترتیب 14 و 21 هزار میلیارد تومان رسید که<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>واقع سال 87 یکی از عمرانی‌ترین سالها بود.<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 88 به دلیل کاهش<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>آمدهای نفتی بودجه عمرانی کشور علی‌رغم تصویب بودجه 24 هزار میلیارد تومانی، کمتر از 20 هزار میلیارد تومان محقق شد. سال 89 بودجه عمرانی پیشنهادی دولت 34 هزار میلیارد بود که بخش عمده‌ای از این افزایش بودجه از محل<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>آمدهای نفتی صندوق توسعه ملی<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>نظر گرفته شده، اما مجلس با تغییر این منبع<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>آمدی فروش اوراق مشارکت را جایگزین کرد که<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>عمل محقق نشد.</span></p> <p><span><span>البته برخی<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>باره بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال 1391 بر این باورند که با اعتبارات و نگاه این لایحه، نمی‌توان وعده‌های ارائه شده را محقق کرد و باید منتظر ماند و دید آیا این بودجه<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال پایانی کار دولت می‌تواند یاری‌گر مسوولان برای عمل به قول‌هایشان باشد؟ یا اینکه خود به یکی از وعده‌های غیرقابل</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>تبدیل می‌شود؟</span></p> <div class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="margin: auto;"> <p align="center"><span><span>نرخ بیکاری طبق وعده دولت و قانون برنامه چهارم توسعه باید تک رقمی می‌شد و<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>پایان برنامه به 8.4<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد می‌رسید، اما<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 88 که سال پایانی برنامه بود، این هدف با افزایش نرخ بیکاری به 11.9<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>نیافت</span></p></div></div> <p><span style="color: rgb(0, 170, 170);"><strong>&nbsp;*رفع بیکاری، وعده‌ای که محقق نشد</strong></span></p> <p><span>اشتغال و رفع مشکل بیکاری نیز مانند حل مشکل مسکن، علاوه بر اینکه همواره یکی از دغدغه‌های مردم بوده، توسط دولت‌ها<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این زمینه هم وعده وعیدهای مختلفی داده می‌شود تا جایی که تک رقمی کردن نرخ بیکاری<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>کشور از شعارهای دولت بوده است. بر این اساس، نرخ بیکاری از 11.8<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد سال 84 به 11.3<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 85 رسید که نشان‌دهنده کاهش 0.5<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صدی این شاخص مهم اقتصادی بود. علاوه بر این اقدامات طرح بنگاه‌های زودبازده هم تا حدودی به کاهش نرخ بیکاری کمک کرد. نرخ بیکاری<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 86 به دلیل ادامه این سیاست‌ها و همچنین با توجه به افزایش قیمت مسکن و هجوم سرمایه‌ها برای ساخت مسکن نیز کاهش یافت.<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>تابستان همان سال این نرخ با 0.3<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد کاهش به 9.9<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد و<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>پاییز و زمستان به ترتیب 9.8 و 11.9<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد رسید که مجموع نرخ بیکاری<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این سال به 10.6<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش 0.6<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صدی این نرخ بود.</span></p> <div class="GImg"><img alt="استخدام-بیکاری" src="http://img.tebyan.net/big/1390/06/549744192382526617323023876481335210377.jpg" align="right"></div> <p><span>سیاست کاهش نرخ بیکاری و ایجاد شغل<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>حال موفقیت بود که سه سال پیش یعنی سال 87 ، مسوولان برای کنترل نرخ تورم، سیاست‌های انبساطی شدید پولی و مالی را تغییر داد به ‌طوریکه<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>پایان همان سال رشد نقدینگی به پانزده و نه دهم<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد کاهش یافت،<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>حالی که<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 85 و 86 این نرخ به ترتیب 39.4 و 27.7<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد بود. نرخ بیکاری<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 87 رقم 10.4<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد اعلام شد که نسبت به سال قبل از آن 0.2<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد کاهش نشان می‌داد، اما روند افزایش نرخ بیکاری از فصل زمستان آغاز شده بود. نرخ بیکاری<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 88 برخلاف سال‌های گذشته دیرتر اعلام شد و علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>چند سال متوالی، این شاخص مهم<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این سال به 11.9<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد افزایش یافت که نشان‌‌دهنده افزایش 1.5<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صدی<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 88 است.</span></p> <p><span><span>نرخ بیکاری طبق وعده دولت و قانون برنامه چهارم توسعه باید تک رقمی می‌شد و<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>پایان برنامه به 8.4<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد می‌رسید، اما<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 88 که سال پایانی برنامه بود، این هدف با افزایش نرخ بیکاری به&nbsp;یازده و نه دهم<span id="dtx-highlighting-item">&nbsp;در</span>صد</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>نیافت.</span></p> <p><span>البته رئیس مرکز آمار ایران امسال از کاهش دو<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صدی نرخ بیکاری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت که<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 89 یک‌میلیون و هفتصد هزار نفر ورودی به بازار کار داشتیم و تقاضا بالا رفته است. جمعیت فعال<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این سال، نزدیک به 25 میلیون نفر و نرخ بیکاری<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این سال13و نیم<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد بوده که<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>بهار سال 90 به11 و نیم<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد رسیده و چیزی حدود دو<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد کاهش داشته است.</span></p> <div class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="margin: auto;"> <p align="center"><span>بحث تورم نیز همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولتها بوده است و کاهش یا مهار آن یکی از وعده‌های دائمی؛ وعده‌ای که همواره یکی از دغدغه‌های آحاد مردم نیز بوده است و<span id="dtx-highlighting-item"> تحقق</span>ش مستقیما روی زندگی آنها تاثیر خواهد داشت</span></p></div></div> <p><span style="color: rgb(0, 191, 191);"><strong>*وعده کنترل تورم</strong></span></p> <p><span>بحث تورم نیز همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولتها بوده است و کاهش یا مهار آن یکی از وعده‌های دائمی؛ وعده‌ای که همواره یکی از دغدغه‌های آحاد مردم نیز بوده است و<span id="dtx-highlighting-item"> تحقق</span>ش مستقیما روی زندگی آنها تاثیر خواهد داشت.</span></p> <p><span>بر این اساس<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>پایان سال 83 نرخ تورم 15<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد بود که این رقم به 14<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال 84 رسید. با سیاست‌های انبساطی و افزایش قیمت‌ نفت و کالاهای جهانی نرخ تورم<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>سال‌های 85، 86 و 87 به ترتیب به 11.9، 18.4 و 25.5<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد افزایش یافت، اما پس از نمودار شدن سیاست‌های کنترلی دولت سیر نزولی تورم آغاز شد به طوری که نرخ تورم تا پایان سال 88 به 10.8<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد رسید. کاهش نرخ تورم به روند کاهشی خود تا رقم 8.8<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد ادامه داد و پس از آن بود که دوباره تورم صعودی شد. علت اصلی توقف کاهش نرخ تورم و افزایشی شدن آن می‌توان به افزایش نرخ نقدینگی به 23.9<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد تا پایان سال 88 اشاره کرد، همچنین این شاخص<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>پایان سال 89 به 25.2<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد و تورم 12.4<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد رسید. هم‌اکنون نرخ تورم<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>مرداد 90 به 17.3<span id="dtx-highlighting-item"> در</span>صد رسیده که طبق اظهارات مسئولان به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.</span></p> <div class="GImg"><img alt="تورم" src="http://img.tebyan.net/big/1390/02/2197912625124815136193212176658117814137.jpg" align="left"></div> <p><span><span>کارشناسان بر این باورند که<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>نظام‌های اقتصادیی که همزمان دارای نرخ بیکاری بالا و نرخ تورم دو رقمی هستند، امکان</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span><span>همزمان دو هدف وجود ندارد و باید با انتخاب سیاست بینابینی طیفی از اهداف را دنبال کرد و بر این اساس<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>شاخصه‌هایی مانند تورم و بیکاری وعده‌های دولت تاکنون عملی نشده است. البته هدف دولت برای سال جاری ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی است که<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>صورت</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>آن نرخ بیکاری به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت و باید تا پایان سال برای عملی شدن این هدف یا وعده منتظر ماند.</span></p> <p><span><span>با نگاهی به کارنامه موجود طی سالهای گذشته، دولت<span id="dtx-highlighting-item"> در</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span><span>وعده‌هایش کمی با ناکامی مواجه شده است که عده‌ای شرایط ویژه کشور از بابت تحریم‌ها و بحرانهای اقتصادی دنیا و ... را<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این زمینه بی‌تاثیر نمی‌دانند و معتقدند باید برای بررسی کارنامه دولت<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>عمل به وعده‌ها و شعارهایش همه جانبه به موضوع نگریست و دید آیا همه امکانات برای</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span><span>وعده‌ها وجود داشته است با اینکه<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>این زمینه همواره موانع راه مسوولان را<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>عمل به گفته‌هایشان ناکام گذاشته‌اند. هر چند مقام معظم رهبری<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>دیدار با دولتی‌ها تاکید کردند که اگر وعده‌ای امکان</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>ندارد، به روشنی برای مردم توضیح داده شود که دولت نمی‌تواند این وعده را عملی کند.</span></p> <p><span><span>علاوه بر شاخص‌های کلان اقتصادی مورد بررسی، دولت<span id="dtx-highlighting-item"> در </span>زمینه حمایت از تولیدات صنعتی و کشاورزی، مدیریت چالش‌های حوزه انرژی و.... هم شعارها و وعده‌هایی را اعلام کرده بوده که فعالان این بخش‌ها بر عدم</span><span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>آنها به صورت کامل اتفاق نظر دارند و خواستار عمل به وعده‌ها هستند. باید دید آیا دولت طی سالهای باقی مانده از عمرش موفق به عمل به وعده‌هایش خواهد شد یا<span id="dtx-highlighting-item"> تحقق </span>آنها را برای دولتهلی آینده باقی می‌گذارد</span></p><br> text/html 2015-07-08T13:19:30+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای بهار94 شهرستان لنجان http://sfaragir.ir/post/108 <br><div class="nwstxtlinkicons"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_newstxtActLink"><a class="lnk" href="http://faragirsalehin.mihanblog.com/post/printable.php?nn=13940116000857" target="_blank">1394/01/16<br></a></span> </div> <div class="nwstxttoppane"> <div class="nwstxtnewsinfo"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane"> <div class="nwstxtrotitr">فرماندار لنجان:</div> <div class="nwstxtinfotitle">پیروزی انقلاب اسلامی حضور اجتماعی زنان را برای توسعه کشور مهیا کرد</div> <p class="nwstxtlead" style="line-height: 160%;">فرماندار لنجان گفت: پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا دیدگاه اسلام به زنان در جامعه جاری شده و تجربه جدیدی برای استفاده از ظرفیت‌ها و حضور اجتماعی زنان برای توسعه کشور مهیا شود.</p></span></div> <div class="nwstxtpic"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtPicPane"><img title="خبرگزاری فارس: پیروزی انقلاب اسلامی حضور اجتماعی زنان را برای توسعه کشور مهیا کرد" alt="خبرگزاری فارس: پیروزی انقلاب اسلامی حضور اجتماعی زنان را برای توسعه کشور مهیا کرد" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/12/07/13931207000179_PhotoA.jpg"></span> </div></div> <div style="clear: both; float: left;"> <ul class="sociallnk"><li> <br></li></ul></div><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"> <p class="nwstxttext" style="line-height: 180%;"> </p><p class="rtejustify">به گزارش <a href="http://www.farsnews.com/">خبرگزاری&nbsp;</a>&nbsp; لنجان، سید محسن سجاد ظهر امروز در نشست با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان اظهار کرد: مبارزه بی‌امان گروه مذاکره‌‌کننده هسته‌ای در ماراتن 19 ماهه مذاکرات آن‌ هم با حمایت‌های مقام معظم رهبری دستاوردهای بسیار خوبی را به همراه داشت که سبب نشاط و شادی آحاد مردم جامعه شد.</p> <p class="rtejustify">وی با اشاره به جایگاه زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) سبب شد تا دیدگاه اسلام به زنان در جامعه جاری و تجربه جدیدی برای استفاده از ظرفیت‌ها و حضور اجتماعی زنان برای توسعه کشور مهیا شود. </p> <p class="rtejustify">فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: اندیشمندی معمار بزرگ انقلاب اسلامی امـام خمینی (ره) در خصوص حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجه است چرا که به خوبی نشان داد نظام مقدس جمهوری اسلامی به جایگاه واقعی زنان در جامعه نگاهی واقعی دارد.</p> <p class="rtejustify">وی اضافه کرد: امروز نیز زنان ایران اسلامی در سایه حمایت‌های مقام معظم رهبری و تدابیر دولت تدبیر و امید در جامعه به خوبی فعالیت می‌کنند و این حضور فعال زنان در شکل‌گیری ساختارهای بنیادی جامعه اسلامی بسیار حائز اهمیت است.</p> <p class="rtejustify">سجاد با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان لنجان در زمینه‌های مختلف بیان کرد: طی صحبت‌های انجام شده با شهرداری‌های شهرستان لنجان مقرر شد تا هر شهر به صورت جداگانه در خصوص راه‌اندازی باغ بانوان اقدامات لازم را انجام دهد تا شاهد فعالیت و نشاط هرچه بیشتر بانوان در سطح شهرستان باشیم.</p> <p class="rtejustify">وی در پایان با اشاره به حساسیت نقش زنان در شکل‌گیری جامعه تاکید کرد: نقش زنان در جامعه بسیار قابل توجه بوده و اعتیاد زنان در جامعه تبعات فراوانی را به همراه خواهد داشت و نیاز است مسئولان با همدلی پا به میدان گذاشته تا بتوانیم در راستای رفع معضل اعتیاد بانوان گام‌های مؤثری برداریم.</p></span><div style="float: right; width: 102px;"><a href="http://www.ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/12/Small/255441.jpg" target="_blank"><br> </a></div> text/html 2015-05-30T08:43:59+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی مصاحبه با آقای احمد یوسفی مدیر کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان لنجان http://sfaragir.ir/post/107 <p>&nbsp;</p><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font color="#cc0000"><strong><img src="http://upload7.ir/images/13019729211052434047.jpg"></strong></font></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">مصاحبه <span style="">&nbsp;</span>با آقای احمد یوسفی مدیر کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان لنجان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><span style="">&nbsp;&nbsp; </span>در آستانه<span style="">&nbsp; </span>هفته احسان<span style="">&nbsp; </span>و نیکوکاری ( 14الی 21 اسفند ماه )و سالگرد فرمان<span style="">&nbsp; </span>تاریخی<span style="">&nbsp; </span>حضرت<span style="">&nbsp; </span>امام خمینی<span style="">&nbsp; </span>(ره) مبنی بر تشکیل<span style="">&nbsp; </span>کمیته<span style="">&nbsp; </span>امداد<span style="">&nbsp; </span>در 14 اسفند ماه سال 1357<span style="">&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" align="center"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: 'B Titr';" lang="FA"><font face="Calibri">س 1- مهمترین فعالیت های کمیته امداد وآمارافرادتحت حمایت وخدماتی که به آنهاارائه<span style="">&nbsp;</span>می شودبیان فرمایید.:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">ج: بسمه تعا لی بنده درابتداازکلیه مردم خیر،فهیم ونوعدوست شهرستان لنجان ، مسئولین محترم به ویژه ائمه محترم جمعه وجماعات، فرماندارمحترم ، نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی ، مدیران محترم صنایع وکارخانجات منطقه به ویژه ذوب آهن اصفهان ومجتمع فولادمبارکه تقدیروتشکرمی نمایم که باکمکهای نقدی وارشادات وراهنمائیهای خود،مارادرخدمت به محرومین یاری نمودند.همانطورکه می دانیدفرمان تشکیل این نهادمقدس توسط امام راحل تنها22 روزپس ازپیروزی انقلاب نشان ازتوجه آن عزیزسفرکرده به محرومین واقشارنیازمندباتاسی ازاجدادبزرگوارشان(ع) می باشدوهدف ازتشکیل، ارائه خدمات حمایتی ومعیشتی وفرهنگی به منظورتامین خوداتکائی ، تقویت ورشدایمان باحفظ کرامت این قشرازجامعه می باشد. ورویکردجدید، اجرای خدمت رسانی بامحوریت توانمندسازی خانواده هاست که بامحدودکردن برنامه کمک معیشت وسوق دادن به سمت خدمات اثربخشترمانندتمرکزاعتبارات درحوزه اشتغال وبرنامه بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوارومجریان طرح اشتغال وتوجه ویژه به آموزش ومشاوره درراستای تحکیم<span style="">&nbsp; </span>بنیان خانواده وفعال کردن ظرفیت خانواده هامی باشدو فرایند ایجاد<span style="">&nbsp; </span>اشتغال<span style="">&nbsp; </span>جهت مددجویان<span style="">&nbsp; </span>تحت حمایت و اقشار نیازمند<span style="">&nbsp; </span>در سه قالب<span style="">&nbsp; </span>كار انگیزی ، مشاغل خانگی و خودكفائی</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" lang="FA">پس</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA"> از انجام<span style="">&nbsp; </span>سنجش توانائی های<span style="">&nbsp; </span>شغلی افراد به مددجویان و نیازمندان ارائه می شودورسیدگی و نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغال و خودكفائی مددجویان از محورهای<span style="">&nbsp; </span>فعالیت<span style="">&nbsp; </span>خودكفائی است . لازم بذكر است<span style="">&nbsp; </span>كلیه كارفرمایان ، صاحبان شركتها ، كارخانجات و موسسات<span style="">&nbsp; </span>كاریابی می توانند با جذب<span style="">&nbsp; </span>نیروی<span style="">&nbsp; </span>كار<span style="">&nbsp; </span>از مددجویان<span style="">&nbsp; </span>امداد<span style="">&nbsp; </span>از بسته<span style="">&nbsp; </span>های تشویقی<span style="">&nbsp; </span>این نهاد<span style="">&nbsp; </span>بهرمند شوند .وامرمقام عظمای ولایت (مدظله العالی) وشعارسال 1393 ایشان مبنی براقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت<span style="">&nbsp; </span>جهادیو رویکرد امداد در سال جدید برسه محور تعالی فکری و فرهنگی<span style="">&nbsp; </span>خانواده ، استحکاماقتصاد خانواده ،گسترش شبکه<span style="">&nbsp; </span>نیکوکاری<span style="">&nbsp; </span>با محوریت مساجد ، سبک مدیریت جهادی مسئولیت امدادگران دراین خصوص <span style="">&nbsp;</span>ودرسال جدیدرا صدچندان کرده است.مدیریت امدادشهرستان لنجان </span><span style="font-size: 15pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">حدود3918</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA"> خانوار(7496 نفر) تحت حمایت دائم وحدود000/20 نفرنیزبه طورمقطعی وفصلی تحت حمایت دارد . ودر11 ماههسال 1393خدمات قابل توجهی به شرح ذیل جهت این عزیزان انجام داده است:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="margin: 0cm 37.5pt 0pt 0cm; text-indent: -19.5pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><span style=""><font face="Calibri">1-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">کمک معیشت(مستمری ماهانه) 000/000/210/20 ریال</span><span style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA"> 2-</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">پرداخت تسهیلات اشتغال ازمحل اعتبارات صندوق امدادبرای69 نفربه مبلغ 000/000/055/4 ریال واز محل اعتبارات بانکی به مبلغ 000/000/920/24 ریال به تعداد<span style="">&nbsp; </span>194 نفر</span><span style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA">3</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">- ارائه خدمات فرهنگی وآموزش به 1200 نفرازدانش آموزان ودانشجویان وطلاب عزیزوآموزش خانواده ومشاوره دینیبه مبلغ 000/000/050/1 ریال</span><span style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA">4-</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">خدمات بیمه ودرمان ازطریق بیمه نمودن تعداد4555 <span style="">&nbsp;</span>نفرازافرادتحت حمایت ساکن شهرهای دارای جمعیت بالای 000/20 نفر به مبلغ 412/204/991/6 ریال</span><span style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA">5-</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA"> اجرای بیمه تامین اجتماعی (استفاده ازخدمات درمانی وسابقه جهت حقوق بازنشستگی) برای 1187 نفراززنان سرپرست خانوارومجریان طرحهای خودکفائی به مبلغ 000/000/768/4 ریال</span><span style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA">6-</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA"> کمک جهیزیه وهدیه ازدواجبه 151 نفرازنوعروسان وپسران درآستانه ازدواج به مبلغ394/007/201/1ریال</span><span style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA">7-</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">احداث یاخریدوتعمیرمسکنوپرداخت اجاره وودیعه مسکن به تعداد110نفرومبلغ 596/171/379/1</span><span style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA">8-</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">معافیت خدمت سربازی فرزندان مددجوحدود 18 نفر</span><span style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA">9-</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">پرداخت 496 موردوامهای قرض الحسنه کارگشا یی به مبلغ 000/000/550/6 ریال </span><span style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA">10-</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">انجام خدمات حقوقی و قضایی مددجویان ،برگزاری کلاسهای آموزشی وتوجیهی وتوان سنجی خانواده های واجد شرایط ومستعدجهت ایجادتوانمندسازی اجتماعی.</span><span style="font-size: 13pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin: 0cm 37.5pt 10pt 0cm; text-indent: -19.5pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><span style=""><font face="Calibri">2-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 13pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA"><font face="Calibri">س2</font></span><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" lang="FA">–</span><font face="Calibri"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA"> مشارکت مردم درکمک به این نهادبه چه میزان بوده است؟</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">ج- بنده بازهم ازمشارکت خوب مردم فهیم وخیرومسئولین خدمتگزار تقدیروتشکرمی نمایم چون اگرحمایت، همکاری وراهنمائیهای ایشان نبودمادرخدمت رسانی به مردم موفق نبودیم و البته خدمت رسانی<span style="">&nbsp; </span>به اقشار<span style="">&nbsp; </span>نیازمند<span style="">&nbsp; </span>جزو افتخارات كمیته امدادامام (ره) است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">ولازم است عرض کنم در11 ماهه سال 1393 مردم فهیم ونوعدوست شهرستان وصنایع منطقه مبلغ 000/000/280/40ریال درقالب کمکهای نقدی ،صدقات، فروش تاج گل، طرح برکت، طرح اکرام،اطعام وافطاری، نذری، فطریه ،زکات ،کفارات و... به این نهادمقدس کمک نموده اندکه این کمک همراه باکمکهای بی دریغ دولت خدمتگزارمبلغ 000/000/235/55کمک مابه نیازمندان شهرستان لنجان اعم ازتحت حمایت وغیرتحت پوشش رافراهم نموده</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">لازم است درقسمت درآمدها طرح اکرام <span style="">&nbsp;</span>ایتام<span style="">&nbsp; </span>و محسنین راباتوجه به اهمیت خاصی که دارد جداگانه توضیح بدهم :</span><span style="font-size: 18pt; font-family: '2 Jadid';" lang="FA">طرح اکرام:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA"> طرحی است خداپسندانه که افرادخیرضمن تقبل کفالت یک یا چند یتیم ماهانه مبلغ 000/300ریال یابیشترجهت هریتیم به حساب امدادواریزمی نمایدکه این کمک خاص یتیم موردنظرحامی می باشدومستقیما بهحساب همان یتیم واریزمی گردد وهم اکنون تعداد2100 نفرخیرشهرستان کفالت 479 یتیم تحت حمایت رابه عهده دارند ودر11 ماههسال 1393 مبلغ 000/000/350/5 ریال<a name="_GoBack"></a>بصورت نقدی و غیر نقدی به ایتام خودکمک نموده اند.نحوه ثبت نام :<span style="">&nbsp; </span>حامیان محترم می توانند با مراجعه حضوری<span style="">&nbsp; </span>به واحد اکرام<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>کمیته امداد<span style="">&nbsp; </span>و یا با<span style="">&nbsp; </span>تماس تلفنی<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>به شماره تلفن<span style="">&nbsp; </span>52270816و یا با مراجعه به سایت<span style="">&nbsp; </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt;"><font face="Calibri">www.esf-ekram.com</font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">ثبت نام نمایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt; font-family: '2 Farnaz';" lang="FA">طرح محسنین</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">: طرحی است که افراد خیر ضمن تقبل کفالت یک یا چند خانواده مشکل دار(غیر یتیم) ماهانه مبلغی به حساب امداد به عنوان واسطه واریز می نمایند و امداد نیز به حساب خانواده مورد نظر واریز می نماید.در 11 ماهه تعداد حامیان<span style="">&nbsp; </span>30 نفرو تعداد 42 خانوار<span style="">&nbsp; </span>كه مبلغ 000/155/70 ریال مساعدت شده است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">این نهاد بدلیل فعالیت<span style="">&nbsp; </span>و خدمات<span style="">&nbsp; </span>ارزنده ای که این چندین سال<span style="">&nbsp; </span>داشته بعنوان<span style="">&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: '2 Jadid';" lang="FA">دبیر ستاد احیای<span style="">&nbsp; </span>زکات</span><span style="font-family: '2 Farnaz';" lang="FA"><font size="3">شهرستان</font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA"> و مسئول<span style="">&nbsp; </span>جمع اوری<span style="">&nbsp; </span>زکات انتخاب<span style="">&nbsp; </span>شده که زیر نظر<span style="">&nbsp; </span>ائمه محترم جمعه<span style="">&nbsp; </span>شهرستان<span style="">&nbsp; </span>مشغول فعالیت می باشد<span style="">&nbsp; </span>ودر11 ماهه سال 93<span style="">&nbsp; </span>تعداد 97<span style="">&nbsp; </span>مورد بمبلغ<span style="">&nbsp; </span>000/618/671/2 ریال زکات اعم از واجب و مستحب جمع آوری<span style="">&nbsp; </span>ودر خصوص کمک به محرومین<span style="">&nbsp; </span>و کارهای عام المنفعه<span style="">&nbsp; </span>مصرف گردیده است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">با عنایت به اینکه در خصوص اشتغال<span style="">&nbsp; </span>نیز این نهادبرای خانواده های<span style="">&nbsp; </span>تحت حمایت<span style="">&nbsp; </span>و اقشار آسیب پذیر<span style="">&nbsp; </span>خدمات قابل توجهی<span style="">&nbsp; </span>داشته از سوی مجلس شورای اسلامی بعنوان عضو اصلی کارگروه<span style="">&nbsp; </span>اشتغال کشور<span style="">&nbsp; </span>انتخاب و توسط<span style="">&nbsp; </span>شورای عالی کشور<span style="">&nbsp; </span>مسئولیت<span style="">&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: '2 Jadid';" lang="FA">دبیرخانه<span style="">&nbsp; </span>کمیته<span style="">&nbsp; </span>ساماندهی<span style="">&nbsp; </span>سرمایه گذاری<span style="">&nbsp; </span>و توسعه<span style="">&nbsp; </span>اشتغال<span style="">&nbsp; </span>پایدار<span style="">&nbsp; </span>روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">به این نهاد<span style="">&nbsp; </span>واگذار گردیده است<span style="">&nbsp; </span>که انشاءالهبا همکاری ستاد مذکور در شهرستان<span style="">&nbsp; </span>در خصوص<span style="">&nbsp; </span>اشتغال و رفع بیکاری<span style="">&nbsp; </span>جوانان<span style="">&nbsp; </span>قدم موثری<span style="">&nbsp; </span>بر داشته شود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;"><b><span style="font-family: '2 Farnaz';" lang="FA"><font size="3">مراکز نیکوکاری</font></span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">: با بهره گیری از اندیشه های متعالی<span style="">&nbsp; </span>امام (ره) و رهنمود ها<span style="">&nbsp; </span>و منویات<span style="">&nbsp; </span>ارزشمند<span style="">&nbsp; </span>مقام معظم رهبری ( دام عزه ) و <span style="">&nbsp;</span>تاکیدات شورای مرکزی<span style="">&nbsp; </span>امداد مبنی بر ضرورت<span style="">&nbsp; </span>توسعه ی مردمی کمیته<span style="">&nbsp; </span>امداد<span style="">&nbsp; </span>و نقش محوری آن در جهت<span style="">&nbsp; </span>کمک به نیازمندان<span style="">&nbsp; </span>جامعه<span style="">&nbsp; </span>و ساماندهی<span style="">&nbsp; </span>جوامع هدف <span style="">&nbsp;</span>بمنظور<span style="">&nbsp; </span>بستر سازی و تحصیل<span style="">&nbsp; </span>منابع جدید<span style="">&nbsp; </span>در راستای<span style="">&nbsp; </span>کاهش فقر<span style="">&nbsp; </span>و نابرابری های اجتماعی<span style="">&nbsp; </span>در کلیه محلات<span style="">&nbsp; </span>با محوریت مساجد<span style="">&nbsp; </span>محله، مراکز نیکوکاری<span style="">&nbsp; </span>افتتاح می گردد تا با بهره گیری از<span style="">&nbsp; </span>معتدین<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>در خصوص شناسائی<span style="">&nbsp; </span>نیکوکاران و نیازمندان واقعی محل اقدام لازم بعمل<span style="">&nbsp; </span>خواهد آمد که در شهرستان لنجان تاکنون 3 مرکزدر شهرهای زرین شهر و سده و باغبهادران افتتاح گردیده و در آینده نزدیک 3 مرکز دیگر افتتاح و راه اندازی خواهد شد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'B Titr';" lang="FA"><font face="Calibri">س4- صحبت خاصی اگربامردم داریدبفرمائید:</font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">د</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">با عنایت به نزدیک شدن به<span style="">&nbsp; </span>آغاز هفته احسان و نیکوکاری و با توجه به ایام شهادت<span style="">&nbsp; </span>حضرت زهرا (س)<span style="">&nbsp; </span>شور نیکوکاری امسال با شعار </span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" lang="FA">" اکرام فاطمی<span style="">&nbsp; </span>، شور نیکوکاری "</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">از<span style="">&nbsp; </span>روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 با نواختن زنگ نیکوکاری در کلیه مدارس<span style="">&nbsp; </span>با هماهنگی سازمان<span style="">&nbsp; </span>بسیج دانش آموزی<span style="">&nbsp; </span>و روز پنج شنبه<span style="">&nbsp; </span>مورخ 14/12/93<span style="">&nbsp; </span>با اسقرار پایگاه در سطح شهرستان و روز جمعه مورخ 15/12/93 با استقرار<span style="">&nbsp; </span>صندوق در<span style="">&nbsp; </span>مصلی<span style="">&nbsp; </span>های نماز جمعه با<span style="">&nbsp; </span>همکاری<span style="">&nbsp; </span>سازمان<span style="">&nbsp; </span>صدا و سیما و سازمان بسیج<span style="">&nbsp; </span>مستضعفین ، مساجد<span style="">&nbsp; </span>آموزش و پرورش<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>و مراکز نیکوکاری بمنظور<span style="">&nbsp; </span>جمع آوری کمک ها و هدایای مردمی<span style="">&nbsp; </span>، خیرین ، نیکوکاران<span style="">&nbsp; </span>و سازمانها و شرکتها<span style="">&nbsp; </span>جهت یاری رساندن<span style="">&nbsp; </span>به نیازمندان توسط امداد<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>اجرا خواهد شدو انشاء ا..<span style="">&nbsp; </span>شاهد شکوه و عظمت<span style="">&nbsp; </span>حضور یکپارچه<span style="">&nbsp; </span>مردم نیکوکار<span style="">&nbsp; </span>در سراسر<span style="">&nbsp; </span>میهن اسلامی مان<span style="">&nbsp; </span>با رویکرد<span style="">&nbsp; </span>فرهنگ سازی<span style="">&nbsp; </span>و تقویت<span style="">&nbsp; </span>روح انفاق و<span style="">&nbsp; </span>و نیکوکاری<span style="">&nbsp; </span>در بین<span style="">&nbsp; </span>همه اقشار<span style="">&nbsp; </span>جامعه<span style="">&nbsp; </span>بویژه<span style="">&nbsp; </span>جوانان<span style="">&nbsp; </span>و نوجوانان عزیز این سرزمین<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>الهی خواهیم بود .وازآنجائی که هرچه کمکهای مردم وصنایع منطقه<span style="">&nbsp; </span>بیشترباشدمابهتردرخدمتگزاری به محرومین که سفارش شده گان خدا ونددرآیات قران کریم ومعصومین (ع) درروایات واحادیث می باشندموفق می باشیم. <span style="">&nbsp;</span>لذا تقاضادارم باتوجه به موقعیت خاص اقتصادیهمچون گذشته این نهادو امداد گران راباکمکهای بی دریغ خود در رسالت عظیمی که به دوش دارند یاری نمایند. شماره های تماس <span style="">&nbsp;&nbsp;5</span>2235758 و52272829و52622424،52235757آدرس زرین شهربلوارمعلم خیابان امداد کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان لنجان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: '2 Titr';" lang="FA">&nbsp;کمیته امداد امام خمینی(ره) لنجان<o:p></o:p></span></b></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2015-05-19T05:59:41+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی بازیگران خانم http://sfaragir.ir/post/109 <P>&nbsp;</P> <DIV class=content> <DIV class=post-part> <DIV class=bs-post-pin style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1393/09/24/post-955/"></A></H2> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=5><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)"><STRONG><FONT size=+0>بازدید کننده عزیز، جهت راحتی شما، تمامی عکسها در صفحات جاری قرار داده شده اند بنابراین نیازی به کلیک بر روی عناوین عکسها و ورود به پستها ندارید و میتوانید به راحتی در صفحات اصلی به تماشای عکسها بپردازید.</FONT><FONT size=+0><BR></FONT></STRONG></SPAN></FONT></DIV><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=5><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)"><STRONG><FONT size=+0></FONT></STRONG></SPAN></FONT><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=5></FONT><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=5></FONT><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif></FONT> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس"><FONT color=#807d7a>عکس</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/پست"><FONT color=#807d7a>پست</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/تماشا"><FONT color=#807d7a>تماشا</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/نیاز"><FONT color=#807d7a>نیاز</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عزیز"><FONT color=#807d7a>عزیز</FONT></A> </DIV> <DIV class=detailes><SPAN class=info>تاریخ ارسال: دوشنبه 24 آذر 1393 ساعت 11:21 | نویسنده: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/profile/7105726127" target=_blank><FONT color=#003366>علی</FONT></A> | <A onclick="window.open('/print/post-955','_blank','width=700, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"><FONT color=#003366>چاپ مطلب</FONT></A> </SPAN><SPAN class=comments><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1393/09/24/post-955/#comments"><FONT color=#003366>3 نظر</FONT></A></SPAN> </DIV> <DIV class=dt-bottom></DIV></DIV></DIV> <DIV class="" style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2168/عکس-سحر-دولتشاهی-مهتاب-کرامتی">عکس سحر دولتشاهی مهتاب کرامتی</A></H2> <DIV><BR><IMG alt="عکس سحر دولتشاهی مهتاب کرامتی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/dbwh_sd-mk.jpg" border=0> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-سحر-دولتشاهی-مهتاب-کرامتی"><FONT color=#807d7a>عکس سحر دولتشاهی مهتاب کرامتی</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-جدیدسحردولتشاهی-مهتاب-کرامتی"><FONT color=#807d7a>عکس جدیدسحردولتشاهی مهتاب کرامتی</FONT></A> </DIV> <DIV class=detailes><SPAN class=info>تاریخ ارسال: دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 12:38 | نویسنده: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/profile/7105726127" target=_blank><FONT color=#003366>علی</FONT></A> | <A onclick="window.open('/print/post-2168','_blank','width=700, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"><FONT color=#003366>چاپ مطلب</FONT></A> </SPAN><SPAN class=comments><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2168/عکس-سحر-دولتشاهی-مهتاب-کرامتی#comments"><FONT color=#003366>0 نظر</FONT></A></SPAN> </DIV> <DIV class=dt-bottom></DIV></DIV></DIV> <DIV class="" style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2167/عکس-سارا-بهرامی">عکس سارا بهرامی</A></H2> <DIV><IMG alt="عکس سارا بهرامی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/stw5_sara_bahrami.jpg" border=0> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-سارا-بهرامی"><FONT color=#807d7a>عکس سارا بهرامی</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-جدید-سارا-بهرامی"><FONT color=#807d7a>عکس جدید سارا بهرامی</FONT></A> </DIV> <DIV class=detailes><SPAN class=info>تاریخ ارسال: دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 12:36 | نویسنده: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/profile/7105726127" target=_blank><FONT color=#003366>علی</FONT></A> | <A onclick="window.open('/print/post-2167','_blank','width=700, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"><FONT color=#003366>چاپ مطلب</FONT></A> </SPAN><SPAN class=comments><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2167/عکس-سارا-بهرامی#comments"><FONT color=#003366>0 نظر</FONT></A></SPAN> </DIV> <DIV class=dt-bottom></DIV></DIV></DIV> <DIV class="" style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2166/عکس-ویشکا-آسایش-سارا-بهرامی">عکس ویشکا آسایش سارا بهرامی</A></H2> <DIV><BR><IMG alt="عکس ویشکا آسایش سارا بهرامی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/ac0u_va-sb.jpg" border=0> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-ویشکا-آسایش-سارا-بهرامی"><FONT color=#807d7a>عکس ویشکا آسایش سارا بهرامی</FONT></A> </DIV> <DIV class=detailes><SPAN class=info>تاریخ ارسال: دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 12:34 | نویسنده: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/profile/7105726127" target=_blank><FONT color=#003366>علی</FONT></A> | <A onclick="window.open('/print/post-2166','_blank','width=700, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"><FONT color=#003366>چاپ مطلب</FONT></A> </SPAN><SPAN class=comments><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2166/عکس-ویشکا-آسایش-سارا-بهرامی#comments"><FONT color=#003366>0 نظر</FONT></A></SPAN> </DIV> <DIV class=dt-bottom></DIV></DIV></DIV> <DIV class="" style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2165/عکس-سیما-خضرآبادی">عکس سیما خضرآبادی</A></H2> <DIV><BR><IMG alt="عکس سیما خضرآبادی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/pdxx_sima_khezrabadi.jpg" border=0><IMG alt="عکس سیما خضرآبادی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/d3z_sima_khezrabadi_3.jpg" border=0><IMG alt="عکس سیما خضرآبادی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/5kn5_sima_khezrabadi_2.jpg" border=0> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-سیما-خضرآبادی"><FONT color=#807d7a>عکس سیما خضرآبادی</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-جدید-سیما-خضرآبادی"><FONT color=#807d7a>عکس جدید سیما خضرآبادی</FONT></A> </DIV> <DIV class=detailes><SPAN class=info>تاریخ ارسال: دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 12:33 | نویسنده: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/profile/7105726127" target=_blank><FONT color=#003366>علی</FONT></A> | <A onclick="window.open('/print/post-2165','_blank','width=700, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"><FONT color=#003366>چاپ مطلب</FONT></A> </SPAN><SPAN class=comments><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2165/عکس-سیما-خضرآبادی#comments"><FONT color=#003366>0 نظر</FONT></A></SPAN> </DIV> <DIV class=dt-bottom></DIV></DIV></DIV> <DIV class="" style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2164/عکس-شیلا-خداداد">عکس شیلا خداداد</A></H2> <DIV><BR><IMG alt="عکس شیلا خداداد" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/nucn_sh-kh.jpg" border=0> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-شیلا-خداداد"><FONT color=#807d7a>عکس شیلا خداداد</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-جدید-شیلا-خداداد"><FONT color=#807d7a>عکس جدید شیلا خداداد</FONT></A> </DIV> <DIV class=detailes><SPAN class=info>تاریخ ارسال: دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 12:32 | نویسنده: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/profile/7105726127" target=_blank><FONT color=#003366>علی</FONT></A> | <A onclick="window.open('/print/post-2164','_blank','width=700, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"><FONT color=#003366>چاپ مطلب</FONT></A> </SPAN><SPAN class=comments><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2164/عکس-شیلا-خداداد#comments"><FONT color=#003366>0 نظر</FONT></A></SPAN> </DIV> <DIV class=dt-bottom></DIV></DIV></DIV> <DIV class="" style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2163/عکس-سپیده-خداوردی">عکس سپیده خداوردی</A></H2> <DIV><BR><IMG alt="عکس سپیده خداوردی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/eefe_sepideh_khodaverdi.jpg" border=0> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-سپیده-خداوردی"><FONT color=#807d7a>عکس سپیده خداوردی</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-جدید-سپیده-خداوردی"><FONT color=#807d7a>عکس جدید سپیده خداوردی</FONT></A> </DIV> <DIV class=detailes><SPAN class=info>تاریخ ارسال: دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 12:31 | نویسنده: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/profile/7105726127" target=_blank><FONT color=#003366>علی</FONT></A> | <A onclick="window.open('/print/post-2163','_blank','width=700, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"><FONT color=#003366>چاپ مطلب</FONT></A> </SPAN><SPAN class=comments><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2163/عکس-سپیده-خداوردی#comments"><FONT color=#003366>0 نظر</FONT></A></SPAN> </DIV> <DIV class=dt-bottom></DIV></DIV></DIV> <DIV class="" style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2162/عکس-سحر-دولتشاهی">عکس سحر دولتشاهی</A></H2> <DIV><BR> <P><IMG alt="عکس سحر دولتشاهی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/xk2_sahar_dolatshaahi.jpg" border=0><IMG alt="عکس سحر دولتشاهی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/f45_sahar_dolatshaahi_2.jpg" border=0> </P><IMG src="http://uupload.ir/files/l2t1_sahar_dolatshaahi_3.jpg"> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-سحر-دولتشاهی"><FONT color=#807d7a>عکس سحر دولتشاهی</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-جدید-سحر-دولتشاهی"><FONT color=#807d7a>عکس جدید سحر دولتشاهی</FONT></A> </DIV> <DIV class=detailes><SPAN class=info>تاریخ ارسال: دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 12:30 | نویسنده: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/profile/7105726127" target=_blank><FONT color=#003366>علی</FONT></A> | <A onclick="window.open('/print/post-2162','_blank','width=700, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"><FONT color=#003366>چاپ مطلب</FONT></A> </SPAN><SPAN class=comments><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2162/عکس-سحر-دولتشاهی#comments"><FONT color=#003366>0 نظر</FONT></A></SPAN> </DIV> <DIV class=dt-bottom></DIV></DIV></DIV> <DIV class="" style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2161/عکس-نیکی-کریمی">عکس نیکی کریمی</A></H2> <DIV><BR><IMG alt="عکس نیکی کریمی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/o29f_niki_karimi.jpg" border=0><IMG alt="عکس نیکی کریمی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/37ve_niki_karimi3.jpg" border=0><IMG alt="عکس نیکی کریمی" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/0spj_niki_karimi2.jpg" border=0> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-نیکی-کریمی"><FONT color=#807d7a>عکس نیکی کریمی</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-جدید-نیکی-کریمی"><FONT color=#807d7a>عکس جدید نیکی کریمی</FONT></A> </DIV> <DIV class=detailes><SPAN class=info>تاریخ ارسال: دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 12:28 | نویسنده: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/profile/7105726127" target=_blank><FONT color=#003366>علی</FONT></A> | <A onclick="window.open('/print/post-2161','_blank','width=700, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"><FONT color=#003366>چاپ مطلب</FONT></A> </SPAN><SPAN class=comments><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2161/عکس-نیکی-کریمی#comments"><FONT color=#003366>0 نظر</FONT></A></SPAN> </DIV> <DIV class=dt-bottom></DIV></DIV></DIV> <DIV class="" style="MARGIN-LEFT: 15px"> <H2 class=post-title><A href="http://actressphotos.blogsky.com/1394/02/28/post-2160/عکس-نگار-جواهریان">عکس نگار جواهریان</A></H2> <DIV><BR><IMG alt="عکس نگار جواهریان" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/wfdc_negar_javaherian.jpg" border=0><IMG alt="عکس نگار جواهریان" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/gj2x_negar_javaherian_2.jpg" border=0><IMG alt="عکس نگار جواهریان" hspace=0 src="http://uupload.ir/files/gt1u_negar_javaherian_3.jpg" border=0> <DIV class=tags>برچسب‌ها: <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-نگار-جواهریان"><FONT color=#807d7a>عکس نگار جواهریان</FONT></A>، <A href="http://actressphotos.blogsky.com/tag/عکس-جدید-نگار-جواهریان"><FONT color=#807d7a>عکس جدید نگار جواهریان</FONT></A></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2015-04-29T12:55:09+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای دانشگاههای شهرستان لنجان http://sfaragir.ir/post/77 <p>&nbsp;</p> <p><strong><font size="2" color="#3366ff">09/03/93</font></strong></p> <h1 class="title"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="4" color="#ff0000">همایش نقش دانشمندان ایرانی–اسلامی درپیشبرد علوم تجربی</font><span id="MainContent_GV_NewsText_Label2_0" style="font-size: 14px; color: black; font-family: Tahoma;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#ff0000">&nbsp;/</font>&nbsp;&nbsp;<img style="width: 153px; height: 154px;" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVYB0RVlLOoq1VS_9XxsY4-ACTWA69wXNQnHFFGQVTSg9AlnSGvtPw2UI" height="136" width="95">&nbsp;<img style="width: 154px; height: 149px;" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTiZzChXinbHvnrK1X2MEdfbVxMmvfOJNMRtZaoxU_MC6wvFW-Odd4_H0" height="86" width="130"><img style="width: 156px; height: 161px;" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSleWUbGL14eBxOJssmTL8Xq6mKMQicwEJV-QFAySWRs0zjN-8MgfNVXzPu" height="150" width="92"></span></h1> <h1 class="title"><span style="font-size: 14px; color: black; font-family: Tahoma;">سومین همایش ملی نقش دانشمندان ایرانی –اسلامی در پیشبرد علوم تجربی امروز در لنجان اصفهان برگزار شد.<br>دبیر علمی همایش گفت: از46 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش&nbsp;14 مقاله به صورت سخنرانی و 5 مقاله به صورت پوستر ارائه شد.<br>دکتر بصیره با اشاره به حضور بیش از 100 نفر از اساتید دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش در این همایش افزود: بررسی فعالیتهای دانشمندان ایرانی - اسلامی در حوزه علوم تجربی ، در پیشرفت علوم و فنون در جهان ،<br>در حوزه علوم فنی و مهندسی ، نگاه نقادانه بر علوم تجربی دانشمندان ایرانی - اسلامی و ارتباط آن با علوم نوین و ارائه دستاوردهای جدید علمی دانشمندان ایرانی در علوم پیشرفته را از محورهای مقاله های ارائه شده در این همایش بود.<br>وی بازشناسی هویت دانشمندان گذشته برای نسل جدید و نقش آنان در علوم نوین جهان را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.<br>در سومین همایش ملی نقش دانشمندان ایرانی -اسلامی در پیشبرد علوم تجربی در لنجان از تلاش های علمی استاد اسفندیار معتمدی از استادان پیشکسوت فیزیک ایران تجلیل و کلنگ احداث پارک کودک ترافیک و علوم و فن آوری با اعتباری بیش از بر 30 میلیارد ریال به زمین زده شد.</span></h1> <p> </p><table dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="top"> <p align="justify"><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate" dir="ltr" style="font-size: x-small; color: blue; font-family: Tahoma;">93/01/17</span><br><br><font style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle" dir="rtl" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: Arial;">به گزارش روابط عمومی واحد لنجان ، هیات رییسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی لنجان روز کاری خود را در 1393 با حضور در جمع کودکان بی سرپرست در شهرستان لنجان آغاز نمودند.</span><br></font><br><br></p> <p align="justify"><span dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'B Badr';" lang="AR-SA"><strong><font size="2" face="Tahoma">در این دیدار ، <font style="background-color: rgb(255, 255, 153);">حجت الاسلام نظام الدینی كچویی </font>رییس دفتر فرهنگ اسلامی ضمن تبریک سال نو ، خطاب به <span style="">&nbsp;</span>مربیان گفت :</font> </strong></span></p></td> <td align="left" valign="top"><img id="_ctl0__ctl5__ctl0_Image2" alt="" src="http://www.lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=%5Cportals%5C3%5C%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.JPG" border="0"></td></tr> <tr> <td colspan="2" align="right" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: 21pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span>پیامبر گرامی فرمودند هر مسلمانی که سرپرستی یتیمی را به عهده بگیرد وبخوبی از عهده ولایت و سرپرستی آن یتیم برآید و دست محبّت بر سر او بکشد به عدد هر مویی که از زیر دستش می گذرد خداوند متعال یک درجه مقام او را بالا می برد و یک ثواب در نامه عمل وی می نویسد و یک گناه از او کم می کند. <span style="">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: 21pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span>وی ادامه داد بر همه ما واجب است که در این کار بزرگ و خداپسندانه از همدیگر سبقت بگیریم تا این عمل با نیت خالصانه مرضی خداوند متعال واقع شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: 21pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span>در ادامه این دیدار <font style="background-color: rgb(255, 255, 153);">محسن امینی ریاست واحد </font>ضمن تبریک سال نو و تقارن شروع سال جدید با ایام فاطمیه، با اشاره به جایگاه ایتام در دین مبین اسلام بیان داشت: راه اندازی اینگونه مراکز بسیار مهم بوده و باعث کاهش درد و رنج این کودکان بی سرپرست و بد سرپرست گردیده و موجب شکوفایی و رشد استعدادهای این عزیزان شده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: 21pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'B Badr';" lang="AR-SA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><strong><font size="2">وی همچنین از محیط گرم و صمیمی ایجاد شده در این مرکز تشکر نمود و آمادگی دانشگاه را جهت حمایت معنوی هرچه بیشتر اعلام کرد.<o:p></o:p></font></strong></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: 21pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span>در جریان این بازدید ، یکی از مربیان ضمن ارائه توضیحاتی از وضعیت این خوابگاه ادامه داد در این مرکز 8 کودک 8 تا 12 سال نگهداری می گردد که توسط خیرین و هیات مدیره مربوطه با نظارت بهزیستی سرپرستی می شوند. وی با اشاره به مشکلات عدیده این کودکان و نوجوانان افزود : کودکان بی سرپرستی که در اینگونه مراکز نگهداری می شوند به جهت مشکلات زیادی که با آن روبرو هستند نیازمند کمک های بیشتری از طرف مسئولین و خیرین شهرستان می باشند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: 21pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><b><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'B Badr';" lang="AR-SA"><font size="2">در پایان این دیدار هدایایی به کودکان بی سرپرست اهدا شد.<o:p></o:p></font></span></b></p></td></tr></tbody></table> <p> </p><table dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="top"><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate" dir="ltr" style="font-size: x-small; color: blue; font-family: Tahoma;">92/11/24</span><br><br><font style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="5"><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle" dir="rtl" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: Arial;">تصویب رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان</span><br></font></font><br><br> <p align="justify"><span dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'B Badr';" lang="AR-SA"><font size="2" face="Tahoma"><font size="3" face="Times New Roman"><font size="2" face="Tahoma">به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان،</font> </font>معاون آموزشی و دانشجویی این دانشگاه از تصویب رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی پیوسته توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور در این واحد دانشگاهی خبر داد.</font></span></p></td> <td align="left" valign="top"><img id="_ctl0__ctl5__ctl0_Image2" alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=%5Cportals%5C3%5CMANUCHEHR%20KARAMIAN.JPG" border="0"></td></tr> <tr> <td colspan="2" align="right" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9.2pt; direction: rtl; text-indent: 15.3pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">منوچهر کرمیان معاون آموزشی و دانشجویی واحد لنجان در این خصوص به خبرنگار آنا گفت:&nbsp;با تلاشهای صورت گرفته، شورای گسترش آموزش عالی کشور با بررسی مدارک و مستندات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان پس از تصویب رشته کارشناسی ارشد صنایع با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی برق در بهمن 92 موافقت کرد. </span><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">منوچهر کرمیان افزود: با </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">توجه به شناسایی نیازهای بازار کسب و کار منطقه و صنایع مجاور </span><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">رشته ی مهندسی برق از جمله رشته های پرطرف دار در آموزش عالی است که بسیار کاربردی است و متقاضیان زیادی هم دارد. </span><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">وی با تشریح وضعیت رشته های تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق قدرت، ساخت تولید، عمران، نرم افزار کامپیوتر، صنایع، مکانیک و در مقطع کاردانی پیوسته، الکتروتکنیک، برق صنعتی، کارهای عمومی ساختمان و نرم افزار کامپیوتر ادامه داد: این واحد دانشگاهی در حال حاضر بیش از 2000 دانشجوی فعال دارد که با استفاده از امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب ازجمله مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه ها، سایت کامپیوتر، کتابخانه مجهز و ... در محیط علمی مناسب مشغول به تحصیل می باشند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9.2pt; direction: rtl; text-indent: 15.3pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"> <table dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="top"><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate" dir="ltr" style="font-size: x-small; color: blue; font-family: Tahoma;">92/11/12</span><br><br><font size="2"><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle" dir="rtl" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: Arial;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><em>رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در دانشگاه آزاد اسلامی لنجان تصویب شد</em></font></span><br><br><br></font> <p align="justify"><font size="2" face="Tahoma">رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان از تصویب رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در این دانشگاه خبر داد.</font> </p></td> <td align="left" valign="top"><img id="_ctl0__ctl5__ctl0_Image2" alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=%5Cportals%5C3%5CAMINI%20DANESHGAHE%20%20AZADE%20LENJAN.jpg" border="0" height="287" width="250"></td></tr> <tr> <td colspan="2" align="right" valign="top"> <p align="justify"><font size="2" face="Tahoma"><font color="#000000">محسن امینی در گفتگو با </font><font color="#3366ff"><strong>خبرنگار </strong></font></font><a href="http://www.ana.ir/" target="_blank"></a><font color="#000000"><font size="2" face="Tahoma"><strong><font color="#3366ff">خبرگزاری</font></strong>&nbsp;</font><font size="2" face="Tahoma">اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته و ارائه مدارک و مستندات به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی صنایع با گرایش صنایع موافقت شد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان از این به بعد پذیرای متقاضیان این رشته خواهد بود. </font><font size="2" face="Tahoma">رییس واحد لنجان با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی برنامه پنج‌ساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، گسترش رشته ها در مقاطع مختلف به ویژه تحصیلات تکمیلی است، افزود: این واحد با توجه به هم جواری با صنایع بزرگ کشور از جمله ذوب آهن و صنایع فولاد دارای ظرفیت آموزشی بسیار مطلوب و امکانات و پتانسیل لازم جهت جذب دانشجو است. </font><font size="2" face="Tahoma">وی یادآور شد: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان با 2200 نفر دانشجوی در حال تحصیل ، دارای 15 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته است و نیز چندین رشته دیگر در مقطع کارشناسی ارشد جهت تصویب نهائی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده است که با تلاش های انجام گرفته در آینده ای نزدیک در این واحد دایر می شود.</font></font></p></td></tr></tbody></table></span></p></td></tr></tbody></table> <p> </p><table dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="top"><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate" dir="ltr" style="font-size: x-small; color: blue; font-family: Tahoma;">92/09/21</span><br><br><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle" dir="rtl" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: Arial;"><font size="4" color="#ff0000">نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار</font> </span><br><br><br> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد لنجان نخستین </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار با شعار «فرصت‌ها و چالش‌ها در تبلور حماسه اقتصادی» با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی 20 و 21 آذرماه&nbsp;در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان برگزار شد.</span></font></p></td> <td align="left" valign="top"><img id="_ctl0__ctl5__ctl0_Image2" alt="" src="http://www.lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=%5Cportals%5C3%5CKONFRANSE%20DANESHGAHE%20AZAD%20LENJAN.JPG" border="0"></td></tr> <tr> <td colspan="2" align="right" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در مراسم افتتاحیه ، با افتخار به اینکه نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار با مشارکت مطلوب اساتید ، پژوهشگران ، صاحبنظران و دانشجویان انجام گرفت. به ویژگی‌های برپایی این همایش اشاره نمود و گفت: اولین ویژگی این همایش نوآوری و نوبودن موضوع بحث مدیریت پایدار و تلاش در جهت ایجاد ارتباط بین مفاهیم پایه این مبحث و راهکارهای مهندسی صنایع، مدیریت و علوم اقتصادی بود. با توجه به شرایط کشور در بعد اقتصادی و نام گذاری سال جاری تحت عنوان «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، مطرح شدن مبحث مدیریت منبع محور و ارتباط آن با شرایط اقتصاد مقاومتی که ما در آن هستیم، دومین ویژگی برگزاری این همایش است. و سومین ویژگی مربوط به عملیاتی کردن مباحث در رابطه با موضوع اصلی همایش، به صورت آکادمیک وعلمی بود. گروه‌های مختلف علمی در این همایش مشارکت کردند، که این موضوع می‌تواند بین رشته‌های مختلف یک هماهنگی وهارمونی به وجود بیاورد.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"></span><font size="2"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA">امینی </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">رییس واحد لنجان و رییس همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار ، یکی از اهداف برگزاری این همایش را همسطح نمودن پژوهش در کنار آموزش عنوان کرد و گفت: از نظر اینجانب صرفا نباید بُعد آموزشی واحدهای دانشگاهی را در نظرگرفت بلکه باید پژوهش را در کنار آموزش همسطح نموده و ارتباطی عمیق وتنگاتنگ بین دانشگاه وصنعت ایجاد نماییم. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA">وی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">با بیان اینکه جامعه ما بسیار نیازمند پژوهش هایی است که به نوآوری وخلق یک فرآیند تولیدی منجر شود افزود: این همایش زمینه خوبی است که دانشجویان و اساتید جوان با مشارکت علمی و ارائه مقالات عزت نفس وخود باوری علمی خود را افزایش دهند. و این اهداف تا اندازه‌ای دراین همایش محقق شده است.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">امینی توسعه پایدار را فرآیندی از توسعه دانست که ضمن برآورده کردن نیاز نسل کنونی ، نیاز نسل های آی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA">ن</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">ده را نیز به مخاطره نخواهد انداخت . وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف در بحث توسعه ی پایدار، عدالت است ادامه داد: ما همیشه عدالت را توزیع برابر و متناسب می دانیم، لیکن یکی از مقوله های عدالت باید توزیع منابع ، امکانات و درآمد بین نسل ها باشد. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">رییس واحد لنجان ضمن تشریح دو محور اصلی همایش افزود: در این همایش ما دو دسته محور اصلی داریم محورهایی که در رابطه با رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت است، و محورهای مرتبط با علوم اقتصادی، محیط زیست وسایر رشته ها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">در ادامه دبیر علمی این همایش و رییس باشگاه پژوهشگران جوان واحد لنجان با ارائه گزارش مختصری از روند علمی همایش اظهار داشت : ایده برگزاری همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار نزدیک به 5 ماه قبل به ذهن دوستان هیات علمی واحد لنجان رسید. همایونی موضوع مدیریت پایدار نسبت به بحث توسعه ی پایدار را بسیار فراتر و گسترده تر عنوان کرد و اضافه نمود: بیشترین بحث هایی که تا کنون در مجامع علمی ایران و دنیا بررسی شده در مورد حفظ محیط زیست و منابع مرتبط با طبیعت بوده است و ما در بحث مدیریت پایدار به فکر حفظ کلیه منابع موجود برای نسل های مختلف بشری هستیم و مطمئنا مهندسی صنایع میتواند راه کار های بسیار خوبی در این مورد ارائه دهد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">دبیر علمی همایش ادامه داد بعد از انجام مقدمات مراسم ، از اواخر مرداد شروع به گرفتن مقالات از پژوهشگران کردیم. تا اواخر مهر ماه بیش از 200مقاله به دبیرخانه رسید که از این بین نزدیک به 100 مقاله پذیرفته شد. از این تعداد 60 مقاله به صورت ارائه حضوری و 40 مقاله دیگر به صورت مقاله پوستر دریافت شد. تمام مقالاتی که به دبیرخانه ی همایش رسید به صورت کامل داوری شد. این وظیفه ی مهم با توجه به اینکه تعدادی از مقالات به زبان لاتین بود بر عهده 40 نفر از اعضای کمیته ی علمی بود که از دانشگاه های سراسری ایران و دانشگاه های معتبر دنیا از جمله کانادا ، آلمان ، قطر ، الجزایر و مالزی به دقت هر چه تمام تر بررسی شد که پس از اصلاح ، مقالات منتخب، در مجموعه ی مقالات همایش منتشر شد. و انشاالله اوایل سال 93 پس از داوری مجدد مقالات برتر توسط مجله علمی پرتانیکا که یک مجله نمایه شده در پایگاه داده </span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">SCOPUS</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span> و پایگاه داده مجلات جهان اسلام </span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">ISC</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span> است</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA">،</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">منتشر خواهد شد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2"><span style="">&nbsp;</span>شاهین ، عضو برجسته هیات علمی دانشگاه اصفهان به عنوان سخنران بعدی همایش اضافه نمود: برای ساختن کشوری بزرگ باید قدمهای بزرگ برداشته شود. باید به جوانان میدان داد و در یک حرکت اعتدالی از تجربه و کسوت بزرگان هم بهره جست. باید فرهیختگان هم مورد تکریم قرار گیرند چون جوانان امروز ما بزرگان فردا خواهند بود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">دانشیارگروه مدیریت دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بحث من با چرخه های متعدد سر و کار دارد، پایداری و مفهوم پایداری را در گرو چرخش این چرخه ها دانست و عنوان کرد: بزرگترین چالش، استفاده از نظام های بهبود پایش و نگهداشت آنهاست. نقطه ای که این همایش به زیبایی بر آن انگشت گذاشته است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">وی با اظهار این مطلب که دربحث توسعه پایدار آنچه مطرح می باشد توسعه متوازن درابعاد اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیست به صورت متوازن است افزود: زمانی که ما درکشورمان با آلودگی و خطرات اجتماعی روبرو هستیم وهمزمان نیز درراستای برنامه های توسعه گام برمی داریم ، باید نسبت به کدهایی مثل عدالت محوری،تدوین حقوق شهروندی و نهایتاً تحقق آرمان و بهبود جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه ، نگاه ویژه کرد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2"><span style="">&nbsp;</span>آرش شاهین با اشاره به اینکه رویه هارا می توان تغییر داد افزود: اعتقاد به ارزشهایمان داریم . در آنها تردیدی نیست ولی نگاهمان را می توانیم تغییر دهیم ،چون میخواهیم حرکت کنیم نه اینکه ایستا باشیم. و ما برای این حرکت به شریان جدید نیاز داریم . وی با اشاره به اینکه این شریان باید از یک مغز متفکر،آینده نگر، اعتدال محور و خرد ورز سرچشمه گیرد وحرکت کند افزود: ما نمیتوانیم علم را وسیله قرار دهیم چون علم و دانش بنیان بودن ، زمینه حرکت و پیشرفت ما درالگوی اسلامی و ایرانی پیشرفته است .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">شاهین با بیان اینکه کیفیت یک سفراست نه یک مقصد ادامه داد: سرآمدی که در فرهنگ ما ایرانیان است باید متجلی شده و به بهبود مستمرنگاه خاص داشته باشیم . آرمانها نشانگر دید بلند مدت در رسیدن به مقاصد است و در کنارآرمان ها، بیشتر اهداف ، کوتاه مدت و قطعی هستند. ما نباید هدف نهایی و غایت آرزوهایمان را بر اهداف کوچک و زود بازده متمرکز کنیم . و باید کوته انیشی ، خردنگری و عدم دور اندیشی را از خودمان دور کنیم .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">در ادامه زاکی صاری استادتمام دانشگاه تلمسن الجزایر و استاد مدعو دانشگاه فنی نانت فرانسه به عنوان مهمان ویژه همایش ضمن اظهار خوشحالی از حضور در جمع اندیشمندان ایرانی، ابراز امیدواری کرد که این همایش در سالهای آینده به صورت بین‌المللی و با مشارکت بیشتر پژوهشگران ایرانی و سایر کشورها برگزار گردد. وی در سخنانش به تشریح دو مساله توسعه پایدار و مدیریت پایدار پرداخت.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">در حاشیه این همایش علی صنایعی استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه اصفهان به عنوان سومین سخنران ویژه گفت: ما در بحث جهانی شدن دو بحث تجارت جهانی و همچنین تهدیدهایی که کشور ایران از لحاظ تحریم با آن مواجه شده است را در نظر داریم. و این مسائل در رابطه با مباحث علمی ، ارتباط مدیریت پایدار و آینده پژوهی است که باید در بحث مدیریت کلان کشور به آن توجه شود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">استاد مدعو دانشگاه </span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">USM</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><span dir="rtl"></span> مالزی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"> روند جهانی شدن را 5 ویژگی ، اهمیت شرکت ها در نظام جهانی ، گستردگی بازارهای پولی و مالی ، گسترش ارتباطات ماهواره ای و شبکه های کامپیوتری ، گسترش شبکه حمل و نقل بین المللی و تقسیم کار گسترده عنوان و ادامه داد : دین ما اسلام است. و باید جهانی شدن را از پیامبر، امامان و رهبرمان بیاموزیم. امام(ره) فرمودند : نپرسید دولت برای ما چه می کند بگویید ما برای دولت چه می کرده ایم.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">در ادامه ، به منظور بزرگداشت علی صنایعی ، از این مقام علمی و پژوهشی با اهداء هدایا تقدیر شد که با تشویق پرشور حاضرین همراه بود.<span style="">&nbsp; </span><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">در مراسم اختتامیه این همایش ، وسیلی ، معاون پژوهشی واحد و دبیر اجرایی همایش از حامیان مالی و معنوی این همایش یعنی شهرداری و شورای اسلامی شهر سده لنجان ، شرکت "لورچ" تولیدکننده لوازم خانگی ، شرکت کار و تدبیر پوریان ، شرکت لوله و تجهیزات سدید ، باشگاه پژوهشگران جوان واحد لنجان ، دانشگاه اصفهان ، مجله پرتانیکا ، انجمن مدریت آموزشی ایران ، منطقه چهار و مجموعه دانشگاه های آزاد استان اصفهان ، و کلیه ی پژوهشگرانی که با ارائه مقاله به غنای علمی این همایش افزودند تشکر و قدردانی نمود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">در حاشیه مراسم اختتامیه محمدی شهردار </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA">شهر </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">سده لنجان با اشاره به اینکه این همایش افتخاری برای شهر سده وشهرستان‌ لنجان است افزود: بحث مدیریت پایدار امروزه یکی از مسائلی است که در شهرداریها با آن روبرو هستیم. وی اظهار امیدواری نمود که دیدگاهها و مقالات علمی مطرح شده توسط کارشناسان و متخصصان در همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">در ادامه نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی با تشکر از برگزار کنندگان همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار گفت : برگزاری موفق این همایش انتظار ما را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان جهت برپایی یک همایش بین المللی بالا برد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">منصوری با اشاره به چشم انداز و برنامه توسعه کشور بیان کرد: ما استراتژی داریم ، اهداف نیز مشخص است اما در قسمت برنامه ریزی و اجرا با مشکل مواجه هستیم. وی ادامه داد : برای رسیدن به توسعه پایدار باید مبحث مهندسی صنایع در کشور نهادینه شده و به صورت علمی و کارشناسی با آن برخورد گردد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">این همایش دو روزه در دو نوبت صبح و عصر با سخنرانی مقالات همایش با موضوع مدیریت پایدار تکنولوژی با رویکرد سازمان </span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">UNIDO</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><span dir="rtl"></span> توسط سیدجعفر گلستانه و با داوری محسن امینی خوزانی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">، علی صنایعی، و مهراب بحری برگزار گردید، که با استقبال حاضرین در مراسم افتتاحیه همایش قرار گرفت.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 9pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2">همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار ، با محورهای زنجیره تأمین و لجستیک، مدیریت پایدار تولید، مدیریت پایدار پروژه، مدیریت پایدار منابع انسانی، مدیریت ارزش و مدیریت پایدار، فناوری اطلاعات و مدیریت پایدار، خلاقیت، کارآفرینی و مدیریت پایدار، مدیریت پایدار و رشد اقتصادی، مدیریت پایدار، مزیت نسبی و بهره‌وری منابع، مدیریت پایدار و مدیریت استراتژیک، نقش مدیریت پایدار در تحقق حماسه اقتصادی، مدیریت پایدار و اقتصاد مقاومتی و با حضور استادان و صاحبنظران از جمله پروفسور زکی ساری، پروفسور علی صنایعی، دکتر آرش شاهین، دکتر مهدی کرباسیان، دکتر محمدعلی نادی، دکتر علی جهان ، دکتر شیرویه زاد ، دکتر دبستانی ، دکتر مسعود نصری در تالار اردیبهشت اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان برگزار گردید.<o:p></o:p></font></span></p> <p align="justify"><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font size="2"><span style="">&nbsp;</span>در پایان از اعضای هیات علمی همایش علی صنایعی ، آرش شاهین و زاکی صاری از الجزایر و سایر اعضای هیات علمی با تقدیم لوح سپاس و تندیس همایش تقدیر بعمل آمد . و با اهداء جوایز از ارائه کنندگان مقالات برتر در دو بخش ارائه حضوری و پوستر تقدیر گردید.</font></span></p></td></tr></tbody></table> text/html 2015-04-05T10:45:10+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای شهرستان لنجان زمستان 93 http://sfaragir.ir/post/105 <p>&nbsp;</p><div class="nwstxtlinkicons"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_newstxtActLink"><a class="lnk" href="printable.php?nn=13940116000857" target="_blank">1394/01/16<br></a></span> </div> <div class="nwstxttoppane"> <div class="nwstxtnewsinfo"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane"> <div class="nwstxtrotitr">فرماندار لنجان:</div> <div class="nwstxtinfotitle">پیروزی انقلاب اسلامی حضور اجتماعی زنان را برای توسعه کشور مهیا کرد</div> <p class="nwstxtlead" style="line-height: 160%;">فرماندار لنجان گفت: پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا دیدگاه اسلام به زنان در جامعه جاری شده و تجربه جدیدی برای استفاده از ظرفیت‌ها و حضور اجتماعی زنان برای توسعه کشور مهیا شود.</p></span></div> <div class="nwstxtpic"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtPicPane"><img title="خبرگزاری فارس: پیروزی انقلاب اسلامی حضور اجتماعی زنان را برای توسعه کشور مهیا کرد" alt="خبرگزاری فارس: پیروزی انقلاب اسلامی حضور اجتماعی زنان را برای توسعه کشور مهیا کرد" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/12/07/13931207000179_PhotoA.jpg"></span> </div></div> <div style="clear: both; float: left;"> <ul class="sociallnk"><li> <br></li></ul></div><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"> <p class="nwstxttext" style="line-height: 180%;"> </p><p class="rtejustify">به گزارش <a href="http://www.farsnews.com/">خبرگزاری&nbsp;</a>&nbsp; لنجان، سید محسن سجاد ظهر امروز در نشست با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان اظهار کرد: مبارزه بی‌امان گروه مذاکره‌‌کننده هسته‌ای در ماراتن 19 ماهه مذاکرات آن‌ هم با حمایت‌های مقام معظم رهبری دستاوردهای بسیار خوبی را به همراه داشت که سبب نشاط و شادی آحاد مردم جامعه شد.</p> <p class="rtejustify">وی با اشاره به جایگاه زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) سبب شد تا دیدگاه اسلام به زنان در جامعه جاری و تجربه جدیدی برای استفاده از ظرفیت‌ها و حضور اجتماعی زنان برای توسعه کشور مهیا شود. </p> <p class="rtejustify">فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: اندیشمندی معمار بزرگ انقلاب اسلامی امـام خمینی (ره) در خصوص حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجه است چرا که به خوبی نشان داد نظام مقدس جمهوری اسلامی به جایگاه واقعی زنان در جامعه نگاهی واقعی دارد.</p> <p class="rtejustify">وی اضافه کرد: امروز نیز زنان ایران اسلامی در سایه حمایت‌های مقام معظم رهبری و تدابیر دولت تدبیر و امید در جامعه به خوبی فعالیت می‌کنند و این حضور فعال زنان در شکل‌گیری ساختارهای بنیادی جامعه اسلامی بسیار حائز اهمیت است.</p> <p class="rtejustify">سجاد با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان لنجان در زمینه‌های مختلف بیان کرد: طی صحبت‌های انجام شده با شهرداری‌های شهرستان لنجان مقرر شد تا هر شهر به صورت جداگانه در خصوص راه‌اندازی باغ بانوان اقدامات لازم را انجام دهد تا شاهد فعالیت و نشاط هرچه بیشتر بانوان در سطح شهرستان باشیم.</p> <p class="rtejustify">وی در پایان با اشاره به حساسیت نقش زنان در شکل‌گیری جامعه تاکید کرد: نقش زنان در جامعه بسیار قابل توجه بوده و اعتیاد زنان در جامعه تبعات فراوانی را به همراه خواهد داشت و نیاز است مسئولان با همدلی پا به میدان گذاشته تا بتوانیم در راستای رفع معضل اعتیاد بانوان گام‌های مؤثری برداریم.</p></span><div style="float: right; width: 102px;"><a href="http://www.ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/12/Small/255441.jpg" target="_blank"><br> </a></div> <div style="float: right; width: 495px; height: 51px;"><strong><span class="gray"><em>برای عبورازتنگنا های پیچیده اقتصادی:</em></span> </strong> <div class="srvtit"><strong><font size="2" color="#ff6666">دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در فولاد شهر اصفهان برگزار می‌شود</font></strong></div></div> <div class="gray mylinks" style="float: left; width: 98px; height: 22px; text-align: left;"><span dir="ltr">1393-12-05, 17:49</span><br><br>&nbsp; <div style="margin-top: 3px;">&nbsp;</div></div> <div style="clear: both;"></div> <div> <div class="kholase" style="text-align: justify;"><font size="2">در دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی موضعاتی همچون طراحی و اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی و سبک مدیریت جهادی و اثرات متعامل میدریت جهادی و اقتصاد مقاومتی و نقش آن در ارتقای بهره وری به بحث گذاشته میشود. </font></div> <div class="t13" style="overflow: hidden;" align="justify"> <p style="text-align: justify;"><font size="2">رییس موسسه ی آموزش عالی امین فولادشهر اصفهان از برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در این موسسه خبر داد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#ff0000"><strong>به گزارش ایلنا،</strong> </font>علیرضا انصاری با اشاره به سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر سند چشم انداز گفت:با توجه به اینکه یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی می گذرد ولی متاسفانه مسئولان در مسیر اجرایی شدن آن وارد نشدند و در حد شعار گونه با سیاست های اقتصاد مقاومتی برخورد شده است، لذا دانشگاه ها با توجه به رسالتی که دارند در جهت اجرایی شدن این سیاست ها بستر و زمینه سازی آن را فراهم کنند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">وی با تاکید بر اینکه براساس سند چشم انداز، ایران تا 10 سال آینده باید قدرت اول منطقه با محوریت علم و اقتصاد باشد، راه کاربردی و عملیاتی آن را در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: با توجه به فشار های زیاد جریان سلطه ی جهانی و چالش هایی همچون آب و خشک سا لی باید بتوانیم بنا به فرمایش مقام معظم رهبری از تنگنا های پیچیده اقتصادی عبور کنیم.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">انصاری ادامه داد: براین اساس موسسه آموزش عالی امین فولادشهر دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی را با رهیافت عزم ملی، مدیریت جهادی 12 اسفند برگزار می کند تا با تعامل بین اندیشمندان دانشگاهی و مسئولان به بررسی موضوعاتی همچون طراحی و اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی و سبک مدیریت جهادی و اثرات متعامل میدریت جهادی و اقتصاد مقاومتی و نقش آن در ارتقای بهره وری بپردازد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">رییس موسسه ی آموزش عالی امین فولادشهر اصفهان گفت: از 70 مقاله ی رسیده به دبیرخانه ی همایش، 12 مقاله به صورت سخنرانی و 15 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.</font></p></div></div> <p> </p><table dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="top"><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl8__ctl0_lblDate" dir="ltr" style="font-size: x-small; color: blue; font-family: Tahoma;">93/10/29</span><br><br><font color="#cc0000"><font size="7"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u><em><span class="normalBold" id="_ctl0__ctl8__ctl0_lblTitle" dir="rtl" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: Arial;">جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان لنجان</span><br></em></u></font></font></font></td> <td align="left" valign="top"></td></tr> <tr> <td colspan="2" align="right" valign="top"> <div style=""> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td style="padding: 0cm 9pt; border-color: rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;" align="left" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA">فرماندار شهرستان لنجان گفت: دشمنان گسترش اسلام را در جهان بخوبی احساس می کنند لذا دست به اقدامات توهین آمیز می زنند. سید محسن سجاد در نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان لنجان، با محکوم کردن اهانت به پیامبر گرامی اسلام (ص)، اظهار کرد:<span style="">&nbsp; </span>زمانی دشمنان در تنگناه قرار گرفته و شاهد گسترش اسلام آن هم در قلب کشور خودشان هستند ، به واسطه رسانه های خود مانند مجله فرانسوی شارلی ابدو دست به اقداماتی توهین آمیز به مقدسات اسلام و حضرت محمد(ص) می زنند.وی افزود: خوشبختانه مردم فهیم و ولایت مدار ایران اسلامی و کشورهای اسلامی دیگر به خوبی در مقابل این اهانت موضع گیری کردند.فرماندار شهرستان لنجان در ادامه تصریح کرد: با شروع بکار دولت «تدبیر و امید» سلامت و امنیت غذایی که از زیر ساختهای کشور است در دستور کار دولت و وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت که به صورت پویا وفعال در این زمینه اقدامات چشمگیری انجام شده است.سجاد اضافه کرد: بحمدالله با گسترش بیمه سلامت در کشور، ما نیز شاهد تحت پوشش قرار گرفتن 10 هزار نفر از مردم شهرستان لنجان در بحث بیمه سلامت هستیم.وی متذکر شد: در بحث سلامت نیاز است همه نهادها و دستگاه ها با رویکرد آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه وارد میدان عمل شوند چرا که ما در بحث آموزش می توانیم به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنیم و از طرفی هزینه های کمتری در زمینه آموزش صرف خواهد شد و یکی از این اقدامات برگزاری همایش ارتقا پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در شهرستان لنجان بود که بازخوردی فراوان و کارسازداشت.سجاد تاکید کرد: از اولویت های دیگر شهرستان در بحث بهداشت، تامین آب سالم و رفع مشکلات فاضلاب های شهری و روستاهای حاشیه رودخانه زاینده رود است که با جدیت فراوان دنبال می شود و بحمدالله شاهد پیشرفت خوب پروژه های آب رسانی و دفع فاضلاب در سطح شهرستان هستیم.</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table> text/html 2014-12-18T06:40:33+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی تعدادسهامدارن شركت http://sfaragir.ir/post/5 <FONT color=#3333ff size=3>سهامداران شركت تعاونی تااین ساعت <U style="COLOR: rgb(153,0,0)">486</U> نفروبهزیستی وكمیته <SPAN style="COLOR: rgb(153,0,0); TEXT-DECORATION: underline">500</SPAN> نفرجمع كل <SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0); TEXT-DECORATION: underline">986</SPAN> نفرمیباشند.ازشمادوست عزیزدعوت میشودجهت سهامدارشدن<A title="طریقه سهام دار شدن" href="http://faragirsalehin.mihanblog.com/post/6" target="">&nbsp;<U><FONT color=#cc0000><STRONG>كلیك</STRONG></FONT></U> </A>نمایید.... </FONT> text/html 2014-12-10T20:50:33+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی پیام مدیرعامل معرفی واعلام امادگی و همکاری شرکت باموضوع فعالیت http://sfaragir.ir/post/2 <SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#ff0000> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>معرفی واعلام امادگی و همکاری شرکت</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#009900><STRONG>باسلام:</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>احتراما به استحضار می رساند با توجه به ظرفیت های قابل توجه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی<SPAN>&nbsp; </SPAN>در در تشکیل تعاونی ها، شرکت تعاونی فوق جهت توسعه سطح اشتغال،فقرزدایی وبهبود وضع زندگی و شغلی ساکنان وشاغلان روستایی و اقشار ک م در آمد جامعه و (خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی،کمیته امام،بهزیستی)و شهدا وجانبازان، ایثارگران،آزادگان،نظامیان وبسیجیان که سهامداران این شرکت می باشند.</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>&nbsp;و <FONT color=#009900>با توجه به اینکه این نمونه شرکت <SPAN>&nbsp;</SPAN>تعاونی برای اولین بار در ایران تشکیل و ثبت گردیده </FONT>وافتخار دیگری شامل شهرستان لنجان شده است.لذا مدیریت شرکت تعاونی در نظر دارد که با همکاری شما به اهداف فوق دست یابد،این شرکت آمادگی هر گونه فعالیت وهمکاری که مغایرت با قانون جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد اعلام میکند.</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc0000>اهداف شرکت تعاونی</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc0000>&nbsp;:</FONT></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>اساس نامه اولین شرکت تعاونی فراگیر ملی دهستانی صالحین زنده رود (در ایران)</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#006600>ماده1:</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نام:شرکت تعاونی فراگیر ملی دهستانی صالحین زنده رود، و نوع ان تولیدی توزیعی موضوع جزء (10) ماده(1) قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی است که در این اساس نامه به اختصار (تعاونی) نامیده می شود.</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT color=#006600>ماده2: </FONT>اهداف تعاونی:عبارت است از ارائه خدمات به اعضاء در موارد زیر:</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>1-ایجاد چتر حمایتی وتوانمند سازی اقشار<SPAN>&nbsp; </SPAN>متوسط وکم در آمد جامعه در سطح دهستانها به عنوان اعضاء:به منظور فقر زدایی و توزیع عادلانه فرصت ها،منابع،امکانات،و در امدها قدرت بخشی به انها برای حضور مقتدرانه در سرمایه گذاری،مالکیت و مدیریت اقتصاد.</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>2-ایجاد وتامین شرایط و امکانات و وسائل کار برای همه کارجویان واجد شرایط عضویت به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار گرفتن بخشی از مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله در اختیاز نیروی کاری</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>3-بهبود وضعیت فعالیت وشرایط شغلی برای کشاورزان وسایر مشاغل <SPAN>&nbsp;</SPAN>و فعالان اقتصادی کوچک <SPAN>&nbsp;</SPAN>و متوسط عضو از طریق تامین نیازهای <SPAN>&nbsp;</SPAN>حرفه ای آنها و حذف واسطه های غیرضروری</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>4-بهبود وضع رفاهی و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان عضو از طریق تامین نیازها و امکانات معیشت <SPAN>&nbsp;</SPAN>ورفاه آن ها و حذف واسطه های غیرضروری.</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>5-برنامه ریزی و اجرای طرح ها و برنامه های تولیدی و توزیعی به منظور<SPAN>&nbsp; </SPAN>رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه و...</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>6-<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">اعطای وام قرض الحسنه به اعضا</FONT> </STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>7-تامین بیمه تکلیمی خدمات درمانی و سایر بیمه های بازرگانی <SPAN>&nbsp;</SPAN>به ویژه حوادث برای اعضاءپ</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>8-مشارکت در توسعه وعمران دهستانها با استفاده از خدمات اعضاء</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>9-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>10-پیشگیری از انحصار،احتکار،تورم و اضرار به غیر،ربا و دیگر معاملات حرام</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>11-توسعه و تحکیم مشارکت،همبستگی و تعاون عمومی <SPAN>&nbsp;</SPAN>بر مبنای ارزشهای اخلاقی اسلامی بین اعضاء،اعم از نیروی کار ، سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه هاف مشاغل و فعالیت های اقتصادی عضو و بین تعاونی با سایر تعاونیها...</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>12فقرزدایی از سه دهک پایین در آمدی جامعه</STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: '2 Titr'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>ماده 3-</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"> موضوع و حدود فعالیت تعاونی: عبارت است از تهیه و اجرای طرح و تأمین و اداره واحدهای مربوطه در زمینه‌های زیر:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">1- شناسایی مزیتها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه با استفاده از مطالعات انجام شده و برنامه‌های دستگاههای اجرایی و در صورت لزوم انجام مطالعات جدید و نیز شناسایی برنده‌های معتبر داخلی و خارجی مرتبط با مزیتها و تحولات بازارهای محلی، منطقه‌ای و جهانی به منظور تعیین موضوعات، نحوه و حجم سرمایه‌گذاریهای جدید و خوشه‌ای در شهرستان.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">2- تهیه و اجرای طرحها و برنامه‌های جامع کسب و کار در حوزه‌های مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی، گردشگری، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، انرژیهای نو و امثال آن براساس مطالعات انجام شده.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">3- تأسیس نهادهای مالی و اعتباری و شرکتهای تضمین اعتبار و فراهم‌سازی امکان استفاده از نهادهای مشابه جهت تأمین منابع مالی، تضمین ریسک سرمایه‌گذاری و طرحهای توسعه‌ای.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">4- اجرای طرحهای بزرگ صنعتی و عمرانی بعنوان پیمانکار.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">5- گسترش ارتباطات و ایجاد شبکه‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی به روشهای مختلف از جمله انتشار روزنامه و مجله و ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">6- تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">7- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">8- انجام فعالیتهای سرمایه‌گذاری، کارگزاری، اداره و نگهداری و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار، استفاده از تسهیلات مالی داخلی و خارجی و ارزی، اخذ نمایندگی، ایجاد شبکه، اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و نیز انجام هرگونه عملیاتی که برطبق قوانین و مقررات برای تحقق اهداف شرکت ضرورت داشته باشد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">9- انجام کلیه امور مجاز مربوط به خدمات راهداری ،حمل ونقل درون وبرون شهری، مخابراتی و پستی، جمع‌آوری شیر از واحدهای تولیدی، زیست محیطی، بیمه‌ای، مکانیزاسیون کشاورزی، فرآورده‌ نفتی، آموزشی، آب و برق و گاز و تلفن، چاپ و نشر، ورزشی، تهیه و توزیع و بسته‌بندی و سورتینگ، انبارداری، رایانه‌ای، بهداشتی و درمانی، فنی و مهندسی و مشاوره‌ای، مدارس و آموزشگاههای غیرانتفاعی، مهد کودک و پیش دبستانی، هنری، فرهنگی و تبلیغاتی، مالی، اداری، پشتیبانی، گردشگری و هتل‌داری،...<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman" color=#000000>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><STRONG>تبصره 1-</STRONG> در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><STRONG>تبصره 2-</STRONG> شرکت می‌تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در بالا، با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمایه و ذخائر موجود، اعتبارات و سرمایه‌گذاریهای بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی، صندوق تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><STRONG>تبصره 3-</STRONG> در صورتی که از طریق ارگان دولتی و یا عمومی ذیربط، ضوابط و مقرراتی در زمینه نوع و نحوه کار و اشتغال، وسائل، تجهیزات، تأسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و سایر موارد مربوط وضع شده باشد شرکت مکلف به رعایت آنهاست.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><STRONG>تبصره 4-</STRONG> شرکت می‌تواند مصالح، وسائل، تجهیزات، ماشین‌آلات، تأسیسات، انبار، کارگاه و دیگر نیازمندیهای خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تأمین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در مؤسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه‌گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات دولتی و غیردولتی نماید.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>تبصره 5- شرکت می‌تواند با توجه به نوع فعالیت در صورت موجود تولیدات، با رعایت مقررات اقدام به صدور آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهای خود را از خارج تأمین نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را عرضه نماید.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><STRONG>تبصره 6-</STRONG> شرکت مکلف است در جهت ارتقاء دانش و مهارت‌های فنی و شغلی اعضای خود با دستگاهها و مؤسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت هیئت مدیره،<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">مدیرعامل،بازرسان&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>و دیگر اعضاء را در دوره‌های آموزشی و تخصصی مربوط فراهم نماید.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">تبصره 7- در صورتیکه یکی از هدفهای شرکت، تأمین نیازمندیهای اعتباری اعضاء باشد می‌تواند پرداخت وام به اعضاء را بنحوی که در آئین‌نامه مصوب مجمع عمومی شرکت تعیین می‌گردد، مشروط به خرید تعداد سهام معینی متناسب با میزان وام پرداختی نماید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">تبصره 8- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">تبصره 9- مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و دولتی.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">تبصره 10- سرمایه‌گذاری و خرید سهام اتحادیه‌ها و شرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,153)" align=justify></SPAN>&nbsp;</P></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN> text/html 2014-12-08T15:50:19+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی تعداداعضاءصندوق قرض الحسنه وشرایط پرداخت وام http://sfaragir.ir/post/7 <P><FONT color=#3333ff size=3>تعدادافرادعضودرصندوق قرض الحسنه سهامدارن شركت <U style="COLOR: rgb(204,0,0)">245</U>نفرمیباشند.<BR>واریزمبلغ به شماره حساب :&nbsp;<SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)"><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">14053113025911</SPAN></SPAN> بانك&nbsp;توسعه تعاون&nbsp;به نام شركت تعاونی فراگیرملی دهستانی صالحین زنده رود.<BR></FONT></P><FONT color=#3333ff size=3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#000000><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; BACKGROUND: yellow; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-highlight: yellow">شرایط پرداخت وام</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>1-عضویت درشركت تعاونی فراگیرملی دهستان صالحین زنده رود<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>2- افتتاح حساب نزدصندوق با حداقل موجودی&nbsp;<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">00<SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">0/200<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">&nbsp; </FONT></SPAN></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">ریال<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>3- حداكثرپرداخت وام ، بیست <SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">000/000/20</SPAN> ریال می باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>4- پرداخت وام مستلزم گذشت حداقل <U><SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">5</SPAN></U> ماه از افتتاح حساب میباشد<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>5- مبلغ وام پرداختی برابرمیانگین معدل حداقل <U><SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">5</SPAN></U> ماهه آخرحساب می باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>6-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ضمانت وام های با مبلغ <SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">5000000</SPAN> ریال یك چك از متعهد ویك چك از یك ضامن معتبر.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>7- ضمانت وام های با مبلغ <SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">10000000</SPAN> ریال یك چك ازمتعهدودوچك از دو ضامن معتبر.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 7.1pt 10pt; TEXT-INDENT: -7.1pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>8- ضمانت وام های با مبلغ<SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">15000000</SPAN> ریال یك چك ازمتعهدودوچك از دو ضامن معتبرمشروط به اینكه یكی از ضامنین در صندوق حساب داشته باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 7.1pt 10pt; TEXT-INDENT: -7.1pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#000000><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">9- ضمانت وام های با مبلغ<SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">20000000</SPAN> ریال یك چك ازمتعهدودوچك از دو ضامن معتبرواخذ سفته با امضای <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>متعهدوضامنین،مشروط به اینكه حداقل یكی از ضامنین در صندوق حساب داشته باشد.</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>10- در پرداخت وام ها مبلغ <U><SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">5%</SPAN></U> از كل وام تاتسویه كامل بدهی در حساب مسدود می گردد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt -7.1pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>11- چنانچه <U><SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">2</SPAN></U> دو قسط از وامی پرداخت نشود صندوق جهت وصول كل وام از حساب ضامنین اقدام می نماید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>12- بازپرداخت به موقع اقساط وام،در <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">پرداخت وام های</FONT> بعدی حتما منظور می گردد.</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 7.1pt 10pt; TEXT-INDENT: -7.1pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>13- چك های ضمانت باید بدون تاریخ وبه مبلغ <U><SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">120%</SPAN></U> مبلغ وام ، در وجه <U>شركت تعاونی فراگیر ملی دهستانی صالحین زنده رود</U> وبدون قلم خوردگی وپشت نویسی باشد،درضمن <U><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">پرینت شش</FONT></U> ماه چكهاالزامی می باشد.</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>14- <B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">چك خانمها در صورتی كه <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">كارمند</FONT> باشد پذیرفته می شود.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">15- نامه كسر از حقوق به <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">جای یك چك</FONT> از ادارا ت ونهادهای دولتی پذیرفته می شود.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">16- چك حقوقی منطبق <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">با فیش حقوقی یا چك كاسب</FONT> معتبر بازار زرین شهر با حرفه فروشندگی كالا<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-theme-font: minor-latin">17-اصل و كپی فیش حقوقی یا پروانه كسب تائید شده مجمع امور صنفی <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">صاحبان چك</FONT> ونیز كپی كارت ملی افرادی كه در صندوق حساب ندارند.</SPAN></B></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>&nbsp;18- ضامنین حتما باید درصندوق <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">حضورِاً وثایق </FONT>وقرارداد را امضاء نمایند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 7.1pt 10pt; TEXT-INDENT: -7.1pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>19- پس از تكمیل مدارك وام گیرنده صندوق مكلف است ظرف <U><SPAN style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">72</SPAN></U> ساعت وام را به حساب وام گیرنده واریز نماید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#000000><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: yellow; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-highlight: yellow">با تشكر: مدیریت صندوق</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><A href="http://www.sfaragirs.ir"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"><FONT face=Calibri>www.sfaragirs.ir</FONT></SPAN></B></A><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">آدرس وب سایت شركت :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#000000>تلفن تماس: 09137090522- تلفكس <U><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>7- الی- 3236-</U> الی03152562666</FONT></SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P>&nbsp;</P></FONT> text/html 2014-10-20T10:50:00+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی آرشیوصفحه اصلی صالحین زنده رود http://sfaragir.ir/post/1 <DIV align=right> <TABLE dir=rtl style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: ltr; PADDING-TOP: 0px; margine: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR><!-- news image --> <TD id=fullStoryTopImage> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><IMG alt="" src="http://www.leader.ir/images/logo/179290.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><IMG style="WIDTH: 380px; HEIGHT: 33px" height=33 src="http://s0.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/26.gif" width=270></SPAN></P> <P align=center>.<SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بهترین شادباش ها درسال <U><FONT color=#ff0000>93</FONT></U>تقدیم به شما،<SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><IMG style="WIDTH: 59px; HEIGHT: 34px" height=25 src="http://s0.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/19.gif" width=53></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=justify></P> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 676px; HEIGHT: 4665px" width=676> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000 size=5><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#ff0000 size=3> <P align=center><FONT face=Tahoma color=#660000 size=2>از خود گذر كنیم كه این خان آخر است</FONT></P> <P align=center><FONT face=Tahoma color=#660000 size=2>این انقلاب بیمه ی&nbsp;عباس و اكبر&nbsp;است</FONT></P> <P align=center><FONT face=Tahoma color=#660000 size=2>تحریم می كنند كه تسلیممان كنند</FONT></P> <P align=center><FONT face=Tahoma color=#660000 size=2>غافل از اینكه دل به بلاها شناور است</FONT></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=2>بیم هلاك نیست كسی را كه از ازل</FONT></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=2>چشم امید او به خدا و پیمبر است</FONT></P> <P align=center><FONT face=Tahoma color=#660000 size=2>با سكه و دلار نداریم هیچ كار</FONT></P> <P align=center><FONT face=Tahoma color=#660000 size=2>ما را به سر هوای اشارات رهبر است</FONT></P><FONT size=2> <P align=center><FONT face=Tahoma color=#660000 size=2>جان می دهیم و ننگ ملامت نمی خریم</FONT></P> <P align=center><FONT face=Tahoma color=#660000 size=2>حرف دل امام همان حرف آخر است</FONT></P></FONT> <P align=center><FONT size=2><FONT color=#660000>ای نایب امام بفرما كه جان دهیم</FONT></FONT></P> <P align=center>&nbsp;<FONT color=#660000 size=2>&nbsp;</FONT><FONT color=#660000 size=2>جانی كه عاشقانه فدای تو سرور است</FONT></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=2> <TABLE id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" cellSpacing=0 rules=all border=0> <TBODY> <TR style="BACKGROUND-COLOR: white"> <TD> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 639px; HEIGHT: 257px" cellSpacing=7 width=639> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT color=#3333ff><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عید است ولی بدون او غم داریم / عاشق شده ایم وع</SPAN>شق را کم داریم</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT color=#3333ff>ای کاش که این عید ظهورش برسد / اینگونه هزار عید با هم داریم</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT color=#3333ff>اللهم عجل لولیک الفرج</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=5>&nbsp;</P><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=5><A title="مسكن مهر" href="http://www.sfaragir.ir/post/22" target=""> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=5><STRONG>چه كسی پاسخ گویی مشكلات مسكن های مهر میباشد؟</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></P></A><FONT color=#ff0000 size=4><FONT color=#ff0000 size=4> <P><FONT color=#ff0000 size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff></FONT></FONT>&nbsp;</P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff size=3> <H1 align=center><FONT color=#ff0000 size=4><A title="خبرهای استان اصفهان93" href="http://sfaragir.ir/post/102" target=""><FONT color=#ff0000 size=4>دستگیری شش نفر در اصفهان به اتهام «فعالیت ضداخلاقی در اینترنت»</FONT></A></FONT> </H1></FONT><FONT color=#ff0000 size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff><FONT color=#ff0000><SPAN class=head1 id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_678_lblTitle style="FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 15px"><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff><FONT color=#ff0000><SPAN class=head1 id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_678_lblTitle style="FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 15px"><STRONG><A title="خبرهای وزارت تعاون كارورفاه" href="http://sfaragir.ir/post/99" target=""> <P><FONT color=#ff0000 size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff><FONT color=#ff0000><SPAN class=head1 id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_678_lblTitle style="FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 15px"><STRONG>دكترربیعی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار: همگان و خویش را به تکریم </STRONG></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center></A></STRONG></SPAN></FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff><FONT color=#ff0000><SPAN class=head1 style="FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 15px"><STRONG>جامعه خبرنگاران فرا </STRONG></SPAN></FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff><FONT color=#ff0000><STRONG><SPAN class=head1 style="FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 15px">می خوانم</SPAN> .</STRONG></FONT></FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT color=#ff0000 size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff><FONT color=#ff0000 size=4><FONT color=#ff0000 size=4><FONT color=#ff0000 size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff><A title="خبرهای شهرستان لنجان مرداد93 " href="http://sfaragir.ir/post/98" target=""><FONT color=#ff0000 size=4><FONT color=#ff0000 size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff><FONT color=#ff0000 size=4><FONT color=#ff0000 size=4> <P><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff>93/05/1</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff>5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT>جلسه ستاداحیاءامربه معروف شهرستان لنجان برگزارگردید</STRONG></FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3><STRONG>این جلسه باحضورمسئولین ستاداحیاءشهرستان لنجان واستان اصفهان به ریاست حجة الاسلام باقریان امام جمعه زرین شهردرفرمانداری لنجان برگزارگردید.</STRONG></FONT></FONT><A title="خبرهای شهرستان لنجان مرداد93" href="http://sfaragir.ir/post/98" target=""></FONT></A></FONT></FONT></P> <P></FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>آتش سوزی دریكی ازحوضچه های ضایعات پالایشگاه </STRONG></FONT></P> <P></A></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>قطران لنجان اصفهان </STRONG></FONT></P> <P align=right></A></FONT><FONT size=2><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#6633ff><A title="خبرهای شهرستان لنجان" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><FONT size=2><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#6633ff size=4>93/04/24</FONT></P> <DIV class=nwstxtnewsinfo><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane> <DIV class=nwstxtrotitr><FONT size=4>نماینده مردم لنجان در مجلس عنوان کرد</FONT></DIV> <DIV class=nwstxtinfotitle><FONT size=4>تحول بزرگ در اکتشافات معدنی ظرف دو سال آینده</FONT></DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%"><FONT size=3>نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه داریم بتوانیم تا پایان سال آینده به میزان دو برابر میزان اکتشافات معادنی که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم را اکتشاف کنیم.</FONT></P></SPAN></DIV></A></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><FONT color=#3366ff size=2><STRONG><U>93/04/18</U></STRONG></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT size=4><STRONG>جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد و مهمترین مسائل و مباحث اجرایی روز کشور از سوی اعضای هیأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></A></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#3366ff size=2><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"> <P><FONT color=#3366ff size=2><STRONG>93/04/05</STRONG></FONT></P> <H1><FONT color=#ff0000 size=3>وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد اصفهان شد</FONT></H1> <H3 id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3>ایلنا-&nbsp;لنجان- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح پنجشنبه برای افتتاح چند پروژه صنعتی وارد اصفهان شد.</FONT></H3></SPAN></SPAN></A></FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=3><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_newstxtActLink><FONT color=#6666cc><A title=مسكن href="http://www.sfaragir.ir/post/22" target=""><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=3> <P><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_newstxtActLink><FONT color=#6666cc><STRONG>93/04/04</STRONG></FONT></SPAN></P> <DIV class=nwstxttoppane> <DIV class=nwstxtnewsinfo><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane> <DIV class=nwstxtrotitr><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#ff0000><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane> <DIV class=nwstxtrotitr><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#ff0000><STRONG>نماینده وزیر نیرو در امور مسکن مهر در بازدید از مسکن مهر فولاد شهر:</STRONG></FONT></DIV> <DIV class=nwstxtinfotitle><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#ff0000>خدمات زیربنایی مسکن مهر اصفهان قابل تحسین است</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=4><FONT size=1><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV></SPAN></FONT></DIV></SPAN></DIV></DIV> <P></FONT></SPAN></SPAN></A></FONT></SPAN><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#ff0000><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=4><FONT size=1><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#ff0000><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=4><FONT size=1><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>93/04/03</STRONG></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></A><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><STRONG>&nbsp;</STRONG></SPAN></FONT></SPAN><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#ff0000><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=4><FONT size=1><BR><BR></FONT><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=7><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial">جلسه کارگروه امداد و نجات شهرستان لنجان به ریاست مهندس سجاد فرماندار شهرستان لنجان و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشکیل گردید.</SPAN></FONT></FONT></P></A></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></A></SPAN></FONT></SPAN><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#ff0000><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000></FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"></FONT> <DIV class=nwstxtinfotitle> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><A title="خبرهای شهرستان لنجان" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><STRONG><FONT size=3>فرمانده انتظامی <SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight>لنجان</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> از کم توجهی بانک ها و طلافروشی ها انتقاد کرد</FONT></STRONG></A></FONT></SPAN></SPAN></P></SPAN></FONT></SPAN><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=3>پایگاه بهداشتی حضرت اباالفضل (ع) سده لنجان به بهرداری رسید</FONT></SPAN></SPAN></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT size=2>رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان در این آیین گفت: کار ساخت این پایگاه بهداشتی از سال 90 در زمینی به مساحت 570 مترمربع و 250 متر زیربنا آغاز شد. </FONT><BR></P><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane> <DIV class=nwstxtrotitr align=justify><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=3><STRONG>فرماندار شهرستان لنجان:</STRONG></FONT></DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%" align=justify><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=3><STRONG>فرماندار شهرستان لنجان گفت: پایانه مسافربری فولادشهر جوابگوی نیاز مردم این شهرستان نیست و با توجه به تردد زیاد در این شهرستان باید پایانه این شهر گسترش پیدا کند.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right></SPAN></SPAN></SPAN></A><A title="مسكن مهر" href="http://www.sfaragir.ir/post/22" target=""></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"></A><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3>دولت تدبیر و امید روح تازه‌ای به کالبد ناامید جامعه دمید </FONT></P> <DIV class=NewsUpTitle><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=2>مجیدمنصوری بیدكانی</FONT></DIV> <DIV class=NewsLead align=justify><FONT size=2><FONT color=#ff0000>عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه، شتاب‌زده و عجولانه از ویژگی‌های اواخر دولت احمدی نژاد بود که میزان امید در جامعه را کاهش داد و تدبیر در امور را به دست فراموشی سپرد.</FONT> </FONT></DIV></SPAN></SPAN></A><A title="مسكن مهر" href="http://www.sfaragir.ir/post/22" target=""></FONT></SPAN></SPAN></A> <DIV style="FLOAT: right; WIDTH: 102px"><A href="http://ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/03/Small/174141-317.jpg" target=_blank><STRONG><IMG class=img_border title="هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اعتراض شاکیان مزد را رد کرد" alt="هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اعتراض شاکیان مزد را رد کرد" src="http://ilna.ir/news/mi_news/show/1393/03/Small/174141-317.jpg"><FONT color=#355880> </FONT></STRONG></A></DIV> <DIV style="FLOAT: right; WIDTH: 353px"><STRONG><SPAN class=gray><FONT size=3><A title="خبرهای مهم ایران" href="http://www.sfaragir.ir/post/46" target=""><STRONG><SPAN class=gray><FONT size=3>رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری:</FONT></SPAN> </STRONG> <DIV class=srvtit><STRONG><FONT size=2>هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اعتراض شاکیان مزد را رد کرد.</FONT></STRONG></DIV></A></FONT></SPAN></STRONG></DIV> <DIV class="gray mylinks" style="FLOAT: left; WIDTH: 150px; HEIGHT: 73px; TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT size=2><SPAN dir=ltr>1393-03-17, 13:26</SPAN><BR>کد خبر: 174141<BR>سرویس: </FONT></STRONG><A href="http://ilna.ir/news/services.cfm?id=4"><FONT color=#355880 size=2><STRONG>کارگری</STRONG></FONT></A><STRONG> </STRONG> <DIV style="MARGIN-TOP: 3px"><A href="http://ilna.ir/news/index.cfm"></A><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG><A class=spanlink onclick="Open('/news/print_news.cfm?id=174141'); return false;" href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=174141#"></A><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG><A onclick="Open2('/news/send_friend.cfm?id=174141'); return false;" href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=174141#"></A><STRONG> </STRONG></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both"></DIV> <DIV> <DIV class=kholase style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><STRONG><FONT size=3>نامه اعتراض کارگران به رای هیات تخصصی دیوان درخصوص شکایت از مزد 92 توسط هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری بررسی شده و این هیات نیز مصوبه افزایش مزد 92 را قانونی دانسته است. </FONT></STRONG></DIV></DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3333ff size=3>09</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT color=#3333ff size=3>/03/93</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT color=#ff0000 size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT color=#ff0000 size=4><A title="خبرهای دانشگاههای شهرستان لنجان" href="http://faragirsalehin.mihanblog.com/post/77" target=""><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT color=#ff0000 size=4> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>همایش نقش دانشمندان ایرانی–اسلامی درپیشبرد علوم تجربی<SPAN id=MainContent_GV_NewsText_Label2_0 style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000>&nbsp;/</FONT></SPAN></STRONG></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT color=#ff0000 size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>سومین همایش ملی نقش دانشمندان ایرانی –اسلامی در پیشبرد علوم تجربی امروز در لنجان اصفهان برگزار شد.</STRONG></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right></FONT></FONT></FONT></FONT></A></FONT></FONT></FONT></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT color=#ff0000 size=4></P></A></FONT></A></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3366ff size=2><STRONG><FONT size=3>93/03/01</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></SPAN></SPAN><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3366ff size=3><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=4><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3366ff size=3><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=4><STRONG>یادواره سردار شهید قجه ای و شهدای فتح خرمشهر در زرین شهر برگزار شد</STRONG></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right></A></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3366ff size=3><STRONG>01/03/93&nbsp; درشورای اداری لنجان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"></P> <H1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=3><A title="شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3366ff size=3><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"> <H1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=3>معاون استاندار اصفهان: بهترین الگوی اقتصاد مقاومتی، دوران دفاع مقدس است</FONT></H1> <H1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=4>نماینده لنجان: دشمنان فراتر از بحث هسته ای زیاده خواهی می کنند</FONT></SPAN></SPAN><A title="مسكن مهروعده‌های دولت؛از حرف تا عمل " href="http://sfaragir.ir/post/22" target=""></FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"></SPAN></A></FONT></SPAN></SPAN><A title="مسكن مهروعده‌های دولت؛از حرف تا عمل " href="http://sfaragir.ir/post/22" target=""></FONT></FONT></SPAN></SPAN></A><FONT size=1><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><FONT size=1><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT>&nbsp;</FONT>&nbsp;<FONT size=3>93/02/27</FONT></SPAN><BR><BR></FONT><FONT color=#ffff66><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color=#cc0000 size=3>مهندس جمالی شهردار زرین شهر ، بیست و هفتم اردیبهشت ، روز ارتباطات و روابط عمومی ها را تبریک گفت</FONT></FONT></SPAN></FONT></A></FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT color=#ffff66><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>.</FONT></SPAN><BR></H1></H1></FONT></FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT color=#cc0000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT size=1><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U><FONT size=4><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">93/02/21</SPAN><BR></FONT></U><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=4><FONT size=2>رونمایی از کتبه های ضریح مطهر امامین جوادین علیه السلام در شهرستان لنجان</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT size=1><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl3_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=19146"><STRONG><FONT size=3>93/01/25</FONT></STRONG></A><BR><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><B><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=tahoma color=#ff0000 size=2>بازدید مهندس سجاد فرماندارشهرستان لنجان از ایستگاهای پمپاژ آب 8 روستا </FONT></B></A></P> <P align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-theme-font: minor-fareast">&nbsp;سجاد فرماندارشهرستان از 4 ایستگاه پمپاژ آب روستایی و خطوط انتقال آب روستاهای زمان آباد،کچوئیه بالا و کچوئیه پائین،هاردنگ</SPAN></P></SPAN></FONT></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><STRONG><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"><A title="خبرهای دانشگاههای شهرستان لنجان" href="http://www.sfaragir.ir/post/77" target=""><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><STRONG><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=4>93/01/17</FONT></SPAN><BR></STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66"><FONT color=#ff0000><FONT size=4><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial">به گزارش روابط عمومی واحد لنجان ، هیات رییسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی لنجان روز کاری خود را در 1393 با حضور در جمع کودکان بی سرپرست در شهرستان لنجان آغاز نمودند.</SPAN><BR></P></FONT></FONT></FONT></SPAN></A></SPAN></STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66"></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN> <P><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>93/01/10</FONT><BR><A title="خبرهای شهرستان لنجان93" href="http://www.sfaragir.ir/post/88" target=""><B><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33" face=tahoma color=#ff0000 size=2>مصاحبه سجاد فرماندار لنجان با صدا و سیما </FONT></B></A></P> <P align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-theme-font: minor-latin"><FONT size=2>&nbsp;فرماندار شهرستان لنجان در مصاحبه با خبرنگار دفتر خبری صدا و سیمای شهرستان لنجان با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد مرکزی خدمات سفر شهرستان لنجان ...</FONT></SPAN></P></SPAN> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92</SPAN><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">/12/23</SPAN><BR><BR><FONT size=2><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#cc0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33"><A title="خبرهای شهرستان لنجان92" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""><FONT size=2><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#cc0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33">&nbsp;حركت بر اساس اقتصاد دانش محور یكی از برنامه های مورد انتظار اقتصاد مقاومتی است</FONT> </FONT></SPAN></FONT></A></FONT></FONT></SPAN></FONT></P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">جلسه كارگروه توسعه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان لنجان به ریاست سجاد فرماندار شهرستان لنجان و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشكیل گردید در ابتدای جلسه</SPAN></P><A title="خبرهای شهرستان لنجان" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""></A> <DIV align=right> <TABLE class=MsoNormalTable dir=rtl style="MARGIN: auto auto auto 7.8pt; WIDTH: 622px; HEIGHT: 130px; mso-cellspacing: 5.2pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi" cellSpacing=7 cellPadding=0 width=622 border=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 64.1%; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top width="64%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="COLOR: #0f71b9; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 11.0pt; text-underline: none"><A title="خبرهای شهرستان لنجان92" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #0f71b9; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; text-underline: none"><A title="خبرهای شهرستان لنجان92" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt; LINE-HEIGHT: normal"><A href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=18090"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #0f71b9; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; text-underline: none">19/11/92&nbsp;&nbsp;--&nbsp;<FONT color=#cc0000>&nbsp; </FONT></SPAN></A><A href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=18090"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></A><A href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=18090"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0f71b9; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; text-underline: none"><FONT color=#cc0000>دهه فجر دهه اقتدار و سرافرازی ملت مسلمان و انقلابی ایران است </FONT></SPAN></B></A><A href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=18090"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt; LINE-HEIGHT: normal"></A></SPAN></A><A href="http://lenjan.gov.ir/?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=18090"></SPAN></A></SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">جلسه ستاد دهه مبارک فجر شهرستان لنجان به ریاست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;سجاد</SPAN> سرپرست فرمانداری شهرستان <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>لنجان، مباشری معاون فرمانداری و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 29.94%; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top width="29%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl3_Image1 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 75pt; HEIGHT: 51.75pt; mso-wrap-style: square" alt="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=100&amp;ImageURL=\portals\3\M.SAJJAD%201.JPG" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025"><IMG id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl3_Image1 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=100&amp;ImageURL=\portals\3\M.SAJJAD 1.JPG" border=0></v:shape></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><A title="خبرهای شهرستان لنجان" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""> <P>21/10/92<SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;<FONT color=#cc0000><STRONG>سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</STRONG>&nbsp;&nbsp; <IMG id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl3_Image1 style="WIDTH: 123px; HEIGHT: 83px" height=68 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=100&amp;ImageURL=\portals\3\SARDAR SALAAMI.jpg" width=123 border=0></FONT></FONT></P> <P></A><FONT face=Tahoma size=2>جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دفاع مقدس نقطه عطف اتصال روح عاشورایی و حماسی برای نسل امروز است.</FONT></P></TD> <TD vAlign=top align=left rowSpan=2></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left colSpan=2> <P align=right>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0"> <TD> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 598px; HEIGHT: 206px" cellSpacing=7 width=598> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=right> <P><A title="خبرهای شهرستان لنجان92" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""></A><FONT color=#3333ff><A title=خبر href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""></P> <P></A><FONT color=#3333ff><A title=خبر href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""><FONT color=#3333ff></P> <P><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl4_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17539"><FONT color=#3333ff>21/10/92&nbsp;</FONT></A><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl4_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17539"></P> <P>&nbsp;&nbsp;<FONT color=#cc0000><STRONG>سردار سلیمانی فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان::</STRONG></FONT></A><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl4_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17539"><BR></A><A id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl4_Hyperlink1 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17539"><FONT face=tahoma color=#cc0000 size=2><STRONG>عشایر در دفاع مقدس نشان دادند ذخیره انقلاب اسلامی و حضرت مهدی(عج) هستند</STRONG></FONT></A><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl4_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17539"></P> <P></FONT></A></FONT></A><A id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl4_Hyperlink1 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17539"><FONT face=tahoma color=#cc0000 size=2><STRONG></STRONG></FONT></A><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl4_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17539"><BR><BR></A></P><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl4_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17539"> <P></A></FONT></A></A></P> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>کنگره ملی سردار شهید ˈمحمدعلی شاهمرادیˈ جانشین تیپ44 قمر بنی هاشم (ع) و 10هزار شهید عشایر در اصفهان برگزار شد.</FONT></P></TD> <TD vAlign=top align=left rowSpan=2><IMG id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl4_Image1 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=100&amp;ImageURL=\portals\3\SARDAR GH.REZA SOLEYMANI.jpg" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: white"> <TD> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 604px; HEIGHT: 203px" cellSpacing=7 width=604> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=right> <P><A title="" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl5_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17531">20/10/92&nbsp;</A></P> <P>&nbsp;&nbsp;<FONT color=#cc0000>در حاشیه کنگره سردار شهید شاهمرادی و ده هزار شهید جامعه عشایری کشور </FONT><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl5_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17531"><BR></A><A id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl5_Hyperlink1 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17531"><B><FONT face=tahoma color=#cc0000 size=2>تمیر یادبود سردار شهید محمدعلی شاهمرادی رونمایی شد </FONT></B></A><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl5_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17531"><BR></A></A><BR></P> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>کنگره‌ سردار شهید محمدعلی شاهمرادی(شهید شاخص سال92) و ده هزار شهید جامعه عشایری کشور با میزبانی سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان و همکاری قابل تقدیر نهاد نمایندگی رهبری&nbsp;در تالار شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار&nbsp;شد. </FONT></P></TD> <TD vAlign=top align=left rowSpan=2><IMG id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl5_Image1 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=100&amp;ImageURL=\portals\3\KONGERE SARDAR SHAHID SHAHMORADI.jpg" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0"> <TD> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 598px; HEIGHT: 165px" cellSpacing=7 width=598> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=right> <P><A title="" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""></A><U>19/10/92</U>&nbsp;</P> <P><A id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl6_Hyperlink1 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17530"><B><FONT face=tahoma color=#990000 size=2>رونمایی از تمثال سردار شهید محمد علی شاهمرادی در ورنامخواست </FONT></B></A><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl6_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17530"><BR><BR></P></A></A> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>با حضور سردار جمشیدی مسئول سازمان بسیج عشایری کشور تمثال سردار شهید محمد علی شاهمرادی شهید شاخص عشایرکشور عصر امروز در شهر ورنامخواست شهرستان لنجان رونمایی شد.</FONT></P></TD> <TD vAlign=top align=left rowSpan=2><IMG id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl6_Image1 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=100&amp;ImageURL=\portals\3\SHAHMORAD VA REZAEI.jpg" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: white"> <TD> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 594px; HEIGHT: 212px" cellSpacing=7 width=594> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=right> <P><A title="" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl7_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17508">18/10/92</A></P> <P>&nbsp;&nbsp;<FONT color=#cc0000>فرماندار شهرستان لنجان در مصاحبه با صدا وسیما:</FONT> <A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl7_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17508"><BR></A><A id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl7_Hyperlink1 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17508"><B><FONT face=tahoma size=2><FONT color=#990000>کلیه جاده های روستایی، برون شهری و درون شهری باز است</FONT> </FONT></B></A><A class=normalBold id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl7_Hyperlink2 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17508"><BR><BR></P></A></A> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-theme-font: minor-latin"><FONT size=2>اقبال فرماندار شهرستان لنجان در مصاحبه با خبرنگار صدا وسیما ضمن اعلام آمادگی ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: دیروز ضمن برف روبی جاده های بین شهری و درون شهری، بیش از 1000 تن نمک و شن برای جلوگیری از یخ زدگی بر روی&nbsp;سطح معابر، سطح جاده های اصلی، روستایی و درون شهری توسط راه و شهرسازی و شهرداری ها مورد استفاده قرار گرفته است.</FONT></SPAN></P></TD> <TD vAlign=top align=left rowSpan=2><IMG id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl7_Image1 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=100&amp;ImageURL=\portals\3\MOSAHEBE BA FARMANDAR.JPG" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0"> <TD> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 598px; HEIGHT: 181px" cellSpacing=7 width=598> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=right> <P><U><FONT color=#3333ff>18/10/92</FONT></U>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P><B><FONT face=tahoma size=2><B><FONT face=tahoma size=2><A title="" href="http://www.sfaragir.ir/post/78" target=""><B><FONT face=tahoma color=#cc0000 size=2>کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان لنجان تشکیل جلسه داد</FONT></B></A></FONT></B></A><A id=_ctl0__ctl3__ctl0_dgArticles__ctl8_Hyperlink1 href="http://lenjan.gov.ir/Default.aspx?tabid=51&amp;ModuleId=5930&amp;id=17513"> </FONT></B></A><BR><BR></P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-theme-font: minor-latin">جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان لنجان به ریاست موسی مباشری معاون فرماندار شهرستان لنجان و سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل شد. در ابتدا مباشری ضمن خیر مقدم به حاضرین بر ضرورت همکاری مستمر و فعال اعضای کمیسیون با یکدیگر تاکید و نتیجه همکاری را موجب رضایت مردم شریف عنوان نمود.</SPAN></P></TD> <TD vAlign=top align=left rowSpan=2></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: white"> <TD></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0"> <TD></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: white"> <TD></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0"> <TD></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: white"> <TD></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0"> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE>&nbsp;</FONT></P></SPAN></FONT></SPAN></FONT><SPAN><A title="خبرهای مهم ایران" href="http://faragirsalehin.mihanblog.com/post/46" target=""> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN></SPAN></P><A title="خبرهای مهم ایران" href="http://faragirsalehin.mihanblog.com/post/46" target=""> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 7.5pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #11934b; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"></A></SPAN></P></SPAN> <P align=center> <P align=justify></P> <P></P> <P></P> <P align=center></P> <P></P><FONT color=#660000 size=2><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial"><A title="گزارش تصویری مراسم نکوداشت اولین مدرسه دولتی کچوییه" href="http://sfaragir.ir/post/80" target=""><FONT color=#660000 size=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial">روزوصل دوستداران یادباد</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: red">یادبادآن روزگاران یادباد</SPAN><FONT color=#000000> <!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><O:P></O:P></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center></FONT></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=2><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; BACKGROUND: lime; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-highlight: lime; mso-themecolor: text1"><A title="خبرهای شهرستان لنجان" href="http://faragirsalehin.mihanblog.com/post/45" target=""><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; BACKGROUND: lime; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-highlight: lime; mso-themecolor: text1">فراخوان برگزاری اولین نكوداشت&nbsp;<U>شصت ودومین</U> سال تاسیس دبستان دولتی دركچوییه لنجان اصفهان</SPAN></B></A></SPAN></B></FONT></A></SPAN></B></FONT></P></TD> <TD vAlign=top align=left> <P>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><IMG style="WIDTH: 398px; HEIGHT: 33px" height=33 src="http://s0.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/26.gif" width=270></SPAN></P> <P></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2014-10-20T10:36:39+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای استان اصفهان93 http://sfaragir.ir/post/102 <P>&nbsp;</P> <H1 align=center><FONT color=#ff0000 size=4>دستگیری شش نفر در اصفهان به اتهام «فعالیت ضداخلاقی در اینترنت»</FONT> </H1> <DIV class=delimiter> <HR class=delimiter> </DIV> <DIV class="contentImage floatNone" style="WIDTH: 640px"> <DIV class=watermark><A title="" href="http://gdb.rferl.org/3B4240D4-8D68-4165-8D31-4B7332836C80_mw1024_s_n.jpg" rel=ibox><IMG class=photo alt="" src="http://gdb.rferl.org/3B4240D4-8D68-4165-8D31-4B7332836C80_w640_r1_s.jpg" border=0></A></DIV></DIV> <DIV id=mainMediaBig></DIV> <DIV class=articleLeftContainer> <DIV id=mainMediaSmall></DIV> <DIV class=contentWidget> <DIV class="boxwidget fb-like-buttons"> <DIV class=boxwidgetInner> <UL class=toplinks> <LI class="likebutton pinterest">بیشتر بخوانید </LI></UL></DIV></DIV></DIV></DIV> <DIV class=articleContent> <DIV class=dateblock> <P class=article_date>۱۳۹۳/۰۷/۲۸ </P></DIV> <DIV id=ctl00_ctl00_cpAB_cp1_cbcContentBreak> <DIV class=zoomMe> <P>فرمانده سپاه پاسداران اصفهان از دستگیری ۶ عضو یک گروه به گفته او «ضد اخلاقی» شبکه مجازی در چندین شهر این استان، توسط «عناصر» سازمان اطلاعات سپاه خبر داد.</P> <P>به گزارش واحد مرکزی خبر، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، غلام‌رضا&nbsp; سلیمانی، روز یک‌شنبه ۲۷ مهر گفت: «این گروه که&nbsp; دارای شش سرشاخه اصلی است&nbsp; با راه‌اندازی محیط‌های ضد اخلاقی و مستهجن در شبکه‌های مجازی اقدام به عضوگیری و اغفال دختران و پسران جوان می‌کرد.»</P> <P>وی اضافه کرد: «هر یک از این سرشاخه‌ها در حدود یک سال فعالیت خود بین ۳۰۰ هزار تا ۳۶۰ هزار عضو از سراسر کشور جذب کرده بود.»</P> <P>در سال‌های گذشته مراکزی چون واحد سایبری سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و پلیس فتای ایران از بازداشت افراد متعددی به دلیل آنچه که فعالیت‌های «غیر اخلاقی در شبکه‌های مجازی» نامیده می‌شود، خبر داده‌اند.</P> <P>از جمله ایرج محمدخانی، رئیس پلیس فتای استان گیلان ۲۴ مهر از دستگیری دو نفر به دلیل برگزاری مسابقه بزرگ مدلینگ در یکی از شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود.</P> <P>وی گفته بود که این افراد با تعیین جایزه برای نفرات اول تا سوم، کاربران عضو این شبکه‌ها را به مدل شدن و گرفتن عکس‌های به گفته او «غیر اخلاقی» و بارگذاری آن در پروفایل خود «ترغیب» می‌کردند.</P> <P>فرمانده سپاه صاحب‌الزمان اصفهان در ادامه سخنان خود گفت که شناسایی این ۶ نفر توسط مرکز سایبری سپاه اصفهان انجام شده و آنان در چندین شهرستان این استان دستگیر شده‌اند.</P> <P>آقای سلیمانی همچنین گفت که این افراد به اعمال خود در سایت‌های به گفته او «ضد اخلاقی» اعتراف کرده‌اند.</P> <P>وی اضافه کرد: «این گروه پس از&nbsp; هدایت جوانان برای اعمال منافی عفت، آنها را از فضای مجازی به حقیقی هدایت می‌کردند و برای آن‌ها مراسم دسته‌جمعی می‌گرفتند.»</P> <P>براساس فیلمی که در سایت یوتیوب منتشر شده صدا و سیمای استان اصفهان نیز اعترافات تعدادی از این دستگیرشدگان را پخش کرده‌است.</P> <P>در فیلم پخش شده، تعدادی از دستگیرشدگان می‌گویند که از یک سال پیش در شبکه‌های اجتماعی، صفحه‌های «غیر اخلاقی» راه‌اندازی کرده بودند و از طریق ارتباطات مجازی، در فضای حقیقی هم ارتباطات «غیر اخلاقی» داشته‌اند.</P> <P>موضوع پخش اعترافات اجباری از تلویزیون ایران پیش از این نیز سابقه داشته و شمار زیادی از زندانیان در ایران پس از آزادی اعلام کرده‌اند که بر اثر فشار ماموران مجبور به اعتراف تلویزیونی شده‌اند.</P> <P>کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ۲۷ تیرماه با اشاره به مواردی نظیر «ارسال پارازیت، پخش اعترافات اجباری و سانسور مستمر» <A href="http://www.radiofarda.com/content/f12-request-extension-iran-tv-sanctions/25471825.html" target=_blank>خواستار تمدید تحریم‌های سازمان صدا و سیمای</A> جمهوری اسلامی توسط آمریکا شده بود.</P> <P>فرمانده سپاه اصفهان بدون اشاره به جزئیات، همچنین مدعی شد که دستگیرشدگان&nbsp; با سرویس‌های «جاسوسی» هم مرتبط بوده‌اند.</P> <P>پیش از این برخی از مسئولان قضایی و نظامی جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و وایبر به عنوان ابزار جاسوسی کشورهای غربی نام برده‌اند.</P></DIV></DIV></DIV> text/html 2014-10-19T11:08:19+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای شهرستان لنجان مهر93 http://sfaragir.ir/post/101 <P>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.75pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 16.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1393-07-23, 13:02 <IMG src="http://www.ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/07/Small/213808.jpg"><SPAN lang=FA dir=rtl><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.75pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">شهردار فولاد شهر تاکید کرد:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.75pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">بیش از ۹۰ پروژه عمرانی و خدماتی درفولاد شهر در حال عملیاتی شدن است</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: whitesmoke; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18.4pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بیش از ۹۰ پروژه عمرانی و خدماتی در سطح شهر در حال عملیاتی شدن است که این جهش حاصل تلاش همه همکاران در حوزه عمرانی و سایر کارکنان شهرداری است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 19.25pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>شهردار فولاد شهر، در مراسم معارفه معاون عمرانی شهردار، با اشاره به جهش فعالیت‌های شهرداری در حوزه عمران گفت: بیش از ۹۰ پروژه عمرانی و خدماتی در سطح شهر در حال عملیاتی شدن است که این جهش حاصل تلاش همه همکاران در حوزه عمرانی و سایر کارکنان شهرداری&nbsp; است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 19.25pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>به گزارش خبرنگار ایلنا،امیری افزود: امید می‌رود با این انتصاب شاهد تسریع در روند اجرایی پروژه‌های عمرانی در شهر باشیم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 19.25pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>وی با بیان این مطلب که شهرداری بعنوان یک دستگاه خدمتگزار در سطح شهر در حال فعالیت است، اظهار داشت: مدیران و کارکنان شهرداری وظایف که به آن‌ها محول شده را خوب پیگیری کنند تا با همکاری و همدلی مردم و مسئولین، شهر فولادشهر در آینده به شهر ایده آل تبدیل شود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 19.25pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>وی همچنین از مهندس اکبری جدیت در امور و حرکت در چارچوب قانون را خواستار شد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 19.25pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>شهردار در پایان ضمن تشکر و قدردانی از خدمات مختاری، معاون پیشین، و جوینده، سرپرست این معاونت، برای اکبری معاون جدید آرزوی موفقیت در انجام وظایف محوله کرد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 19.25pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>در ادامه این مراسم رضایی، نایب رییس شورای اسلامی شهر، ضمن تبریک به اکبری، معاون جدید و قدردانی از زحمات مهندس مختاری، متذکر شد که مردم ولی نعمت ما هستند و امید است با جلب اعتماد و رضایت مردم شاهد پویای و یک تحول عظیم در حوزه عمران در فولادشهر باشیم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 19.25pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>کرمی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر، در ادامه افزود: فضای کار باید فضای جهادی همراه با تعامل باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 19.25pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>وی همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای مهندس اکبری از وی خواست تا با جدیت و تعهد در کار رضایتمندی، آرامش و آسایش در شهر برای شهروندان تامین شود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">معاون جدید عمرانی شهرداری، قبل از این در سمت‌های معاون عمرانی در مناطق مختلف شهرداری اصفهان، معاون ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ اصفهان، مدیر پروژه پل بتنی دو طبقه خیابان امام خمینی (ره)، مدیر پروژه ترمینال صفحه و پروژه پارکینگ طبقاتی آیت الله طالقانی و میدان امام حسین (ع) مشغول به کار بوده است.</SPAN></P> text/html 2014-10-19T09:36:25+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای وزارت تعاون،كار وادارات http://sfaragir.ir/post/99 <DIV class=noBackgroundInPrint id=divMainContainer> <DIV class="topHeader noPrint" id=ctl00_topHeader> <DIV class=toolsBoxWrp id=divToolsBoxItem>&nbsp;</DIV> <DIV class=toolsBoxWrp> <TABLE class=content id=tblDetail style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px" cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD class=content style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px"><SPAN id=newsDate><SPAN id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_4_lblDate><FONT color=#3366ff>۲۷ مهر ۱۳۹۳ </FONT>۱۰:۴۴</SPAN></SPAN> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 align=right border=0> <TBODY> <TR> <TD><A class=MagicThumb id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_4_hplImageLink title="دکتر ربیعی</br>" style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px" href="http://www.mcls.gov.ir/Components/General/ShowImage.aspx?imagepath=/icm_content/media/image/2014/10/50524_orig.jpg&amp;mode=large" target=_blank rel="keep-thumbnail:true; background-opacity:70;background-color:#000; slideshow-effect:dissolve; expand-effect:cubic; caption-source: a:title; caption-speed: 0;" $J_UUID="4" $J_EXTENDED="true"><IMG id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_4_imgNews title='وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما: اجرای سیاست های رفاهی منجر به رشد و توسعه کشور می شود' style="BORDER-RIGHT: #9a9a9a 1px solid; BORDER-TOP: #9a9a9a 1px solid; BORDER-LEFT: #9a9a9a 1px solid; BORDER-BOTTOM: #9a9a9a 1px solid" src="http://www.mcls.gov.ir/Components/General/ShowImage.aspx?imagepath=/icm_content/media/image/2014/10/50524_orig.jpg&amp;mode=150" $J_UUID="6" $J_EXTENDED="true"></A> </TD></TR></TBODY></TABLE><FONT color=#ff0000><SPAN class=briefDescription id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_4_lblLead style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 15px">دکتر علی ربیعی شنبه شب در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما افزود: این شورا در انسجام سیاست های دولت در مباحث رفاهی و از بین بردن نابرابری های اجتماعی در بخش درمان، مسکن، تامین اجتماعی ، آموزش و بازنشستگی از جایگاه قانونی بسیار خوبی برخوردار است و هماهنگی سیاست های اجتماعی در چارچوب این شوراست.</SPAN><BR></FONT><SPAN id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_4_lblBody><SPAN id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_4_lblBody> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی درباره سیاست های رفاهی و بسته امنیت غذای گفت: باید وضع جامعه و کیفیت زندگی مردم را بهتر کنیم و سیاست های رفاهی می تواند به رشد و توسعه کشور کمک کند.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">سیاست رفاهی منسجم ویژگی اصلی دولت تدبیر و امید <BR>دکتر ربیعی با بیان اینکه در کنار رشد و توسعه کشور ، سیاست رفاهی یک حق برای مردم است، افزود: دولت آقای روحانی سیاست رفاهی منسجم و مشخصی دارد و در طرح سلامت و دیگر طرح ها همین هدف دنبال می شود .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود 35 هزار میلیارد تومان در حوزه سر فصل های رفاه در بودجه 93 برای یکسال پیش بینی شده است و اگر هدفمندی را به آن اضافه کنیم رقم بسیار بیشتری می شود.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">ربیعی با تاکید بر اینکه باید سیاست رفاهی منسجم داشته باشیم، افزود: امسال 66 درصد در حوزه بیمه ها رشد داشتیم .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی گفت: جامعه ایران به سمت سالمندی پیش می رود و به همین علت شورای سالمندی فعال شده است .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">ربیعی افزود: سیاست خارجی فعال، خروج از رکود و سیاست رفاهی منسجم از جمله ویژگی های دولت آقای روحانی است .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی با اشاره به اینکه تیم قوی تشکیل شده است تا نیازهای رفاهی نیازمندان را شناسایی کند، گفت: بر اساس پایه های اطلاعاتی و آمار سازمان هدفمندی و مراکز آمار، افراد نیازمند را شناسایی و دهک های مختلف را لایه بندی می کنیم .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: منابع دولت ، محدود است و در مرحله اول تلاش می کنیم نیازهای غذایی نیازمندان را تامین کنیم و سوء تغذیه ها را از میان برداریم.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">ربیعی با بیان اینکه دولت، خوداصلاح گر است، گفت: در مرحله اول هفت و نیم میلیون نفر را&nbsp; مشمول دریافت سبد کالایی شد و اکنون به این رقم اضافه شده است.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی با بیان اینکه دولت برای حریم خصوصی مردم احترام قایل است&nbsp; افزود: برای حذف افراد پردرآمد باید به گونه ای عمل کنیم که این حریم حفظ شود و در این حال به گونه ای رفتار شود که نیازمندان حذف نشوند.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">راه اندازی سامانه رفاه ایرانیان <BR>وی افزود: درحال راه اندازی سامانه رفاه ایرانیان هستیم که تکلیف قانونی بود اما 8 سال اجرا نشده بود و یکی از فواید آن شناسایی نیازمندان است .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی درباره معیشت کارگران گفت : تورم را&nbsp; مهار کردیم اما به این معنا نیست که قیمت ها کاهش یافته بلکه سرعت افزایش قیمت ها کم شده است .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه باید تولید و سطح اشتغال را حفظ کنیم افزود:&nbsp; سعی شده است اقداماتی را صورت گیرد تا شغل ها از دست نرود.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">تلاش برای کاهش تورم و افزایش سطح اشتغال <BR>وی با بیان اینکه مجموع دریافتی یک کارگر در کارگاه ها حدود یک میلیون تومان خواهد بود، گفت: باید تلاش کنیم سال آینده تورم را کاهش و سطح اشتغال را افزایش دهیم.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی افزود: ادعا نداریم دستمزدها بالا است اما سعی شده است تورم را کاهش دهیم .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود 95 درصد اشتغال ما در کارگاه های زیر 50 نفر است بنابراین باید از این کارگاهها و کارفرماها حمایت کنیم زیرا این کارگاهها ضعیف و آسیب پذیر هستند .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 51 درصد جمعیت کشور با بیش از 12 میلیون و 900 هزار بیمه شده مستقیم اصلی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که در مجموع 39 میلیون و 394 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی افزود: تاکنون بیش از 12 هزار میلیارد تومان در بخش درمان&nbsp; هزینه شده است که از این رقم 6 هزار میلیارد تومان در بخش درمان مستقیم و 6 هزار میلیارد تومان&nbsp; در مراکز غیر درمانی، خود هزینه می شود .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی با اشاره به اینکه ارزش دفترچه های بیمه افزایش یافته است افزود: ارزش دفترچه بیمه روستائیان و عشایر، 4300 تومان بود اما الان بیش از 4 برابر این مبلغ ارزش دارد .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی گفت: بر اساس براوردهای صورت گرفته حدود 6 میلیون نفر فاقد دفترچه بودند&nbsp; که تاکنون برای 5 میلیون نفر دفترچه بیمه صادر شد و بیشتر آنان حاشیه نشینان شهری بودند .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی افزود : هم اکنون در مراکز دولتی هزینه خاصی پرداخت نمی شود و باید تلاش شود در بخش خصوصی هم این گونه باشد.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی درباره وضع بازنشستگان و برنامه های وزارت تعاون در این خصوص گفت : سال 93 نخستین سالی بود که افزایش حقوق بازنشستگان با 25 درصد به موقع انجام شد.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">25 هزار مستمری بگیر&nbsp; هم تحت پوشش گردشگری قرار می گیرند<BR>ربیعی افزود: سعی شد برای مستمری بگیران وام در نظر گرفته شود که این مهم صورت گرفت و امسال 25 هزار نفر هم تحت پوشش گردشگری قرار می گیرند.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی اضافه کرد: برای مسکن کارگری و بازنشستگان هم برنامه هایی داریم و بودجه آن را پیش بینی کردیم و منتظر نهایی شدن توافقات هستیم تا صندوق مسکن&nbsp; را راه اندازی کنیم .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی درباره معوقات حقوق کارکنان فولاد گفت: پیش از این کارکنان فولاد 110 روز بود که حقوقی نگرفته بودند اما امروز موفق شدیم حقوق ماه پیش آنها را تامین کنیم و تا سه روز آینده معوقات حقوق آنان صفر خواهد شد.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی افزود: در صندوق بازنشستگی، کارت طلایی و بیمه تکمیلی بیمه سازمان تامین اجتماعی را&nbsp; پیش بینی کردیم .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی تاکید کرد: برای ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگی و منزلت بازنشستگان باید تلاش کنیم.<BR>برنامه تجمیع منابع بیمه ای&nbsp; در دستور کار&nbsp; قرار دارد</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی افزود: برنامه تجمیع منابع بیمه ای را در دستور کار داریم و باید اقدامات ساختاری اجرای ان آماده شود.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی درباره امنیت شغلی کارگران گفت : برای ارتقای امنیت شغلی عملیات اجرایی خوبی آغاز شده است.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی افزود: مهمترین اقدام برای حفظ شغل ها این است که تقاضا برای نیروی کار را افزایش دهیم.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی با اشاره به اینکه کارگران بخش معدن صدمات زیادی می بینند، افزود: در بخش ایمنی معادن، استانداردسازی آغاز شده و بازرسی های کار افزایش یافته است.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی گفت: در این زمینه تفاهم نامه ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت&nbsp; امضاء شد و آموزش کارگران معادن را ارتقا دادیم .</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی درباره بانک توسعه تعاون افزود: منابع این بانک، محدود است و امسال رقم قابل توجهی را برای افزایش منابع در نظر گرفته شده است.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی درباره وضعیت فعلی اشتغال گفت: 56 درصد از رشدی که قرار بود در این زمینه داشته باشیم عقب هستیم و باید از این رشد منفی به صفر برسیم و سپس روند صعودی رشد را آغاز کینم. البته علائم و شاخص های کار در دولت یازدهم رو به رشد بوده است.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">دکتر ربیعی افزود: گزارش صندوق های بازنشستگی و وضعیت&nbsp; این صندوق ها را به مجلس ارائه کردم و باید بالاترین هدف خود را بر روی رشد اقتصادی کشور بگذاریم .<BR>سند توسعه بخش تعاون تهیه و تدوین شده است</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش تعاون یکی از دغدغه های جدی است گفت: سند توسعه بخش تعاون تهیه و تدوین شده است.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از علل رشد نکردن بخش تعاون این است که ذهنیت مناسبی نسبت به این بخش ایجاد نشده است .بنابراین برای توسعه این بخش باید این نوع ذهنیت ها تغییر کند.</P> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">وی افزود: تعاونی های مسکن مهر را استان به استان بررسی کردیم و برنامه جدی برای توسعه بخش تعاون داریم.</P></SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV class=toolsBoxWrp> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=5 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 10px" vAlign=top><FONT color=#ff0000><SPAN class=head1 id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_678_lblTitle style="FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 15px">دکتر ربیعی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار: همگان و خویش را به تکریم جامعه خبرنگاران فرا می خوانم</SPAN> </FONT></TD></TR> <TR class=tableItem> <TD></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top> <TABLE class=content id=tblDetail style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px" cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD class=content style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 align=right border=0> <TBODY> <TR> <TD><A class=MagicThumb id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_678_hplImageLink title="دکتر ربیعی</br>" style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px" href="http://isfahan.mcls.gov.ir/Components/General/ShowImage.aspx?imagepath=/icm_content/media/image/2014/08/45435_orig.jpg&amp;mode=large" target=_blank rel="keep-thumbnail:true; background-opacity:70;background-color:#000; slideshow-effect:dissolve; expand-effect:cubic; caption-source: a:title; caption-speed: 0;" $J_UUID="4" $J_EXTENDED="true"><IMG id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_678_imgNews title="دکتر ربیعی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار: همگان و خویش را به تکریم جامعه خبرنگاران فرا می خوانم" style="BORDER-RIGHT: #9a9a9a 1px solid; BORDER-TOP: #9a9a9a 1px solid; BORDER-LEFT: #9a9a9a 1px solid; BORDER-BOTTOM: #9a9a9a 1px solid" src="http://isfahan.mcls.gov.ir/Components/General/ShowImage.aspx?imagepath=/icm_content/media/image/2014/08/45435_orig.jpg&amp;mode=150" $J_UUID="6" $J_EXTENDED="true"></A> </TD></TR></TBODY></TABLE><SPAN class=briefDescription id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_678_lblLead style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 15px">دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار از جامعه خبرنگاران تجلیل کرد.</SPAN><BR><SPAN id=ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_678_lblBody> <P style="FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 18px">&nbsp;متن پیام بدین شرح است. <BR>یاد می کنم از شهید صارمی که&nbsp; روز خبرنگار را به نام او&nbsp; نام گذاری کرده اند. آن روز را از یاد نمی برم وقتی خبر شهادتشان را شنیدم . روز تلخی بود ...<BR>&nbsp;در شرایطی که امکان پیگیری موضوع وجود نداشت. این وضعیت بر تلخی ماجرا افزوده بود . در همان سال جایزه قلم بلورین خود را برای بهترین سرمقاله به خانواده شان اهدا کردم تا شاید سپاس ناچیز از یک روزنامه نگار را ادا کرده باشم. <BR>حال چرا باید روز خبرنگار داشته باشیم؟ چرا خبرنگاری و خبرنگاران از مهمات دنیای ما هستند؟ زیرا آدمیان همواره سودای توانستن داشته‌اند، سودای آن‌که بتوانند بهتر، پاک‌تر، اخلاقی‌تر، محترمانه‌تر، آسوده‌تر، ایمن‌تر، زیباتر، مهربانانه‌تر و خلاق‌تر زندگی کنند. اما برای گذر به رؤیای «توانستن» باید واقعیت «دانستن» تحقق یابد، و بی‌گمان امروز در دنیایی پیچیده، در کوران لحظاتی که هزاران رخداد را در بطن خود دارند، آن‌ها که شهروندان را به حق دانستن می‌رسانند، سهمی ستودنی در توانستن ایشان برای بهتر زندگی کردن دارند. <BR>پیامبران، عالمان، معلمان، و خبرنگاران همگی در این‌که سفره دانایی می‌گسترند، و میوه توانایی می‌پرورند، شریک‌اند. همگی اخباری می‌دهند که قدرت تمیز و حسن داوری را در آدمیان می‌افزایند. همگی از هزارتوها خبر می‌دهند و نوری به سوی مطلوب‌های مادی و معنوی می‌پاشند. <BR>خبرنگاران در دنیای پیچیده امروز، وظیفه خبر دادن از هر چیزی را که ارزش دانستن داشته باشد برگزیده‌اند. وظیفه‌ای دشوار برگرفته‌اند، چراکه بسیاری دوست‌شان ندارند و سنگ پیش پای‌شان می‌نهند. شفافیتی که کردار حرفه‌ای و صادقانه خبرنگاران خلق می‌کند مطلوب همگان نیست. اقلیتی در این جهان، دانستن را حق همه نمی‌دانند. از این‌رو باید خبرنگاران را بزرگ داشت و زحمت‌شان را ارج نهاد. <BR>خبرنگاران، سرد و گرم، زشت و زیبای دنیای ما را ثبت می‌کنند. غریو شادی‌ها، غرور لحظه‌ها، زشتی کینه‌ها، خشونت گلوله‌ها، جاودانگی نیکی‌ها، جهالت تکفیرها، و عقلانیت تدبیرها، همگی با متن‌ها و تصویرها، که ایشان برای شهروندان دنیای ما ثبت و ضبط می‌کنند، به بخشی از آگاهی جمعی بدل می‌شوند. خبرنگاران در این راه سختی بسیار می‌کشند، گاه جان می‌بازند، و گاه جاودانه می‌شوند. بدین سان است که شغل‌شان را در شمار سخت‌ترین حرفه‌ها به شمار آورده‌اند. هموار کردن راه دانایی به سوی توانایی، تاوانی به سنگینی تاریخ دارد.<BR>خبرنگاران را برای همه مطلوب‌هایی که بر حرفه‌ای‌گری اخلاقی ایشان مترتب است، به استواری بر میثاق‌های حرفه‌ای و تعهد به خیر جمعی جامعه؛ و به همین اندازه ابتدا خویش ، همه همکارانم و جامعه&nbsp; را به پاس داشتن حرمت خبرنگار، و قدرشناسی از ایشان فرامی‌خوانم. بی‌گمان جامعه‌ای آزادتر، شفاف‌تر، پاک‌تر، اخلاقی‌تر، ایمن‌تر و خلاق‌تر خواهد زیست که خبرنگار در آن امنیت و حرمت داشته باشد. تندی‌ها و تلخی‌های جامعه وقتی کاسته می‌شوند که خبرنگاری از کاستی‌ها،با تندی‌ و تلخی‌ پاسخ داده نشود. جامعه‌ای امنیت پایدار خواهد داشت، که پایداری امنیت صاحبانقلم‌های تضمین شده باشد. <BR>من به عنوان کسی که سال‌ها با خبرنگاران زیسته‌ام، شور و شوق‌ها، سختی‌ها، غم ها و شادی هایشان را لمس کرده ام ، پیچیدگی‌های دنیای‌شان را کاویده‌ام، و به نقش بی‌بدیل‌شان در تأثیرگذاری بر دنیای آگاهی یافته‌ام؛ روزشان را تبریک می‌گویم، و برای‌شان شادکامی و موفقیت آرزومندم. بخشی از شادکامی همه ما به موفقیت ایشان گره خورده است. برای‌شان دنیایی آرزومندم که در آن قلم‌شان همواره تاثیرگذاروراهگشا باشد وبا جسارت مرزهای اخلاق حرفه‌ای را&nbsp; مورد اهتمام قراردهند. چراکه مسیر دانایی به سوی مقصد توانایی را در چنین دنیایی می‌توان طی کرد. </P></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV> text/html 2014-09-15T19:08:01+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی نامه ها http://sfaragir.ir/post/100 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2014-09-01T05:15:51+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی دلایل عمده طلاق درایران چیست http://sfaragir.ir/post/97 <P><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=3>باسللام لطفاًنظرات خودرابگوید...</FONT></STRONG> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 2; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT color=#ff0000>دلایل عمده طلاق درایران چیست؟</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">به اشتراک بگذارید<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">گردآوری شده توسط گروه : <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بر اساس اعلام رسمی سازمان ثبت احوال کشور، هر ساعت ۱۶ طلاق در کشور به ثبت می‌رسد که این رقم از آنجا نگران‌کننده است که در سال ۹۱ هم آمار طلاق نسبت به سال قبل‌اش بیش از ۷ درصد رشد داشته است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">خبراقتصادی: بر اساس اعلام رسمی سازمان ثبت احوال کشور هر ساعت ۱۶ طلاق در کشور به ثبت می‌رسد. این رقم از آنجا نگران کننده است که در سال ۹۱ هم آمار طلاق نسبت به سال قبل اش بیش از ۷درصد رشد داشته است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بررسی آمار ۱۰سال قبل طلاق در کشور هم نشان می‌دهد که این آمار همیشه رو به افزایش بوده است. همین موضوع سبب نگرانی خانواده‌ها و کارشناسان شده است. اما واقعا چه شده که خانواده‌های ایرانی تا این اندازه تن به طلاق داده‌اند. طلاقی که تا سال‌ها جزو خط قرمزهای خانواده‌ها به حساب می‌آمد چرا بسیار شده است؟ ضرب‌المثل عروس باید با لباس سفید به خانه بخت برود و با لباس سفید برگردد انگار این روزها دیگر کشش قبل را ندارد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">امیرهوشنگ مهریار، مشاور خانواده و روانشناس برجسته درباره</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ٔ</SPAN><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman"> طلاق می‌گوید: درگذشته در کشورهایی مانند ایتالیا طلاق به سبب مخالفت کلیسا ممنوع بود اما جریان نوگرایی کار خود را کرده و تغییر بزرگی در این مقوله طلاق به وجود آورد. طلاق یکی از پروسه‌هایی است که به صورت ۱۰۰درصد ریشه کن نخواهد شد زیرا در جامعه ای که ازدواج وجود دارد باید انتظار طلاق نیز در آن وجود داشته باشد. همچنین با تغییراتی که در جامعه صورت گرفته و انگ و خطرات آن کم می‌شود، به طبع طلاق نیز آسان تر خواهد شد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">او می‌گوید: وقتی زوج‌ها احساس می‌کنند با هم ماندن ارزشی ندارد از هم طلاق می‌گیرند. به اعتقاد این استاد دانشگاه، سابقا فشارهای خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی سبب می‌شد که زن و شوهر مجبور به ادامه زندگی شوند اما این روزها با توجه به اشتغال همزمان مرد و زن دیگر این فشارها هم وجود ندارد. دکتر مهریار ادامه می‌دهد: اگر بگوییم با طلاق خانواده ایرانی از هم خواهد پاشید اغراق‌آمیز است ولی طبیعی است که با افزایش طلاق‌ها خانواده در ایران تغییر شکل بدهد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مهریار برای گسترش طلاق در ایران دلایل متعددی دارد و می‌گوید دست به دست دادن این عوامل سبب شده آمار طلاق طی ۱۰سال قبل افزایش پیدا کند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">به اعتقاد مهریار، خیانت یکی از عواملی مهمی است که اعتماد را از یک زندگی خواهد گرفت و بیشتر مردها می باشند که خیانت می کنند،این روزها بیشترین مراجعه زن‌ها به مطب‌ها روانشناسی حس خیانت از طرف مردهاست؛ خیانتی که گاهی پای زن دیگری را هم وسط می‌کشد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در ایران آمار رسمی در مورد انواع خیانت در دست نیست. آمارهای غیررسمی هم غیرقابل اعتماد می باشند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">خشونت علیه زنان<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مهریار دومین عامل گسترش طلاق طی ۱۰سال قبل را خشونت می‌داند و می‌گوید: خشونت علل مختلف دارد و بیشتر از طرف مردها صورت می‌گیرد. اگر مردی خشن باشد، با همسر و فرزندان خود به مشاجره پرداخته و همیشه این تنش در خانواده وجود دارد. زن هم چون چاره ای ندارد مجبور به ساختن است. حتی احتمال دارد مرد مشکلاتی که در جامعه دارد را با دعوا در خانه بروز دهد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در این مورد هم اگر انتظارات عاطفی برآورده نشود به گفت‌وگو و خشونت‌های لفظی و بدنی تبدیل می‌شود. در این قبیل موارد به سبب قدرت بدنی مردها، زن صدمه بیشتری می‌خورد. زن‌ها هم از خشونت‌های غیرمستقیم مانند قهر کردن، گوشه و کنایه زدن، کوچک کردن شخصیت و خانواده مرد، فحاشی و ناسزاگویی و… بیشتر استفاده می‌کنند که منجر به عصبانیت و تحریک مرد می‌شود. زن‌ها در جوامع مانند ما که سنتی و مردسالاری است از این سلاح بیشتر استفاده می‌کنند تا با شوهرشان در بیفتند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">اقتصادی و فقر<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مهریار سومین عامل را به موضوعات اقتصادی ربط می‌دهد. او می‌گوید: وقتی که دو نفر باهم زندگی می‌کنند انتظاراتی از یکدیگر دارند. زن‌ها از شوهر خود انتظارات مالی دارند. وقتی نیازهای آنها برآورده نمی‌شود و مرد برای زن امنیت اقتصادی را فراهم نمی‌کند، طبیعتا زن تحت فشار قرار می‌گیرد و بعد از چندی با دعوا و برخوردها و ارزش اولیه ازدواج از دست می‌رود. اگر زن از لحاظ طبقه اجتماعی و اقتصادی بالاتر از مرد باشد و شوهرش انتظارات بالای او را برآورده نکند، پشیمانی زن را به همراه خواهد داشت و به طلاق یا خیانت می‌انجامد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بزهکاری<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">این استاد دانشگاه به موضوع بزهکاری هم اهمیت بسیاری می‌دهد. او معتقد است که بزهکاری در ازهم‌پاشیدگی خانواده بسیار موثر است. به نقل از وی، نمونه ساده بزهکاری در جامعه ما اعتیاد است به همین سبب توضیح می‌دهد: علاوه بر آن بزهکاری‌هایی وجود دارد که پیامدهای قضایی داشته و در اکثر موارد مرد به زندان می‌رود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در بعضی موارد ممکن است بزه یک مرد کشف نشود ولی زمانی که زن بفهمد همسرش از چه راهی امرار معاش کرده و به قول معروف نان بر سر سفره او می‌آورد اگر اصیل و خانواده درستی باشد مسلما نمی‌تواند با آن مرد کنار آمده و زندگی کند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">به گفته دکتر مهریار بزهکاری در متلاشی شدن خانواده‌ها به شخصیت زن و شوهر بستگی دارد. مردی یا زنی که برای پول با اشخاص دیگر رابطه برقرار می‌کند نیز یک نوع بزه محسوب می‌شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">تغییر نسل<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مهریار پنجمین و آخرین عامل طلاق طی سال‌های قبل را تغییر نسل و گذر جامعه از زندگی سنتی به مدرن می‌داند. او می‌گوید در این تغییر نسلی حتی پدرها و مادرها هم گاهی از طلاق فرزندانشان حمایت می‌کنند و آنها را تحت حمایت خودشان می‌گیرند درحالی‌که در قبل اصلا چنین چیزی مرسوم نبود و اگر دختری حتی به عنوان قهر از خانه شوهر خارج می‌شد در خانه پدری یا جایی نداشت و یا به شدت مواخذه می‌شد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مهریار در ادامه می‌گوید البته نمی‌توان با یک نسخه کلی، تمامی طلاق‌ها یا عوامل متزلزل کننده ستون خانواده را از بین برد و با یک عصای جادویی آن را حل کرد. هر عاملی در بستری خاص سبب طلاق شده است. پس باید ریشه یابی درست انجام شود و بسیار ساده اندیشانه است که بگوییم می‌توان با یک راه حل کل مشکلات یک خانواده را از بین برد یا از تزلزل خانواده جلوگیری کرد. دکتر مهریار معتقد است پیشگیری در عین حال که لازم و ضروری به نظر می‌رسد بسیار هم مشکل است. زیرا هر خانواده موقعیت و شرایط خود را دارد که نمی‌توان آن را به جامعه تعمیم داد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="mso-no-proof: yes"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=Picture_x0020_5 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; mso-wrap-style: square" o:spid="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" alt="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif"><v:imagedata o:title="p-89EKCgBk8MZdE" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></v:imagedata></v:shape></SPAN><SPAN lang=FA><BR></SPAN><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target=_blank><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none; mso-no-proof: yes"><v:shape id=Picture_x0020_8 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 300pt; HEIGHT: 274.5pt; mso-wrap-style: square" o:spid="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" alt="اصلی ترین دلایل طلاق در ایران" o:button="t" target="_blank" href="http://www.momtaznews.com/%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill><v:imagedata o:title="اصلی ترین دلایل طلاق در ایران" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif"></v:imagedata></FONT></FONT></v:shape></SPAN></A><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman" size=3>اصلی ترین دلایل طلاق در ایران</FONT></SPAN></A><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> بنابر اعلام رییس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی، مسائل «جنسی» و «اقتصادی» و «مداخلات» مهم‌ترین دلایل مطرح شده از سوی زوج‌های جوان متقاضی طلاق در مراکز مداخله به منظور کاهش طلاق، سازمان بهزیستی است. بنابر اعلام رییس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی، مسائل ... <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <UL type=disc> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><A href="http://www.momtaznews.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-i%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7/" target=_blank><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none; mso-no-proof: yes"><v:shape id=Picture_x0020_9 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 229.5pt; HEIGHT: 138pt; mso-wrap-style: square" o:spid="_x0000_i1031" type="#_x0000_t75" alt="نرخ بالای طلاق مربوط iبه استان تهران و البرز است" o:button="t" target="_blank" href="http://www.momtaznews.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-i%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7/"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill><v:imagedata o:title="نرخ بالای طلاق مربوط iبه استان تهران و البرز است" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg"></v:imagedata></FONT></FONT></v:shape></SPAN></A><A href="http://www.momtaznews.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-i%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7/" target=_blank><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue">نرخ بالای طلاق مربوط </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue">i</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue">به استان تهران و البرز است</SPAN></FONT></FONT></A><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA> به گزارش تفسیری ممتازنیوز </SPAN><SPAN dir=ltr>i</SPAN><SPAN lang=FA>به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ ۴شنبه ۱۰م آبان ۹۱، معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان گفت: نرخ بالای طلاق مربوط </SPAN><SPAN dir=ltr>i</SPAN><SPAN lang=FA>به استان تهران و البرز است که از هر چهار ... <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><A href="http://www.momtaznews.com/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/" target=_blank><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none; mso-no-proof: yes"><v:shape id=Picture_x0020_10 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; mso-wrap-style: square" o:spid="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" alt="مهمترین دلایل طلاق در کشور" o:button="t" target="_blank" href="http://www.momtaznews.com/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill><v:imagedata o:title="مهمترین دلایل طلاق در کشور" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></FONT></FONT></v:shape></SPAN></A><A href="http://www.momtaznews.com/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman" size=3>مهمترین دلایل طلاق در کشور</FONT></SPAN></A><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> بنابر اعلام رییس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی، مسائل «جنسی» و «اقتصادی» و «مداخلات» مهم‌ترین دلایل مطرح شده از سوی زوج‌های جوان متقاضی طلاق در مراکز مداخله به منظور کاهش طلاق، سازمان بهزیستی است. بنابر اعلام رییس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی، مسائل ... <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><A href="http://www.momtaznews.com/4%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman" size=3>۴عامل اصلی طلاق</FONT></SPAN></A><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> ممتاز نیوز : این بار چیزی درباره روابط عاشقانه شما و همسرتان نمی‌گوییم. می‌خواهیم درباره دلایل بیشتر طلاق‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتند صحبت کنیم. دانستن این دلایل می‌تواند باعث شود که توجه بیشتری به زندگی‌تان داشته باشید و مراقب ... <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%81/" target=_blank><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue">ثبت لحظه ای آمار ازدواج و طلاق/ اتصال دفاتر </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue">l</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue">به پایگاه جمعیتی ثبت احوال</SPAN></FONT></FONT></A><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA> به گزارش تفسیری ممتاز نیوز </SPAN><SPAN dir=ltr>l</SPAN><SPAN lang=FA>به نقل از ممتاز نیوز در تاریخ دوشنبه ۱۵آبان۹۱، ممتاز نیوز : مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال از ثبت آنی و لحظه ای ازدواج و طلاق خبر داد ... <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a6-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" target=_blank><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none; mso-no-proof: yes"><v:shape id=Picture_x0020_11 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; mso-wrap-style: square" o:spid="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" alt="دیگر برائ طلاق نیاز به ثبت سبب نیست" o:button="t" target="_blank" href="http://www.momtaznews.com/%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a6-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill><v:imagedata o:title="دیگر برائ طلاق نیاز به ثبت سبب نیست" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></FONT></FONT></v:shape></SPAN></A><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a6-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman" size=3>دیگر برائ طلاق نیاز به ثبت سبب نیست</FONT></SPAN></A><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> این خبر در تاریخ ۱۸اردیبهشت۹۲ به نقل از منبع ذکر شده، در پرتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است معاون فرهنگی و امور تربیتی جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت: آمار طلاق در وضعیتی قرار دارد که نیازمند چاره‌اندیشی است ... <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><A href="http://www.momtaznews.com/5-%d8%ae%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%af/" target=_blank><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none; mso-no-proof: yes"><v:shape id=Picture_x0020_12 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 217.5pt; HEIGHT: 202.5pt; mso-wrap-style: square" o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="۵ خصلت فردی که راه طلاق را می بندد" o:button="t" target="_blank" href="http://www.momtaznews.com/5-%d8%ae%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%af/"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill><v:imagedata o:title="۵ خصلت فردی که راه طلاق را می بندد" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg"></v:imagedata></FONT></FONT></v:shape></SPAN></A><A href="http://www.momtaznews.com/5-%d8%ae%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%af/" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman" size=3>۵ خصلت فردی که راه طلاق را می بندد</FONT></SPAN></A><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> طلاق بالاتر از همه یک پدیده روان شناختی است؛ در شرایط یکسان اجتماعی، تمامی انسانها به طلاق تمسک نمی جویند &nbsp; <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3/" target=_blank><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none; mso-no-proof: yes"><v:shape id=Picture_x0020_13 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 162pt; HEIGHT: 187.5pt; mso-wrap-style: square" o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="به راستی بارزترین علل طلاق در جامعه چیست؟" o:button="t" target="_blank" href="http://www.momtaznews.com/%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3/"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill><v:imagedata o:title="به راستی بارزترین علل طلاق در جامعه چیست؟" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg"></v:imagedata></FONT></FONT></v:shape></SPAN></A><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3/" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman" size=3>به راستی بارزترین علل طلاق در جامعه چیست؟</FONT></SPAN></A><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: طبق آمار و تحقیقات انجام شده در ایران، بارزترین علل طلاق مربوط به خشونت خانوادگی، اعتیاد، فقر و مشکلات اقتصادی و مسایل جنسی است. &nbsp;فرهاد افشارنیا در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و ... <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1/" target=_blank><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none; mso-no-proof: yes"><v:shape id=Picture_x0020_14 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; mso-wrap-style: square" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="عامل اصلی طلاق در کشور" o:button="t" target="_blank" href="http://www.momtaznews.com/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1/"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill><v:imagedata o:title="عامل اصلی طلاق در کشور" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></FONT></FONT></v:shape></SPAN></A><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1/" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman" size=3>عامل اصلی طلاق در کشور</FONT></SPAN></A><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> جام جم آنلاین: دخالت بزرگترها، نارضایتی جنسی، مدیریت مالی و اعتیاد چهار عامل اصلی طلاق در جامعه امروزی تلقی می شوند. &nbsp;فرید براتی سده روانشناس و استاد دانشگاه معتقد است با توجه به شرایط زندگی امروزی اعم از توسعه فن آوری ... <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86/" target=_blank><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none; mso-no-proof: yes"><v:shape id=Picture_x0020_15 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; mso-wrap-style: square" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="دولت برنامه‌ای برای کاهش میزان طلاق ندارد" o:button="t" target="_blank" href="http://www.momtaznews.com/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86/"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill><v:imagedata o:title="دولت برنامه‌ای برای کاهش میزان طلاق ندارد" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></FONT></FONT></v:shape></SPAN></A><A href="http://www.momtaznews.com/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86/" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman" size=3>دولت برنامه‌ای برای کاهش میزان طلاق ندارد</FONT></SPAN></A><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اغلب طلاق‌های توافقی با توسل به دلایل واهی انجام می‌شود، گفت: متاسفانه بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به اجرای برنامه‌ریزی موثر برای آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان از دلایل رشد میزان طلاق در ...<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></LI></UL> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2014-08-06T13:04:50+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای شهرستان لنجان مرداد93 http://sfaragir.ir/post/98 <P>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3>جلسه ستاداحیاءامربه معروف شهرستان لنجان برگزارگردید</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>این جلسه باحضورمسئولین ستاداحیاءشهرستان لنجان واستان اصفهان به ریاست حجة الاسلام باقریان امام جمعه زرین شهردرفرمانداری لنجان برگزارگردید</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>به گزارش خبرنگارایلناازلنجان : دراین جلسه اعضاءستاددرخصوص نواقص وبرخوردبهترباافرادجهت امربه معروف ونهی ازمنكرتبادل نظركردند،كلیه افرادستادگزارشات خودرادرجلسه اعلام نمودند.</FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">دراین جلسه <FONT color=#ff6666>سجادفرماندار </FONT>بابیان اینكه امر به معروف و نهی از منکر یکی از پایه های اساسی دین است که در آموزهای دینی به آن بسیار تأکید شده است و امروز بیش از هرچیز به آن نیاز است و باید همه به اجرایی آن بپردازند.</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">سجاد اقدامات اخیر اسرائیل منفور را به شدت محکوم کرد و جنایات بی شرمانه آن را نسل کشی و کودک کشی آشکار دانست متأسفانه استکبار جهانی راعیه حقوق بشر را دارد اما فقط نظاره گر نسل کشی در غزه هستند و کودکان معصوم و زنان مظلوم را قتل عام می کنند و استکبار جهانی به راحتی نظاره گر می باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P><o:p></o:p></SPAN> <P><STRONG><FONT color=#ff6666 size=3>مدعوین این جلسه قائم مقام ستاداحیاءاستان حجة الاسلام اخوان،</FONT></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><FONT color=#ff6666>&nbsp;</FONT>کسانی که جان خود را در راه اسلام میدهند در اصل یعنی امر به معروف و نهی از منکر می کنند.</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">آغاز شروع اسلام که با هجرت پیامر شروع شده با امر به معروف و نهی از منکر شروع شد.</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">کسی که امر به معروف می کند گویا خود را در مسیر پیامبر خرج کرده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">کسی که امربه معروف و نهی از منکر نکند شرارت بر آنها مسلت می شود و هر دعایی که انجام میدهیم <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">برآورده نمی شود.</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">قویترین ستاد ، کاربردیترین ، و ارزشی ترین ستاد – ستاد امربه به معروف و نهی از منکر است. </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">امر به معروف و نهی از منکر به گفته آقا امیر ممومنین جهاد در راه خداست</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> <o:p></o:p></SPAN></P><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN><o:p></o:p></SPAN><o:p></o:p></SPAN> <P><FONT size=2><STRONG>معاونت تشكل ها</STRONG><STRONG>&nbsp;مردمی دراستان <FONT color=#ff6666>حجة الاسلام زارعان </FONT>نكاتی درخصوص رهكارهای بهترجهت برگزاری جلسات ومسئولیت های اعضاستاداحیاءشهرستان بیان نمود.درپایان جلسه طی حكمی سرهنگ حسینی فرمانده سپاه مقاومت لنجان به عنوان دبیرجلسه ستاداحیاء شهرستان لنجان معرفی شد.</STRONG></FONT></P> <DIV style="WIDTH: 660px; HEIGHT: 44px"> <DIV class=gray align=center></DIV> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>آتش سوزی دریكی ازحوضچه های&nbsp;ضایعات پالایشگاه قطران لنجان اصفهان </STRONG></FONT></P></DIV> <DIV class=kholase><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">این آتش سوزی موجب آلودگی هوای منطقه به ویژه شهرستان لنجان شد.</FONT></STRONG></DIV> <DIV class=kholase><STRONG> <P>بر اثر آتش سوزی در یکی از&nbsp;حوضچه های ضایعات&nbsp;پالایشگاه قطران اصفهان که در مجاورت&nbsp; ذوب آهن قرار دارد، دود زیادی منطقه را پوشاند وموحب آلودگی هوای منطقه به ویژه شهرستان لنجان شد.<BR><FONT color=#3366ff>به گزارش خبرنگار ایلنا از لنجان؛</FONT> این حادثه هیچ گونه خسارت جانی ومالی نداشته است.</P> <P>فعلان آتش مهار شده و خبرهای تکمیلی این حادثه ارسال حواهد شد.</P></STRONG></DIV> text/html 2014-07-21T09:47:49+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی مدیران وزارت تعاون ، كارورفاه اجتماعی http://sfaragir.ir/post/95 <P>&nbsp;</P> <DIV class=bswMiddle> <DIV class=bswMiddleLeft> <DIV class=bswMiddleRight> <DIV class=bswMiddleContent><!-- CONTENT OF THE BOX GOES HERE --><SPAN class=content> <TABLE class=content style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 747px; TEXT-ALIGN: center" height=747 cellSpacing=1 cellPadding=1 border=1> <TBODY style="TEXT-ALIGN: left"> <TR style="TEXT-ALIGN: left"> <TD style="TEXT-ALIGN: left" colSpan=6> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></P> <P align=center><IMG alt=1 src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/09/32079_orig.jpg" border=0></P> <P align=center>دکتر علی ربیعی<BR>وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی<BR><BR>&nbsp;</P></TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(193,199,200); TEXT-ALIGN: left"> <TD style="TEXT-ALIGN: left" colSpan=6><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG> <P align=center><STRONG>معاونین وزیر<BR><BR>&nbsp;</STRONG></P></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 98px" alt="دکتر فیروزآبادی" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/03/38340_orig.jpg" border=0> <BR>ابوالحسن فیروزآبادی</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">قائم مقام وزیر&nbsp;</SPAN></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67><BR><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">ملک محمد نجفی</SPAN></SPAN> </P> <P _rdeditor_temp="1"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">معاو توسعه مدیریت و منابع<BR></SPAN></SPAN></P> <DIV><FONT size=1></FONT></DIV> <DIV><FONT size=1></FONT></DIV></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15816_thum.jpeg" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">سیدمحمد رضا موالی زاده<BR>معاون&nbsp;فرهنگی و اجتماعی </SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">سید علی اکبر طاهایی<BR>معاون امور مجلس؛ حقوقی&nbsp;و استانها<BR></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">سید حسن هفده تن<BR>معاون روابط کار<BR><BR></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 105px" height=176 alt=noorolahzadeh src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/12/34955_thum.jpeg" width=157 border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR></SPAN></SPAN></P> <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 10px">&nbsp;اصغرنورالله زاده</FONT></P> <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 10px">سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع)</FONT></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: left"> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 70px" alt=miradi src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/10/32758_orig.jpg" border=0> &nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">احمد میدری<BR>معاون رفاه اجتماعی<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">حسن طایی</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/09/18929_orig.jpg?t=634960142278765000" width=79> <BR>همایون هاشمی<BR>رئیس سازمان بهزیستی</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;<BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">سید حمید کلانتری<BR>معاون امورتعاون</SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=102 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15818_orig.jpg" width=84>&nbsp;<BR>محمد ضا سپهری<BR>رئیس موسسه کار <BR>و تامین اجتماعی</SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/04/16672_orig.JPG" width=67> <BR>محمدتقی حسینی<BR>قائم مقام وزیر درامور<BR>بین الملل</SPAN></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: center"> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/03/16340_orig.jpg" width=67> <BR>غلامحسین حسینی نیا<BR></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/02/24199_orig.gif?t=634957473675195952" width=67> <BR>سید عباس حسینی</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">معاون امور اقتصادی</SPAN> </SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN> <BR>انوشیروان محسنی بندپی<BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مدیرعامل&nbsp;سازمان بیمه سلامت </SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/03/16342_orig.jpg" width=67> <BR>ایراندخت عطاریان<BR>مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور</SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/02/24759_orig.gif?t=634966271056250000" width=67> <BR>کوروش پرند<BR>معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای&nbsp; </SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 80px" alt=noorbakhsh src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/10/32760_orig.jpg" border=0></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">سید تقی نوربخش</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR><BR><BR><BR>&nbsp;</DIV> <TABLE class=content style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 252px; TEXT-ALIGN: center" height=252 border=1> <TBODY style="TEXT-ALIGN: left"> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(193,199,200); TEXT-ALIGN: left"> <TD style="TEXT-ALIGN: left" colSpan=10><STRONG></STRONG> <P align=center><STRONG>ادارات کل مستقل</STRONG></P></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 89px" alt=moniri src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/10/32759_orig.jpg" border=0></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">حسین منیری</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مشاور وزیر و بازرس ویزه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><FONT size=1></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/03/16344_orig.jpg" width=67> <BR>محمدرضا کاویانی</SPAN> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مشاور وزیر و رئیس مرکز </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">نوسازی،تحول اداری و بودجه</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><FONT size=1></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;<BR>&nbsp;</SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;<BR>رضا شریعت<BR>مشاور وزیر ومدیرکل دفتر مدیریت عملکرد<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><FONT size=1></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">عباس مجتهدزاده <BR>مشاور وزیر و رییس مرکز حراست</SPAN><BR></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/12/22302_orig.gif?t=634913384722031250" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">محسن رشیدی اقدم</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مسئول دبیرخانه هیات مرکزی گزینش</SPAN></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR><BR><BR>&nbsp;</DIV> <TABLE class=content style="WIDTH: 99.64%; HEIGHT: 468px; TEXT-ALIGN: center" height=468 border=1> <TBODY style="TEXT-ALIGN: left"> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(193,199,200); TEXT-ALIGN: left"> <TD style="TEXT-ALIGN: left" colSpan=6><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><STRONG></STRONG> <P align=center><STRONG>مشاورین</STRONG><BR>&nbsp;</P></SPAN></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN> <P align=center><IMG style="WIDTH: 86px" alt=s src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/10/32887_orig.jpg" border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">ابولقاسم سرحدی زاده</SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مشاور وزیر&nbsp;&nbsp;</SPAN></P></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN> </P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">محمد فاضلی</SPAN></P> <P align=center _rdeditor_temp="1">&nbsp; <SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مشاور وزیر&nbsp;&nbsp;</SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 83px; HEIGHT: 107px" height=133 alt="sattari far" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/10/32883_orig.bmp" width=83 border=0>&nbsp;</SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">محمد ستاری فر</SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مشاور وزیر&nbsp;&nbsp;</SPAN> </P></SPAN> <P>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 98px; HEIGHT: 126px" height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2010/08/7228_orig.JPG" width=67>&nbsp;</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><BR><FONT color=#ff0000>منوچهر یزدانی كچویی<BR>مشاو وزیر در امور تعاون</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><BR></FONT></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN><BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/04/16581_orig.jpg" width=67> <BR>محمود علی محمدی<BR>مشاور وزیر در امور معلولین<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN>&nbsp;&nbsp; <SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;<BR>محمودرضا حسنوند<BR>مشاور وزیر و مسئول هماهنگی در امور ایثارگران</SPAN> <BR></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15823_orig.jpg" width=67> <BR>حسن حاجیلاری <BR>مشاور وزیر در امور سرمایه گذاری و اشتغال</SPAN>&nbsp;&nbsp;</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 80px; HEIGHT: 100px" height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/04/16577_orig.jpg" width=67> <BR>صادق تقوی &nbsp;<BR>بازرس ویژه وزیر</SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><BR><FONT size=1></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></TD> <TD> <P align=center><FONT size=1></FONT>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><FONT size=1></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><FONT size=1><IMG alt="محمدرضا قرائتی" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/04/39261_orig.jpg" border=0></FONT> <BR>محمدرضا قرائتی<BR>مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی</TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><BR></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR><BR><BR>&nbsp;</DIV> <TABLE class=content style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 683px; TEXT-ALIGN: center" height=683 cellSpacing=1 cellPadding=1 border=1> <TBODY style="TEXT-ALIGN: left"> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(193,199,200); TEXT-ALIGN: left"> <TD style="TEXT-ALIGN: left" colSpan=8><STRONG></STRONG> <P align=center><STRONG>مدیران کل ستادی<BR><BR>&nbsp;</STRONG></P></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/02/24751_orig.gif?t=634966205863593750" width=67>&nbsp;<BR>صمد فدایی </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مدیرکل پشتیبانی<BR></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 75px; HEIGHT: 100px" height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/04/16574_orig.jpg" width=67> <BR>اسماعیل ظریفی آزاد <BR><BR>مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/03/16349_orig.jpg" width=67> <BR>مسعود ابراهیمی<BR>مدیرکل دفترامور فرهنگی<BR><BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;<BR>محمدرضا کارگر<BR>مدیرکل توسعه اشتغال <BR>و سیاستگذاری بازار کار<BR><BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15826_orig.jpg" width=74> <BR>محمد اصابتی&nbsp;<BR>مدیرکل بازرسی کار<BR><BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/03/16348_orig.jpg" width=67> <BR>کریم یاوری<BR>مدیرکل حمایت از&nbsp; مشاغل و بیمه بیکاری <BR><BR>7</SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><BR></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مهدی جمالی<BR>سرپرست دفتر توسعه منابع انسانی<BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</P></SPAN></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN></FONT></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 67px; HEIGHT: 100px" alt=mosavi src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/01/35813_orig.jpg" border=0>&nbsp;</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">سید حسین موسوی<BR>مدیر کل امور ورزشی:</SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">وقفی <BR>سرپرست دفتر امور بین الملل</SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 88px; HEIGHT: 115px" height=200 alt="اکبر نیا" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/04/39093_thum.jpeg" width=124 border=0>&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><FONT size=1></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">محمد اکبرنیا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مدیرکل&nbsp;دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها<BR></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/02/24755_orig.jpg?t=634966213935000000" width=67> <BR>غلامرضا بستان منش&nbsp;<BR>مدیرکل دفتر اموراجتماعی<BR><BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15828_orig.jpg" width=67> <BR>علیرضا&nbsp; ولی پور<BR>مدیرکل دفتر امور حقوقی<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67>&nbsp;</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینان</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">و بهره وری نیروی کار<BR></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 79px" alt=1 src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/12/34362_orig.jpg" border=0> <BR>دلاور نظری<BR>مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی&nbsp; <BR><BR></SPAN></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15825_orig.jpg" width=75> <BR>علی صادقی<BR>مدیرکل امور مالی<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=105 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15834_orig.jpg" width=82> <BR>علی مصریان<BR>رئیس مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG style="WIDTH: 73px; HEIGHT: 100px" height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2010/08/6857_orig.jpg" width=67> <BR>سید نعمت ا.. میرفلاح نصیری <BR>رئیس مرکز آمار و اطلاعات بازار کار؛ تعاون و رفاه اجتماعی</SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67> <BR>علی اقبالی<BR>مدیرکل اشتغال اتباع خارجی<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/04/16673_orig.JPG" width=67> <BR>محمود نیازی&nbsp;<BR>مدیرکل امور مجلس<BR></SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15835_orig.jpg" width=72> <BR>علی حسین شهریور<BR>مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی</SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><BR></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">جعفر خیرخواهان<BR>سرپرست دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی<BR></SPAN></P></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/02/37281_thum.jpeg" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">روزبه کردونی<BR>مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی <BR>تلفن مستقیم: 66580130<BR>فاکس:64492740</SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"></SPAN> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">خلیل حنیف</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مدیر کل&nbsp;امور استانها&nbsp;<BR>تلفن مستقیم:<BR>فاکس: </SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">علی قلی حیدری</SPAN> </P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی <BR>تلفن مستقیم:<BR>فاکس :</SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG alt=zarei src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/02/24057_orig.jpg" border=0>&nbsp; <BR>پرویز زارعی&nbsp;<BR>مدیر کل دفتر حمایتی و توانمندسازی<BR>تلفن مستقیم:<BR>فاکس&nbsp;:</SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/03/16354_orig.jpg" width=72> <BR>البرز محمدی<BR>مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی<BR>تلفن مستقیم:66580075<BR>فاکس&nbsp;:66580021</SPAN><!--< SPAN--></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2011/01/9916_orig.JPG" width=67> <BR>احمد بیگدلی شاملو<BR>مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی<BR>تلفن مستقیم:<BR>فاکس&nbsp;: </SPAN></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2013/02/24756_orig.gif?t=634966215997656250" width=67> <BR>غلامحسین بشاری<BR>مدیرکل توسعه تعاون<BR>تلفن مستقیم:<BR>فاکس&nbsp;:</SPAN></TD></TR> <TR style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><FONT style="FONT-SIZE: 10px"></FONT>&nbsp;<IMG style="HEIGHT: 113px" height=211 alt=sma src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/12/22772_orig.JPG" border=0> </P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 10px">سید محمود اکرم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 10px">مدیرکل بودجه<BR></FONT></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67>&nbsp;<BR>رضا حسین پور</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">سرپرست دفتر بیمه های سلامت<BR></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small"><IMG height=100 alt="" src="http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2012/02/15836_orig.jpg" width=67></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">علیرضا احمدیان<BR>مدیر کل دفتر بیمه های اجتماعی<BR></SPAN></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</TD> <TD style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2014-07-15T12:55:42+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای شهرستان لنجان93 http://sfaragir.ir/post/88 <P><FONT size=2><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff0000></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14.5pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: center"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#6633ff>93/04/24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><FONT color=#ff0000>جلسه کار گروه فرهنگی،اجتماعی شهرستان لنجان</FONT> </SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT size=2><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: center"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><SPAN><FONT color=#3333ff size=4>خبرنگارخبرگزاری ایلناازلنجان</FONT> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">فرماندارشهرستان لنجان در جلسه کار گروه فرهنگی،اجتماعی شهرستان </FONT>گفت: تلاش در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و حفظ هویت ملی، فرهنگ ایرانی و مدیریت جهادی از وظایف مهم دستگاههای شهرستان لنجان می باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">سجاد افزود: مهمترین اهداف کار گروه فرهنگی، اجتماعی کاهش آسیبهای اخلاقی ،ارتقاء انضباط اجتماعی و فرهنگی و ترویج قانونگرایی وایجاد نشاط اجتماعی می باشد که در این مورد کلیه دستگاه های شهرستان لنجان، فضای تدبیر و امید را مبنای فعالیتهای خود قرار دهند و سعی کنند در راستای همین شعار حرکت نمایند.</FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=2><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#6666cc><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#6633ff>93/04/24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#cc0000>جلسه کارگروه اشتغال شهرستان لنجان</FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P><FONT size=2><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: center"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#3366ff>خبرنگارخبرگزاری ایلناازلنجان</FONT> فرماندار شهرستان لنجان در جلسه </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">کارگروه اشتغال شهرستان&nbsp;<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"> با اشاره به </FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">اینکه در سه ماهه اول سال 93 </FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">تعداد 402 نفرجویای کار توسط<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شرکت های کار یابی غیر دولتی در شهرستان لنجان مشغول به کار شده اند گفت: در سه ماهه اول سال مبلغ یک میلیارد ریال از بانک توسعه و تعاون جهت توسعه مشاغل خانگی به شهرستان لنجان اختصاص یافت.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Times New Roman">سجاد افزود:مبلغ یکصد و هفتاد هزار و 633 میلیون ریال در قالب 56 طرح بنگاه های اقتصادی زود بازده <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و در راستای رونق تولید در شهرستان لنجان به استان ارسال گردید که امیدواریم این مبلغ در اختیار شهرستان قرار گیرد.</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=2><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#6633ff>93/04/24</FONT></P> <DIV class=nwstxttoppane> <DIV class=nwstxtnewsinfo><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane> <DIV class=nwstxtrotitr><FONT size=4>نماینده مردم لنجان در مجلس عنوان کرد</FONT></DIV> <DIV class=nwstxtinfotitle><FONT size=4>تحول بزرگ در اکتشافات معدنی ظرف دو سال آینده</FONT></DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%"><FONT size=3>نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه داریم بتوانیم تا پایان سال آینده به میزان دو برابر میزان اکتشافات معادنی که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم را اکتشاف کنیم.</FONT></P></SPAN></DIV> <DIV class=nwstxtpic><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtPicPane><IMG title="خبرگزاری فارس: تحول بزرگ در اکتشافات معدنی ظرف دو سال آینده" alt="خبرگزاری فارس: تحول بزرگ در اکتشافات معدنی ظرف دو سال آینده" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/01/08/13920108000197_PhotoA.jpg"></SPAN></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both; FLOAT: left"> <UL class=sociallnk><!--- TWITTER --><!--- GOOGLE PLUS --> <LI> <DIV class=g-plusone data-size="medium"></DIV><!--- FACEBOOK --> <DIV style="CLEAR: both"></DIV></LI></UL></DIV><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane> <P class=nwstxttext style="LINE-HEIGHT: 180%"> <P class=rtejustify align=justify><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT size=3><FONT color=#000000>مجید منصوری در گفت‌وگو با </FONT><FONT color=#6666cc><U>خبرنگار </U></FONT></FONT></FONT><A href="http://www.farsnews.com/"></A><FONT color=#000000><FONT size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT color=#6666cc><U>خبرگزاری ایلناازلنجان</U> </FONT></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: متاسفانه در زمینه اکتشاف معادن بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم و&nbsp;لازم است در زمینه اکتشاف معادن بسیار بیشتر از این‌ها فعالیت شود چون در این زمینه بسیار عقب هستیم.</FONT></FONT></FONT></P> <P class=rtejustify align=justify><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3>نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در برنامه داریم بتوانیم تا پایان سال آینده به میزان دو برابر میزان اکتشافات معادنی که از ابتدای انقلاب تا کنون داشته‌ایم را اکتشاف کنیم که&nbsp;البته برای این‌ کار نیاز به برنامه‌ریزی است.</FONT></P> <P class=rtejustify align=justify><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3>وی گفت: این موضوع در صورتی رخ می‌دهد که عده‌ای از مسئولان داخلی دست از شیطنت‌های سیاسی بردارند و با هم‌دلی به دنبال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برویم.</FONT></P> <P class=rtejustify align=justify><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3>منصوری با بیان اینکه در صورتی که به معادن رسیدگی بیشتری شود می‌توانیم به اشتغال کشور کمک بیشتری کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر بیکاری یکی از مهم‌ترین مسائلی است که نیاز به رسیدگی دارد و امیدواریم رسیدگی بیشتری به این موضوع شود.</FONT></P> <P class=rtejustify align=justify><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3>وی ابراز کرد: آمار بالای بیکاری در کشور نشان از کم بودن سرمایه گذاری در مباحث اقتصادی و کارآفرینی است که نشان از مشکلات زیاد در این زمینه است</FONT></SPAN></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3>ئت وزیران لایحه جامع وکالت را تصویب کرد...</FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3> </FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color=#ff0000>جلسه هیئت دولت به ریاست آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و مباحث اجرایی روز کشور مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیئت دولت قرار گرفت.<BR></FONT><FONT color=#3366ff><U>به گزارش خبرنگارایلناازلنجان</U>&nbsp;</FONT>، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی درباره «صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی» در جلسه هیئت دولت، گفت: 81 هزار واحد صنایع کشور متعلق به صنایع کوچک و متوسط است که این تعداد، 92 درصد کل صنایع کشور را تشکیل داده و با اشتغالی بالغ بر یک میلیون نفر، سهم 45 درصدی از کل اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.<BR>نعمت‌زاده توجه ویژه دولت به صنایع کوچک و متوسط را موجب کمک قابل توجه به ایجاد اشتغال و رفع رکود دانست و افزود: 14 هزار واحد صنعتی از صنایع کوچک به دلایل مختلف در سال‌های گذشته متوقف شده‌اند که می‌توان با ارائه تسهیلاتی معادل 40 هزار میلیارد ریال به بخشی از آنها که قابلیت راه‌اندازی مجدد را دارند، در کوتاه‌مدت اشتغالی بالغ بر 11 هزار و 200 نفر ایجاد کرد.<BR>وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سایر واحدهای صنعتی که کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند نیز گفت: با ارائه 60 هزار میلیارد ریال اعتبار به این واحدها می‌توان اشتغال بالغ بر 80 هزار نفر ایجاد کرد.<BR>هیئت وزیران پس از بحث و بررسی درباره گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست را مأمور بررسی پیشنهادهای ارائه شده به منظور تقویت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کرد.<BR>تصویب کامل «لایحه جامع وکالت» که از جلسه گذشته در دولت آغاز شده بود، از دیگر مصوبات امروز هیئت وزیران بود و در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.<BR>همچنین با تصویب دولت، اعتبار لازم بابت اجرای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با سیل و بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل، برف و کولاک در استان‌های گلستان، چهار محال و بختیاری، مازندران و خراسان رضوی اختصاص یافت.<BR>طبق این گزارش، با تصویب هیئت وزیران، اعتبار لازم به منظور جبران خسارت عدم کشت، به کشاورزان حوضه زاینده‌رود اختصاص یافت.<BR>اختصاص اعتبار برای تأمین آب شهری، روستایی و عشایری و اجرای طرح‌های مقابله با خشکسالی به استان سیستان و بلوچستان، <FONT color=#ff0000>تأمین آب شرب روستایی شهرستان لنجان</FONT> و مقابله با خشکسالی در استان لرستان از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود.</FONT><BR></P> <P><STRONG><FONT color=#3366ff size=2>05/04/93</FONT></STRONG></P> <H1><FONT color=#ff0000 size=3>وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد اصفهان شد</FONT></H1> <H3 id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3>ایلنا-&nbsp;لنجان- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح پنجشنبه برای افتتاح چند پروژه صنعتی وارد اصفهان شد.</FONT></H3> <DIV class=Vspacer10></DIV><!-- Body --> <DIV class=BodyText id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_bodytext><IMG class="FloatAlt Border1 MainImage" id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1 title="وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد اصفهان شد" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 308px; HEIGHT: 201px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height=300 src="http://img7.irna.ir/1393/13930405/81216004/81216004-5786562.jpg" width=308> <P id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_BodyLabel><STRONG>به گزارش <FONT color=#6633ff>خبرنگارایلناازلنجان</FONT>، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ورود به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به سمت شهرستان لنجان و مجتمع ذوب آهن اصفهان حرکت کرد.<BR><BR>وی با حضور در مجتمع ذوب آهن اصفهان با مدیران این شرکت دیدار&nbsp; داشت و سپس در آیین بهره برداری از دو پروژه باتری شماره یک کک سازی و پالایشگاه شماره دو تصفیه گاز کک با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور&nbsp; یافت. <BR><BR>ربیعی همچنین ظهر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی در آیین عقد تفاهمنامه تولید و خرید ریل خطوط راه آهن ایران بین ذوب آهن و وزارت راه و شهرسازی شرکت کرد.<BR><BR>ذوب آهن اصفهان پیش از این از آغاز اجرای پروژه تولید ریل ملی در این کارخانه با مشارکت آلمانی ها خبر داده بود.<BR><BR>بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی این شرکت در نیمه دوم سال 94 تولید ریل ملی در ذوب آهن محقق می شود.<BR><BR>استان اصفهان دارای حدود پنج میلیون نفر جمعیت است که از میان آنها حدود 870 هزار نفر کارگر هستند.<BR></STRONG><BR></P></DIV> <P> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">93/04/03</SPAN><BR><BR><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial">جلسه کارگروه امداد و نجات شهرستان لنجان به ریاست مهندس سجاد فرماندار شهرستان لنجان و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشکیل گردید.</SPAN><BR></FONT></FONT><BR><BR></TD> <TD vAlign=top align=left><IMG id=_ctl0__ctl5__ctl0_Image2 alt="" src="http://www.lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\3\امداد نجات.JPG" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: '2 Mitra'"><FONT face=Tahoma>به گزارش <FONT color=#6633ff>خبرنگارایلناازلنجان،</FONT></FONT> <STRONG>سجاد گفت : شهرستان لنجان از نظر اقلیمی و شرایط خاصی که دارد به عنوان یک شهرستان ویژه می باشد و با عنایت به جایگاه شهرداریها در شهرستان بصورت معمول<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در خط مقدم قرار می گیرند و لذا باید از تمام پتانسیل آنها در راستای اهداف کارگروه امداد و نجات استفاده شود. وی افزود البته آمادگی کل دستگاههای شهرستان برای مدیریت بحران در موقع اضطراری و وقوع حوادث از ضروریات می باشد.<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: '2 Mitra'"><STRONG>وی در ادامه افزود آموزش پرسنل ادارات و تمرین مداوم در حوزه امداد و نجات یکی از راه کارهای موثر در بحث امداد و نجات و مباحث مربوط به آن می باشد که بایستی توسط مدیریت بحران و مدیران شهرستان مورد توجه جدی قرار گیرد.<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: '2 Mitra'">سجاد سپس با اشاره به مشخص نبودن مسائل بحران اعم از سیل ، زلزله و حوادث مشابه ، پاسخگو بودن مدیران اعضاء ستاد را در مواقع لزوم مهم خواندند و بر آن تاکید نمودند.</SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: '2 Mitra'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: '2 Mitra'"><o:p> <TABLE style="MARGIN-TOP: 6px; WIDTH: 95%" cellSpacing=0 cellPadding=5 border=0> <TBODY> <TR> <TD style="HEIGHT: 71px" vAlign=top align=right> <P>93/04/01</P> <P><A class=news_title dir=rtl href="http://esfahan.awqaf.ir/news/view-51004.aspx"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#6633ff>ثبت 6 موقوفه به ارزش بیش از 242 میلیارد ریال در لنجان </FONT></A></P> <DIV class=news_desc>رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان از ثبت 6 موقوفه طی سه ماهه اخیر خبر داد&nbsp;</DIV></TD> <TD style="WIDTH: 139px" vAlign=center align=middle><IMG class=news_pic src="http://esfahan.awqaf.ir/_files/News/Images/fc96e8e0-b3b2-463e-bdcb-9eee525832cc.jpg">&nbsp;</TD> <TD style="WIDTH: 11px" vAlign=center align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <DIV style="BORDER-TOP: #acb6b6 1px dashed; FONT: 12px/20px tahoma; WIDTH: 91%; COLOR: black; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 22px; PADDING-TOP: 10px; TEXT-ALIGN: justify" align=right>به گزارش <FONT color=#3366ff><STRONG>خبرنگارایلناازلنجان </STRONG></FONT>، به نقل ازروابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان؛ محمدرضا ترحمی اظهار داشت: طی سه ماهه گذشته بالغ بر6 وقف جدید به ثبت رسیده است.<BR>وی تصریح کرد: موقوفه حاج رجبعلی ملکی به ارزش بیش از 70 میلیارد ریال و موقوفه خدامراد ملکی که ایجاد اعیانی سرای سالمندان به ارزش بالغ بر 40 میلیارد ریال برخی از این موقوفات ثبت شده است.<BR>رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان به دیگر موقوفه اشاره نمود و ادامه داد: وقف 150 مترمربع عرصه به اررش یک میلیاردو 500 میلیون ریال جهت توسعه مسجدو حسینیه ورنامخواست دیگر موقوفه ثبت شده در سامانه است.<BR>وی با بیان اینکه دیگر خیر نیک اندیش حاج حسن قلعه قاسمی عرصه و اعیان خود را با مساحتی بالغ بر 400 مترمربع جهت بهره برداری مجموعه فرهنگی مذهبی وقف نموده گفت: ارزش ریالی این موقوفه بالغ بر پنج میلیارد ریال برآورد شده است.<BR>ترحمی با بیان اینکه خوشبختانه در شهرستان لنجان مردم شهید پرور و مومن و متعهدی زندگی می کنند، افزود: خانواده شهدا که خود بزرگترین واقفان جامعه ما می باشند بار دیگر با گذشتن از مال خود، ایثارو گذشت را به جوانان یادآور شدند.<BR>وی متذکر شد: پدر شهید باغبانی 400 متر عرصه به ارزش بیش از 6 میلیارد ریال را جهت احداث مجموعه فرهنگی مذهبی تجاری وقف نمود.<BR>رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان دیگر وقف انجام شده در این شهرستان را می توان وقف 3225 مترمربع زمین توسط شرکت عمران عنوان کرد و بیان داشت: این موقوفه با نیت حمایت از انجمن بیماران کلیوی به ارزش 12 میلیارد تومان وقف شده است.</DIV></o:p></SPAN></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <H1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=4>فرمانده انتظامی <SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight>لنجان</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> از کم توجهی بانک ها و طلافروشی ها انتقاد کرد</FONT></H1> <H3 id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1>&nbsp;<FONT color=#ff0000 size=2>فرمانده انتظامی شهرستان <SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight>لنجان</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> از کم توجهی برخی بانک ها و طلافروشی ها به رعایت مسائل امنیتی انتقاد کرد.</FONT></H3> <DIV class=Vspacer10></DIV><!-- Body --> <DIV class=BodyText id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_bodytext><IMG class="FloatAlt Border1 MainImage" id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1 title="فرمانده انتظامی لنجان از کم توجهی بانک ها و طلافروشی ها انتقاد کرد" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://media.irna.ir/1392/13920719/80855181/80855181-4986456.jpg"> <P id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_BodyLabel>به گزارش خبرنگار ایلناازلنجان، سرهنگ پاسدار ˈرضا عرب عامریˈ به مناسبت هفته نیروی انتظامی در جمع نمازگزاران جمعه زرین شهر افزود: بانک ها و طلافروشی ها باید نگهبان ثابت داشته باشند .<BR><BR>وی تاکید کرد: مردم و ادارات باید با انجام برخی اقدامات از وقوع جرایم پیشگیری کنند.<BR><BR>سرهنگ عرب عامری به کاهش سه و نیم درصدی جرایم شهرستان <SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight>لنجان</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و گفت:در این مدت جرایم خشن و سازمان یافته نداشتیم .<BR><BR>فرمانده انتظامی شهرستان <SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight>لنجان</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> با اشاره به مشکلات انتظامی در شهر فولادشهر گفت: افتتاح کلانتری در این شهر نقش موثری در کاهش جرایم خواهد داشت. <BR><BR>وی در خصوص آخرین اخبار فرماندهی انتظامی شهرستان <SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight><SPAN class=highlight>لنجان</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> نیز گفت: بتازگی چهار محموله قاچاق کالا و شش باند سارقان احشام خودرو شناسایی و متخلفان دستگیر شدند.</P></DIV> <H1><FONT color=#ff0000 size=3>پایگاه بهداشتی حضرت اباالفضل (ع) سده لنجان به بهرداری رسید</FONT></H1> <H1><IMG class="FloatAlt Border1 MainImage" id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1 title="پایگاه بهداشتی حضرت اباالفضل (ع) سده لنجان به بهرداری رسید" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 432px; HEIGHT: 240px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height=262 src="http://img7.irna.ir/1393/13930322/81198759/81198759-5756838.jpg" width=432>&nbsp;</H1> <H1><FONT size=2>به <FONT color=#ff0000><U><STRONG>گزارش خبرنگار ایلناازلنجان، </STRONG></U></FONT>رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان در این آیین گفت: کار ساخت این پایگاه بهداشتی از سال 90 در زمینی به مساحت 570 مترمربع و 250 متر زیربنا آغاز شد. <BR><BR>دکتر ˈعلیرضا انتظاریˈ هزینه ساخت این پایگاه بهداشتی را دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد وافزود: این مرکز بهداشتی توسط خانواده مرحوم امیرقلی ادیبی از خیران شهر و با کمک شهرداری و شورای اسلامی سده لنجان ساخته شد.<BR><BR>وی افزود: این پایگاه به بیش از یک سوم جمعیت شهر سده لنجان خدمات بهداشتی و پزشکی ارائه می کند.<BR><BR>وی تصریح کرد: درمان بیماران، مراقبت بهداشت خانواده مادر و کودک، سالمندان، میانسالان، مامایی، مبارزه با بیماریها از جمله خدماتی است که در این پایگاه ارائه خواهد شد.<BR><BR>رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان افزود: توسعه این مرکز بهداشتی از جمله تاسیس آزمایشگاه، دندانپزشکی در آینده نزدیک انجام می شود. <BR><BR>نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: به رغم بودجه خوبی که برای حوزه سلامت در کشور ما اختصاص یافته اما در مقایسه با کشورهای دیگر وضعیت ما چندان خوب نیست. <BR><BR>ˈمجید منصوریˈ علت این امر را تحریم ها، افزایش هزینه ها و سو مدیریت دانست و اظهار امیدواری کرد که در دولت تدبیر و امید اقدامات بهتری در بخش سلامت انجام شود.<BR><BR>وی وضعیت بیمارستان شهدای لنجان در زرین شهر را مناسب ندانست و از مسوولان خواست برای بهبود وضعیت این بیمارستان اقدام کنند. <BR><BR>نماینده مردم لنجان همچنین از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواست برای بهبود وضعیت آلایندگی صنایع مستقر در این شهرستان که تاثیر مستقیم بر سلامت مردم دارد اقدامات جدی انجام دهند.<BR><BR>شهر سده لنجان از توابع شهرستان لنجان با دارا بودن نزدیک بیش از 15 هزار نفر جمعیت در 55 کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار دارد.<BR></FONT></H1> <DIV class=nwstxtnewsinfo><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane> <DIV class=nwstxtrotitr><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000><STRONG>فرماندار شهرستان لنجان:</STRONG></FONT></DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000><STRONG>فرماندار شهرستان لنجان گفت: پایانه مسافربری فولادشهر جوابگوی نیاز مردم این شهرستان نیست و با توجه به تردد زیاد در این شهرستان باید پایانه این شهر گسترش پیدا کند.</STRONG></FONT></P></SPAN></DIV> <DIV class=nwstxtpic><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtPicPane><IMG title="خبرگزاری فارس: پایانه مسافربری فولادشهر جوابگوی نیاز مردم نیست" alt="خبرگزاری فارس: پایانه مسافربری فولادشهر جوابگوی نیاز مردم نیست" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/08/21/13920821000346_PhotoA.jpg"></SPAN> </DIV> <DIV style="CLEAR: both; FLOAT: left"> <UL class=sociallnk><!--- TWITTER --><!--- GOOGLE PLUS --> <LI> <DIV class=g-plusone data-size="medium"></DIV><!--- FACEBOOK --> <DIV style="CLEAR: both"></DIV></LI></UL></DIV><SPAN id=ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane> <P class=nwstxttext style="LINE-HEIGHT: 180%"> <P class=rtejustify>به <FONT color=#ff0000><U><STRONG>گزارش </STRONG></U></FONT><A href="http://www.farsnews.com/"></A><FONT color=#ff0000><U><STRONG>خبرگزاری&nbsp;ایلنا از&nbsp;لنجان </STRONG></U></FONT>سید محسن سجاد پیش از ظهر امروز در دومین جلسه بررسی مطالعات و مکان‌یابی پایانه مسافربری فولادشهر با بیان اینکه فولادشهر شهری مدرن و جدید است، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در این شهر باید زیر ساخت‌های لازم شهری در این شهر برای شهروندان فراهم شود.</P> <P class=rtejustify>وی افزود: طراحی ترمینال مسافربری درون شهری و برون شهری یکی از اقدامات بسیار موثر در این شهر است که در آینده باید جوابگوی نیاز شهروندان و حمل‌ و نقل آنها باشد.</P> <P class=rtejustify>فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اهمیت و ضرورت حمل و نقل پایدار&nbsp;بیان کرد: خدمات‌رسانی به مردم یکی از اولویت‌های فرمانداری لنجان است که امید می‌رود با تکمیل این پایانه زودتر به نتیجه برد.</P> <P class=rtejustify>وی ادامه داد: جانمایی و طراحی مناسب در ساخت تاسیسات ترمینال‌های مسافری و حمل و نقل یکی از مولفه‌های مهم در این صنعت است.</P> <P class=rtejustify>سجاد به در دستور کار قرار گرفتن و بررسی طرح اصلاح میادین و معابر سطح شهر اشاره کرد&nbsp;و گفت: طراحی میادین سطح شهر باید جوابگوی نیاز چندسال آینده این شهر باشد.</P> <P class=rtejustify>وی&nbsp;با اشاره به اختصاص 1.5 میلیارد تومان به این بخش گفت:&nbsp;سلامت و امنیت شهری مردم یکی از موارد مورد توجه است که باید با ایجاد زیرساخت‌های شهری فراهم شود.</P> <P></SPAN> <TABLE width="100%"> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=right> <DIV class=NewsUpTitle>منصوری بیدکانی: </DIV></TD> <TD vAlign=top align=left rowSpan=2> <DIV class=NewsDate>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#3366ff>21/03/93امروز ساعت ۱۱:۵۷ </FONT></DIV><IMG class=IMG_Hor_S2 id=imgMain style="CURSOR: pointer" onclick=ShowMainImage(); alt="دولت تدبیر و امید روح تازه‌ای به کالبد ناامید جامعه دمید" src="http://www.icana.ir//KM_media/image/2013/10/50266_thum.jpg"> </TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right> <DIV class=NewsTitle><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">دولت تدبیر و امید روح تازه‌ای به کالبد ناامید جامعه دمید </FONT></DIV> <DIV class=NewsUpTitle><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">سرویس: دیگر رسانه‌ها </FONT></DIV> <DIV class=NewsLead><FONT color=#ff0000>عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه، شتاب‌زده و عجولانه از ویژگی‌های اواخر دولت احمدی نژاد بود که میزان امید در جامعه را کاهش داد و تدبیر در امور را به دست فراموشی سپرد.</FONT> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <DIV class=NewsBody> <P style="TEXT-ALIGN: justify">به گزارش خبرگزاری ایلناازلنجان&nbsp;؛مجید منصوری بیدکانی اظهار ‌کرد: تندروی‌های موجود در دولت دوم احمدی نژاد عامل پیروزی" اعتدال" حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد سال گذشته بود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">وی خاطرنشان‌کرد: در آستانه انتخابات 24 خرداد سال 92 دستاورد دولت دهم سقوط درصد رشد اقتصادی کشور از 7 درصد به منهای 5 درصد و رکود فضای کسب و کار و سقوط نرخ اشتغال در کشور بود و شعار "تدبیر و امید " دولت روحانی روحیه امید را در کالبد جامعه به خصوص نسل جوان تزریق کرد.</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">این عضو کمیسیون صنایع مجلس، در مقایسه سیاست دولت خاتمی و روحانی گفت: تاکید خاتمی بیشتر بر مساله آزادی بیان و مسائل سیاسی کشور بود در حالی که روحانی با تکیه بر شعار اعتدال به دنبال بهبود وضعیت ایران در جوامع بین المللی و پر کردن شکاف اقتصادی میان اقشار جامعه است.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>منصوری با تاکید بر این که دولت هنوز انتظار ملت را در حوزه مسائل بین المللی و سیاسی برآورده نکرده است، افزود: با وجود آن که دولت در بعضی زمینه‌ها هنوز موفق به اجرای صد درصدی وعده‌های خود نشده است، اما روند صعودی کشور به سمت پیشرفت و توسعه و تعالی مردم را به آینده امیدوارتر کرده است.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>وی تصریح کرد: پس از رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی این چهره شناخته شده اصول گرا به جای "قهر سیاسی" به حمایت از کاندیدای متبوع خود پرداخت و همین اقدام موثر و سازنده در نهایت به حضور میلیونی مردم پای صندوق‌های رای منجر شد و به شاکله نظام استحکام بیشتری بخشید.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: هاشمی رفسنجانی با قبول رای شورای نگهبان مبنی بر عدم حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داد که همه باید به قوانین حاکم بر جامعه احترام بگذارند چرا که در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که نظام حاکم بر آن با تکیه بر عقلانیت و احترام به تعالی و رشد خود می‌اندیشد.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>وی خاطر نشان‌کرد: انزجار مردم از بی تدبیری دولت دهم به حدی رسیده بود که اگر روحانی هم در انتخابات سال 92 شرکت نمی‌کرد نفر دوم انتخابات اکثریت آرا را به خود اختصاص می‌داد.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>وی در خصوص دستاوردهای یک ساله دولت یازدهم گفت: دولت در راستای کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور با یک شیب ملایم به سمت مثبت در حال حرکت است و عزم دولت حل مشکلات معیشت و سلامت آحاد جامعه است.</DIV> <DIV><BR>منصوری بیدکانی درباره سیاست خارجی دولت روحانی اظهارکرد: کشور از دوره "قهر بین المللی" کشورها با ایران فاصله گرفته است و هر چند سیاست تمام قدرت‌های جهان امروز در راستای سیاست‌های ایران نیست، اما هیچ کشوری نیز از ما روی گردان نیست و امیدواریم با موفقیت تیم مذاکره کننده ایران با 1+5 در رسیدن به توافق جامع هسته‌ای دستاورهای سیاست خارجی دولت یازدهم در زمینه بین المللی تکمیل شود. /</DIV></DIV> <P><SPAN style="DISPLAY: none">&nbsp;</SPAN><STRONG><FONT color=#3366ff size=2>01/03/93</FONT></STRONG></P> <H1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=4>یادواره سردار شهید قجه ای و شهدای فتح خرمشهر در زرین شهر برگزار شد</FONT></H1> <H1>&nbsp;<FONT size=3>یادواره سردار شهید « حسین قجه ای » و شهدای فتح خرمشهر در تالار اجتماعات گلزار شهدای زرین شهر برگزار شد.</FONT></H1> <DIV class=Vspacer10></DIV><!-- Body --> <DIV class=BodyText id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_bodytext><IMG class="FloatAlt Border1 MainImage" id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1 title="یادواره سردار شهید قجه ای و شهدای فتح خرمشهر در زرین شهر برگزار شد" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 208px; HEIGHT: 159px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height=395 src="http://img7.irna.ir/1393/13930302/81174150/81174150-5712961.jpg" width=249>&nbsp;<A class="change cboxElement" href="http://www.negahmedia.ir/assets/uploads/pic/36645/8.jpg" rel=example1 jQuery1401005429468="34"><IMG style="WIDTH: 174px; HEIGHT: 157px" height=157 src="http://www.negahmedia.ir/assets/uploads/pic/36645/tumb/8.jpg" width=110 border=0 tiptitle="شهید حسین قجه ای"></A><A class="change cboxElement" href="http://www.negahmedia.ir/assets/uploads/pic/36645/4.jpg" rel=example1 jQuery1401005429468="30"><IMG style="WIDTH: 188px; HEIGHT: 155px" height=80 src="http://www.negahmedia.ir/assets/uploads/pic/36645/tumb/4.jpg" width=191 border=0 tiptitle="شهید حسین قجه ای"></A> <P id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_BodyLabel>به گزارش ایلنا، در این آیین که پنجشنبه شب با حضور اقشار مختلف مردم زرین شهر برگزار شد، روسای ادارات، ارگان ها و همرزمان شهید قجه ای از استان تهران و لشکر 27 محمد رسول الله (ص ) حضور داشتند و یاد و خاطره این سردار والامقام دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.<BR><BR>فرمانده تیپ ذوالفقار لشکر 27 محمد رسول الله (ص) نیز در این آیین گفت: نام شهدا در لوح محفوظ خدا ثبت شده است و به هرکسی لیاقت شهادت نمی دهند. <BR><BR>سردار سرتیپ پاسدار « عباس برقی » افزود: افراد زیادی در جنگ حضور داشتند اما تعدادی از آنها به مقام شهادت دست یافتند که نشان از لیاقت آنها دارد .<BR><BR>وی با اشاره به رشادت های شهید حسین قجه ای در عملیات الی بیت المقدس گفت: شهید قجه ای چنان در فتح خرمشهر خوش درخشید که جوانان زرین شهری می توانند هنگام معرفی خود بگویید که من از شهر حسین قجه ای هستم.<BR><BR>فرمانده تیپ ذوالفقار لشکر 27 محمد رسول الله (ص) به مسوولین شهر توصیه کرد: یاد و خاطر شهدایی مانند قجه ای را باید بیشتر زنده نگهدارند و به نامگذاری یک خیابان یا کوچه بسنده نکنند. <BR><BR>در این مراسم همچنین از پوستر و کتاب پهلوان گود گرمدشت که توسط « گلعلی بابایی » نوشته شده است رونمایی شد. <BR><BR>بابایی در این کتاب به بیان زندگینامه و خاطرات شهید قجه ای پرداخته است.<BR><BR>وی در خصوص کتاب خود گفت: شهید قجه ای با شروع درگیری های کردستان به این استان می آید و در مریوان به احمد متوسلیان ملحق می شود، سال 60 که احمد متوسلیان به جنوب می آید و لشکر محمد رسول الله(ص) را تشکیل می دهد، فرمانده گردان می شود و در عملیات فتح المبین فرماندهی گردان سلمان فارسی را به عهده می گیرد.<BR><BR>وی ادامه داد: در عملیات بین المقدس و فتح خرمشهر ایستادگی و مقاومت وی و همرزمانش موجب شد تا خط دفاعی ما در جاده اهواز ــ خرمشهر شکسته نشود و فتح خرمشهر ممکن شود. <BR><BR>وی افزود: از گردان 300 نفره وی در این عملیات بیش از 200 تن شهید و مجروح شدند و خود نیز در این عملیات به شهادت رسید.<BR><BR>وی تصریح کرد: این اثر را با ارادتی که به شهید حسین قجه ای داشتم در تعطیلات نوروز به پایان رساندم و امیدوارم بخشی از دین خود را به شهیدان والامقام ادا کرده باشم. <BR><BR>در این برنامه همچنین از مادر شهید قجه ای تجلیل شد. <BR><BR>وی علاوه بر شهید حسین قجه ای شهید حسن قجه ای را نیز تقدیم انقلاب کرده است.<BR><BR>همچنین پس از اتمام برنامه حاضران با حضور بر مزار شهید قجه ای و سایر شهدا مزار آنان را گلباران کردند. <BR><BR>شهرستان لنجان با تقدیم 772 شهید در 35 کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد.<BR></P></DIV> <P><STRONG><FONT color=#3366ff size=2>01/03/93</FONT></STRONG></P> <H1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=3>معاون استاندار اصفهان: بهترین الگوی اقتصاد مقاومتی، دوران دفاع مقدس است</FONT></H1> <H3 id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1>&nbsp;<FONT size=2>معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: بهترین الگوی اقتصاد مقاومتی، دوران دفاع مقدس است.</FONT></H3> <DIV class=Vspacer10><FONT size=2></FONT></DIV><!-- Body --> <DIV class=BodyText id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_bodytext><FONT size=2><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor; WIDTH: 220px; HEIGHT: 210px" height=449 src="http://8pic.ir/images/77610481187392458924.jpg" width=599>&nbsp;<IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor; WIDTH: 288px; HEIGHT: 208px" height=449 src="http://8pic.ir/images/36867124140445042872.jpg" width=599> </FONT> <P id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_BodyLabel>به گزارش ایلنا، ˈرسول یاحیˈ پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لنجان در زرین شهر افزود: در دوران دفاع مقدس بسیجیان و جهادگران توانستند مدیریت جهادی را شکل دهند. <BR><BR>وی با بیان اینکه در دفاع مقدس چون مردم در صحنه بودند با امکانات کم کارهای بزرگ می کردند، تصریح کرد: باید با احیای تفکر بسیجی در سالی که فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است کارهای بزرگ انجام دهیم.<BR><BR>وی افزود: اصل و اساس اقتصاد مقاومتی که در سخنان رهبر معظم انقلاب مشهود است مردم هستند. <BR><BR>وی با اشاره به مشکل اشتغال در شهرستان لنجان گفت: لنجان با داشتن پنج درصد جمعیت استان، بیش از 10 درصد صنعت استان را در اختیار دارد و باید با استفاده از نبوغ مردم و استفاده ار نعمت های خدادادی این مشکلات را حل کرد.<BR><BR>معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه لنجان شهرستان مستعدی است و اگر از تشکل های مردمی استفاده شود بسیاری از مشکلات شهرستان را می توان برطرف کرد،افزود:باید با بحث اشتغال به صورت جدی تری برخورد کنیم. یاحی با اشاره به اهمیت سلامت در زندگی گفت: تا وقتی که آلودگی هوا و آب داشته باشیم و وقتی که بیش از 50 درصد زندانیان ما معتاد باشند، سلامت ما مشکل دارد و باید به سمتی برویم که شهروندان از نظر سلامتی احساس امنیت کنند.<BR><BR>معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان همچنین با اشاره به مشکلات آب استان گفت: امروز بحث آب یک امر حیاتی برای لنجان و استان است و باید تدابیری اتخاذ شود که از آب به صورت قطره ای استفاده شود و خود مردم نیز باید در این امر مشارکت کنند.</P></DIV> <P><STRONG><FONT color=#3366ff size=2>01/03/93</FONT></STRONG></P> <H1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=4>نماینده لنجان: دشمنان فراتر از بحث هسته ای زیاده خواهی می کنند</FONT></H1> <H3 id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1><FONT size=2>نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان فراتر از بحث هسته ای زیاده خواهی می کنند.</FONT></H3> <DIV class=Vspacer10></DIV><!-- Body --> <DIV class=BodyText id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_bodytext><IMG class="FloatAlt Border1 MainImage" id=ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1 title="نماینده لنجان: دشمنان فراتر از بحث هسته ای زیاده خواهی می کنند" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 269px; HEIGHT: 182px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height=280 src="http://img7.irna.ir/1393/13930302/81174164/81174164-5712975.jpg" width=321>&nbsp;<IMG style="WIDTH: 298px; HEIGHT: 186px" height=186 src="http://8pic.ir/images/31756300368074319827.jpg" width=320> <P>به گزارش ایلنا، ˈمجید منصوریˈ&nbsp; پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لنجان در زرین شهر افزود: تحریم ها چیز تازه ای نیست و امروز به بهانه های مختلف تحریم های ظالمانه را برعلیه کشور ما به وجود آورده اند.<BR><BR>وی افزود: قطعنامه اخیر 1929 که دارای چند بند است به خاطر این است که ما تسلیم آنها شویم و آنها اصل استقلال ما را نشانه رفته اند و مقاومت ما مقاومت استقلال و اراده است.<BR><BR>نماینده مردم لنجان با بیان اینکه تیم های هسته ای در دولت های گذشته و فعلی با اشاره به استراتژی نظام مواضع مختلفی داشتند، گفت: در موضوع هسته ای بحث اراده ملت ایران است و ملت ایران برروی اراده خود ایستاده است.<BR><BR>وی بااشاره به مشکلات مسکن مهر فولادشهر گفت: در تقاهم سه جانبه قرار شد وزارت راه و شهرسازی، پیمانکاران و تعاونی ها و نیز استانداری هزینه هایی را برای تامین زیر ساخت های آنجا فراهم کنند اما استانداری تاکنون هیچ هزینه ای را پرداخت نکرده است.<BR><BR>وی افزود: با توافق صورت گرفته مقرر شد هر 12 مدرسه توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود.<BR><BR>منصوری با اشاره به مشکل اشتغال در شهرستان لنجان گفت: باید در این زمینه فکری شود چرا که با توجه به مشکل بیکاری در شهرستان و افزوده شدن به جمعیت این مسئله در آینده حادتر خواهد شد.<BR><BR>وی همچنین با اشاره به مشکل مالیات مسکن مهر و بیمه در مسکن مهر فولاد شهر و سایر شهرهای استان اصفهان گفت: این مشکل تنها در استان اصفهان وجود دارد که مسوولان باید برای آن چاره اندیشی کنند.<BR><BR>نماینده مردم لنجان همچنین از نهادهای مسوول خواست برای کنترل آلایندگی صنایع آلاینده شهرستان نظارت بیشتری نمایند.<BR><BR>منصوری با اشاره به مشکل حریم وبستر رودخانه زاینده رود و مسائلی که در راه توسعه گردشگری با توجه به کوهستانی بودن منطقه باغبهادران ایجاد کرده است از معاون استاندار اصفهان درخواست پیگیری مسئله را کرد.<BR><BR>شهرستان لنجان با 245 هزار نفر جمعیت،&nbsp;2 بخش و 9 شهر در 35 کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد.</P> <P><STRONG><FONT color=#3366ff size=2>01/03/93</FONT></STRONG></P> <DIV style="FLOAT: right; WIDTH: 503px; HEIGHT: 33px"><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><STRONG><FONT size=2><SPAN class=gray>مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:</SPAN> </FONT></STRONG></FONT></FONT> <DIV class=srvtit><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=2><STRONG>ثبت وقف 70 میلیارد ریالی در شهرستان لنجان برای ساخت خانه سالمندان</STRONG></FONT></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both"></DIV> <DIV> <DIV class=kholase style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>همه مسئولان و خادمان اوقاف باید با مدیریت جهادی برای ترویج فرهنگ وقف و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور تلاش کنند </STRONG></DIV> <DIV class=t13 style="OVERFLOW: hidden" align=justify> <P><STRONG>مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته یکصد مورد وقف به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در این استان به ثبت رسیده است گفت: در سال جدید ۱۵ وقف جدید در استان اصفهان به ثبت رسیده که مهم‌ترین آن در شهر لنجان برای ساخت خانه سالمندان به ارزش ۷۰ میلیارد ریال بوده است.<BR>به گزارش ایلنا؛ حجت الاسلام رضا صادقی اظهار داشت: در زمانی نیاز جامعه ساخت کاروانسرا، حمام، آب‌انبار و مراکز بهداشتی بود و اکنون نیاز جامعه در مسیر انرژی هسته‌ای، خرید کتب علوم دینی، کمک به نخبگان و زوج‌های جوان و خیرات و مبرات مشاهده می‌شود و با این نیت گام در مسیر می‌گذارند.<BR>صادقی در مورد جایگاه وقف استان اصفهان در کشور عنوان کرد: در سال‌های گذشته استان‌های شیراز و خراسان رضوی در این عرصه پیشتاز بودند و اصفهان در رتبه سوم قرار داشت که در سال‌های اخیر شاهد رشد موقوفات و جایگاه استان اصفهان در حوزه وقف هستیم.<BR>وی درمورد رتبه کاشان در استان اصفهان افزود: شهرستان کاشان بعد از شهر اصفهان رتبه دوم را در استان از نظر وقف به خود اختصاص داده است.<BR>صادقی با اشاره به نامگذاری سال ۹۳ به نام اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی بیان داشت: در سال جاری تحول اقتصادی در باب موقوفات و تحویل فرهنگی در بقاع متبرکه و سطح جامعه و اماکن مذهبی مدنظر این اداره است.<BR>مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اذعان داشت: از عالیترین مسئولان اوقاف و امور خیریه تا خادمین اماکن متبرکه و هیئت امنای مساجد موظف هستند تا با مدیریت جهادی در راستای منویات رهبری در ترویج فرهنگ وقف و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور تلاش داشته باشند.</STRONG></P></DIV></DIV></DIV> <P> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><STRONG></STRONG>&nbsp;</P></SPAN></SPAN></FONT></TD> <TD vAlign=top align=left><STRONG></STRONG></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Lotus'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><STRONG></STRONG></SPAN></FONT>&nbsp;</P></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top> <P><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN>&nbsp;</P></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE></P> text/html 2014-06-07T12:55:20+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای مهم ایران http://sfaragir.ir/post/46 <P><FONT color=#0000cd> <TABLE dir=ltr style="VERTICAL-ALIGN: top" cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD align=left> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=right> <DIV style="FLOAT: right; WIDTH: 102px"><A href="http://ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/03/Small/174141-317.jpg" target=_blank><IMG class=img_border title="هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اعتراض شاکیان مزد را رد کرد" alt="هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اعتراض شاکیان مزد را رد کرد" src="http://ilna.ir/news/mi_news/show/1393/03/Small/174141-317.jpg"> </A></DIV> <DIV style="FLOAT: right; WIDTH: 353px"><SPAN class=gray>رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری:</SPAN> <DIV class=srvtit><STRONG>هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اعتراض شاکیان مزد را رد کرد</STRONG></DIV></DIV> <DIV class="gray mylinks" style="FLOAT: left; WIDTH: 150px; TEXT-ALIGN: left"><SPAN dir=ltr>1393-03-17, 13:26</SPAN><BR>کد خبر: 174141<BR>سرویس: <A href="http://ilna.ir/news/services.cfm?id=4">کارگری</A> <DIV style="MARGIN-TOP: 3px"><A href="http://ilna.ir/news/index.cfm"></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A class=spanlink onclick="Open('/news/print_news.cfm?id=174141'); return false;" href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=174141#"></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A onclick="Open2('/news/send_friend.cfm?id=174141'); return false;" href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=174141#"></A> </DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both"></DIV> <DIV> <DIV class=kholase style="TEXT-ALIGN: justify" align=right>نامه اعتراض کارگران به رای هیات تخصصی دیوان درخصوص شکایت از مزد 92 توسط هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری بررسی شده و این هیات نیز مصوبه افزایش مزد 92 را قانونی دانسته است. </DIV> <P class=t13 style="OVERFLOW: hidden" align=right>رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: نامه اعتراض کارگران به رای هیات تخصصی دیوان درخصوص شکایت از مزد 92 توسط هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری بررسی شده و این هیات نیز با قانونی خواندن مصوبه افزایش مزد 92 اعتراض کارگران را مردود دانسته است.</P> <P class=t13 style="OVERFLOW: hidden" align=right>«علی اکبر بختیاری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رای به ابطال این شکایت داده و مصوبه مزد 92 را قانونی اعلام کرده بود. اما با توجه به اعتراض کارگران نسبت به این رای و اینکه تنها رئیس دیوان و یا 10 نفر از قضات امکان اعتراض به حکم هیات تخصصی را دارند، رئیس دیوان به هیات مشاوران دستور داد تا نامه اعتراضی کارگران نسبت به این رای را بررسی کنند. هیات مشاوران نیز مصوبه مزد 92 را قانونی دانست و به این صورت پرونده شکایت از مزد 92 بسته شد</P> <P class=t13 style="OVERFLOW: hidden" align=right>وی همچنین در واکنش به اینکه شاکیان این پرونده و برخی حقوقدانان رای هیات تخصصی را مبهم و ناهماهنگ با قانون می دانند گفت: رای دیوان مبهم نیست، تنها مرجع قانونی بعد از مجلس که اختیار استنباط و تفسیر قانون را دارد قاضی پرونده است. استنباط قضات این پرونده این است که طبق معیار ماده 41 قانون کار، در تصویب مزد 92 «به نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی توجه شده است» و به همین علت مصوبه مزد 92 قانونی است</P> <P class=t13 style="OVERFLOW: hidden" align=right>یادآوری می‌شود: تعدادی از کارگران و تشکل های کارگری بعد از اعلام مزد 92، به دلیل آنکه حداقل مزد به اندازه نرخ تورم اعلامی افزایش نیافته است از این مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که در ادامه رسیدگی به این شکایت در تاریخ 24 اردیبهشت گذشته، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را باطل و مصوبه مزد 92 را قانونی اعلام کرد</P> <P class=t13 style="OVERFLOW: hidden" align=justify>در متن این رای آمده است: « حداقل دستمزد کارگر در سال 92 را به مبلغ روزانه 162375 ریال تعیین نموده اند که با عنایت به مراتب اولاً: با توجه به بند یک ماده 41 قانون صدرالذکر توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد. ثانیاً: شکایت شکات از سوی هیأت تخصصی جهت کسب نظر مشاورین توسط ریاست معظم کل دیوان ارجاع و مشاورین به تاریخ 9/2/93 حداقل دستمزد تعیین شده جهت سال 1392 را منطبق با ماده 41 قانون کار دانسته اند بنابراین مصوبه و بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین و مقررات اعلامی تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد.»</P> <DIV class=t13 style="OVERFLOW: hidden" align=justify><BR></DIV></DIV></DIV> <DIV class=title style="MARGIN-TOP: 4px; MARGIN-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center" align=right> <H1 class=title style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"><A href="/fa/news/320943/واقعیت-سؤالات-احمدی-نژادی-در-کنکور-ارشد-چه-بود-تصاویر"><FONT size=2>واقعیت سؤالات احمدی نژادی در کنکور ارشد چه بود؟ (+تصاویر)</FONT> </A></H1></DIV> <DIV class=subtitle style="MARGIN-BOTTOM: 20px" align=right>رئیس سازمان سنجش افزود: دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یکی از واقعیت های تحولات سیاسی ایران است و قطعا در درس های مختلف رشته علوم سیاسی نیز این مقطع از تاریخ سیاسی ایران بررسی می شود.</DIV> <DIV class=body style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; LINE-HEIGHT: 165%; PADDING-TOP: 10px; TEXT-ALIGN: justify" align=right><A href="http://www.asriran.com"><IMG title="" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: 14px; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" alt="" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1392/11/26/333940_852.jpg" align=left></A></DIV> <DIV class=body style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; LINE-HEIGHT: 165%; PADDING-TOP: 10px; TEXT-ALIGN: justify" align=right>دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با "عصرایران" درباره برخی سؤالات مربوط به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در آزمون کارشناسی ارشد امسال توضیحاتی ارائه کرد. <BR><BR>وی درباره طرح سؤالاتی درباره احمدی نژاد در آزمون ارشد امسال گفت: سازمان سنجش آموزش کشور به دنبال پیروی یا پیگیری فعالیت های سیاسی نیست و چنین اقداماتی را به ضرر عملکرد خود می داند. سازمان سنجش تنها به معیارهای علمی در سنجش تکیه می کند.<BR><BR>رئیس سازمان سنجش درباره سؤالات مربوط به دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هم تاکید کرد: این سؤالات توسط طیفی از اساتید رشته علوم سیاسی با گرایش های سیاسی مختلف تهیه شده اند. <BR><BR>خدایی ادامه داد: در موضوع تهیه سؤالات آزمون ها، تنها معیارهای علمی و استاندارد مدنظر قرار می گیرند. تنها اساتیدی می توانند برای آزمون کارشناسی ارشد، سؤال طرح کنند که حداقل در 2 ترم منتهی به زمان برگزاری آزمون، سابقه تدریس این درس را داشته باشند.<BR><BR>وی افزود: دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یکی از واقعیت های تحولات سیاسی ایران است و قطعا در درس های مختلف رشته علوم سیاسی نیز این مقطع از تاریخ سیاسی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. طرح سؤالات درباره این دوره یا اشاره به آن در سؤالات آزمون ارشد رشته علوم سیاسی نیز در همین راستاست.<BR><BR>به گفته این مقام ارشد سازمان سنجش، این مجموعه در راستای سیاست های وزارت علوم در دولت تدبیر و امید، بخشی از سؤالات نظرسنجی در آزمون کارشناسی ارشد امسال هماهنگ با این سیاست ها مطرح شده بود.<BR><BR>سازمان سنجش آموزش کشور همچنین متن کامل سؤالات کنکور ارشد که در آنها به دوره احمدی نژاد اشاره شده است را به این شرح اعلام کرد:<BR>&nbsp;<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">درس : تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تاکنون) </SPAN><BR>سوال شماره 119 - اولین تلاش جدی برای اصلاح روستاها و بهبود وضعیت روستاییان توسط کدام دولت صورت گرفت؟ &nbsp;<BR>1) دولت مصدق در سال 1331 <BR>2) دولت امینی در سال 1341 <BR>3) دولت شهید رجایی در سال 1359 <BR>4) دولت احمدی نژاد در سال 1384 <BR>&nbsp;پاسخ صحیح : گزینه شماره 1 است. <BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">درس : تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تاکنون) </SPAN><BR>سوال شماره 125 – علت اصلی پیروزی احمدی نژاد در انتخابات 1384 چه بود؟ <BR>1)شعارهای مردمگرایانه و حمایت روشنفکران و هنرمندان <BR>2)حمایت نهادهای حکومتی، حمایت بخش هایی از احزاب اصلاح طلب <BR>3) حمایت جبهه پایداری، گروه آبادگران، مجاهدین انقلاب اسلامی و مراجع تقلید <BR>4)سیاست های انتخاباتی اصولگرایان، شعارهای مردم گرایانه و شکاف در جبهه اصلاح طلبان <BR>&nbsp;پاسخ صحیح: گزینه 4 است. <BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><BR>درس: تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز &nbsp;</SPAN><BR>سوال شماره 248: گسترش روابط با عربستان&nbsp; ، توسعه روابط با مسکو، ایجاد ثبات در مرزهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی کشور، سعی در هماهنگ سازی توازن قوا در منطقه از جمله اصول اساسی سیاست خارجی ... بوده است. <BR>1)&nbsp;&nbsp; &nbsp;محمد خاتمی <BR>2)&nbsp;&nbsp; &nbsp;منوچهر متکی <BR>3)&nbsp;&nbsp; &nbsp;اکبر هاشمی رفسنجانی <BR>4)&nbsp;&nbsp; &nbsp;علی اکبر ناطق نوری <BR>&nbsp;پاسخ صحیح: گزینه 3 است. <BR></DIV><BR> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cc33cc">1392/06/31-19:08</FONT><BR></P></TD></TR> <TR> <TD align=middle> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD> <DIV style="WIDTH: 420px; POSITION: relative"><IMG id=MainContent_GV_News_Imgin_0 style="BORDER-RIGHT: black 3px solid; BORDER-TOP: black 3px solid; BORDER-LEFT: black 3px solid; WIDTH: 420px; BORDER-BOTTOM: black 3px solid; HEIGHT: 260px" src="http://media.iribnews.ir/Photos/201309220609_komision-web.jpg"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR dir=rtl align=middle> <TD style="WIDTH: 619px; LINE-HEIGHT: 25px; TEXT-ALIGN: justify" align=middle><BR><SPAN id=MainContent_GV_News_Label2_0 style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; COLOR: #12242e; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000 size=4>وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از پایان جلسه کمیسیون عمران درباره حادثه آزادراه تهران ـ قم گفت: از نظر ما هم خودرو و هم لاستیک آن استاندارد بوده است.</FONT> </SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle> <TABLE dir=rtl> <TBODY> <TR> <TD style="MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 619px; LINE-HEIGHT: 25px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN id=MainContent_GV_News_Label3_0 style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P style="TEXT-ALIGN: justify">به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، <STRONG>آقای نعمت زاده در جمع خبرنگاران</STRONG> در پاسخ به این پرسش که گفته می شود لاستیک ها وارداتی بوده است تصریح کرد: لاستیک وارداتی بوده اما اینکه چگونه وارد شده است باید بررسی شود.<BR>خبرنگاری پرسید ، آیا لاستیک ها چینی بوده است که وزیر پاسخ داد: هنوز نمی دانیم و باید بررسی کنیم.<BR>آقای نعمت زاده ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دستگاههای مربوط نظرات خود را درباره این حادثه بیان کردند.<BR>وی افزود : هر چند آقای آخوندی بررسیهای خود را انجام داده اند اما هنوز بخشی از بررسیها باقی مانده و قرار است گزارشها کامل شود.<BR>وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که بالاخره چرا هر از گاهی بر سر چنین حوادثی وزارتخانه ها مشکل را به یکدیگر محول می کنند؟ گفت: ما با کسی دعوا نداریم و باید منتظر تکمیل گزارش ها باشیم.<BR><FONT color=#3333ff><STRONG>تکلیف دستگاهها در ارائه گزارش حادثه قم به این کمیسیون</STRONG><BR></FONT>همچنین سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز این کمیسیون قرار شد دستگاههای مرتبط از جمله پلیس راه و&nbsp; وزارتخانه های راه و شهرسازی ؛ صنعت ، معدن و تجارت ؛ و&nbsp; بهداشت و سایر نهادهای مربوط گزارش نهایی خود را درباره حادثه آزادراه تهران ـ‌ قم به کمیسیون عمران برای تصمیم گیری نهایی ارائه کنند.<BR>آقای قادرمرزی نماینده قروه افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد کمیته ایمنی راهها فردا تشکیل جلسه دهد و گزارشهای همه دستگاههای مربوط را در باره این حادثه جمع آوری و سپس به کمیسیون عمران ارائه کند.<BR>وی گفت: در جلسه کمیته ایمنی راهها وزارتخانه های اصلی مرتبط و نیز دو نفر از نمایندگان کمیسیون عمران&nbsp; برای دریافت گزارشهای دستگاههای مسئول حضور دارند.<BR>قادرمرزی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان کمیسیون عمران از توضیحات وزرا و مسئولان درباره حادثه قم در جلسه امروز قانع شدند یا خیر گفت: اگر چه نمی توان مسئولیت حادثه اخیر را به مسئولان دوره جدید مرتبط دانست اما در مجموع باز هم نمایندگان قانع نیستند و باید منتظر دریافت گزارشهای دستگاهها ماند.<BR>وی تأکید کرد: مطمئناً نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون عمران تا حصول نتیجه ، موضوع را به طور کامل پیگیری می کنند و به اطلاع مردم می رسانند.<BR><FONT color=#3333ff><STRONG>جلسه کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه آزادراه قم با حضور دو وزیر</STRONG><BR></FONT>رئیس کمیسیون عمران در جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حادثه تصادف آزاد راه تهران - قم ، خواستار ریشه یابی این گونه حوادث&nbsp; شد و گفت: به نظر می رسد که با وجود خدمات فراوان توجه به ایمنی در جاده ها در سطح مطلوبی نیست و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.<BR>آقای هاشمی افرود: این حادثه و حوادث مشابه علت های مختلفی دارند، اما نباید با گذر زمان شاهد بی توجهی به حل ریشه ای مشکلات باشیم بلکه این حوادث تکان دهنده باید ما را در اجرای وظایف مان باید بیش از پیش موظف سازد.<BR>وی از همه دستگاه‌های مربوط و دخیل در این موضوع خواست گزارش های خود را در سریع ترین زمان ممکن به کمیسیون عمران ارائه دهند.<BR>در ادامه این جلسه دکتر طالبی رئیس اورژانس کشور با ارائه گزارشی از خدمات رسانی به مصدومان حادثه افزود: ماموران اورژانس حداکثر راس شش و نیم دقیقه در محل حادثه حاضر شدند و با آمبولانس مصدومان را به نزدیکترین بیمارستانها در شهر قم منتقل کردند.<BR>وی گفت: روند بستری و درمان مصدومان مطلوب بود و تا کنون نیز همه مصدومان مرخص و یا مداوا شده اند و تنها یک کودک هفت ساله به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه گردن در بیمارستان بستری است اما حال عمومی اش خوب است و به زودی مرخص می شود.<BR>رئیس پلیس راه کشور نیز با بیان اینکه ماموران راهنمایی ورانندگی در موعد مقرر قانونی در محل حادثه حضور یافتند گفت: کار کارشناسی برای پیگیری ابعاد گوناگون علت این حادثه صورت گرفته است و به نتایجی نیز در این باره دست یافته ایم.<BR>سردار مهماندار تاکید کرد: علت اصلی حادثه ، دو پوسته شدن لاستیک سمت راننده اتوبوس اسکانیا بوده در حالیکه شصت درصد لاستیک هنوز بدون استفاده باقی مانده است.<BR>وی افزود: گزارشهای ما فرسودگی لاستیک را نشان نمی دهد بلکه لاستیک دو پوسته شده بود.<BR>نائب رئیس کمیسیون عمران نیز شرکت اتوبوسرانی مربوط را در این حادثه مقصر دانست و گفت: متاسفانه شرکت مربوط در حالیکه در پایانه مستقر بوده کنترل فنی بر اتوبوس ها قبل از حرکت نداشته است.<BR>آقای حسین زاده خواستار توجه به آموزش مستمر رانندگان اتوبوس، فرهنگ سازی در توجه به نکات ایمنی و همچنین حضور پلیس در پایانه ها برای دادن مجوز ایمنی به اتوبوس ها قبل از حرکت شد.<BR>افندی زاده معاون وزیر راه نیز گفت: شیب آزادراه حداکثر پنج درصد بوده است و از این نظر نمی توان گفت آزادراه مشکل&nbsp; ایمنی داشته است.<BR>وی افزود: شدت برخورد اتوبوس با گاردریل به حدی بود که پس از تخریب گاردریل، تیر روشنایی نیز از جا بطور کامل کنده می شود.<BR>در ادامه نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ظاهراً در برخورد دو اتوبوس ضربه به باک اتوبوس باعث اشتعال گازوییل می شود که این اشتعال به سرعت به سایر نقاط اتوبوس تسری می یابد.<BR>وی افزود: البته گزارشها نشان می دهد که اتوبوس استاندارد بوده و شرکت اسکانیای سوئد نیز در مجموع به عنوان یکی از بهترین شرکت‌ها در رعایت استانداردهای ایمنی مطرح است.<BR>نعمت زاده اضافه کرد : هنوز مؤسسه استاندارد درباره این حادثه گزارش خود را ارائه نکرده&nbsp; این در حالیست که این مؤسسه مدتهاست که از زیر مجموعه وزارت صنعت به زیر مجموعه ریاست جمهوری منتقل شده است.<BR>آقای نعمت زاده گفت: آقای آخوندی وزیر راه نیز مسئول پیگیری حادثه است که در صورت کامل شدن مطالعات، گزارش آن را نیز ارائه خواهد داد.<BR>وزیر راه نیز در این جلسه با ابراز تاسف از این حادثه و تسلیت به بازماندگان گفت: سه کارشناس&nbsp; را برای بررسی این حادثه ،‌ مستقل از همه وزارتخانه ها تعیین کردم.<BR>وی افزود: در بررسی ها ملاحظه هیچ دستگاهی را نخواهیم کرد چون وظیفه ما در حاکمیت پیگیری حقوق مردم و شهروندان است.<BR>در پایان این جلسه آقای هاشمی رئیس کمیسیون عمران نیز گفت: مطمئناً ما این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.<BR>وی افزود: گزارشها به کمیسیون باید حداکثر ظرف یک هفته از سوی همه دستگاه‌ها ارائه شود تا ما در مجلس به نتیجه مشترکی برسیم.<BR>وی گفت: گزارش‌ها باید با ارائه علت تامه باشد تا بتوانیم در مجلس تصمیم گیری نهایی کنیم.</P></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P> <TABLE dir=ltr style="VERTICAL-ALIGN: top" cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD align=left> <DIV style="WIDTH: 420px; POSITION: relative"><IMG id=MainContent_GV_News_Imgin_0 style="BORDER-RIGHT: black 3px solid; BORDER-TOP: black 3px solid; BORDER-LEFT: black 3px solid; WIDTH: 448px; BORDER-BOTTOM: black 3px solid; HEIGHT: 272px" src="http://media.iribnews.ir/Photos/201324220224_hashemi0web.jpg"> </DIV><SPAN id=MainContent_GV_News_LBL_Time_0 style="COLOR: white; LINE-HEIGHT: 20px; BACKGROUND-COLOR: black">1392\06\31 - 3:25 PM</SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle> <P align=right>&nbsp;</P></TD></TR> <TR dir=rtl align=middle> <TD style="WIDTH: 619px; LINE-HEIGHT: 25px; TEXT-ALIGN: justify" align=middle><SPAN id=MainContent_GV_News_Label2_0 style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; COLOR: #12242e; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000 size=5>وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مسئولان بیمه های درمانی باید در صورت ارزان نشدن داروهای بیماران خاص پاسخگو باشند. </FONT></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle> <DIV align=right> <TABLE dir=rtl align=right> <TBODY> <TR> <TD style="MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 619px; LINE-HEIGHT: 25px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN id=MainContent_GV_News_Label3_0 style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P style="TEXT-ALIGN: justify">دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به پرسش خبرنگار واحد مرکزی خبر که پرسید به مردم اطمینان می دهید که داروهای بیماران خاص طبق اعلام رییس سازمان غذا و دارو به قیمت سال91برگردد؟، گفت: ما با بیمه ها تفاهم نامه امضا کرده ایم و آنها تعهد کرده اند که این کار را انجام دهند و حالا اگر سئوالی دارید از دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بپرسید.<BR>وی گفت: وزارت بهداشت هیئتی را برای نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه با بیمه ها موظف کرده است و امیدواریم این تفاهم نامه بدون مشکلی عملیاتی شود.<BR><FONT color=#3366ff><STRONG>وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: بخشنامه حق جذب که وزیر وقت دوره قبل آن را به تبعیت از وزیر علوم ابلاغ کرد، دانشگاه های علوم پزشکی را به سمت فقیر شدن می برد.</STRONG><BR></FONT>همچنین&nbsp;هاشمی در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخشی از سخنان خود گفت: این بخشنامه باعث شده است هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی مجبور باشد در پایان هر ماه 15تا20میلیارد تومان و در هر سال در مجموع همه دانشگاه ها باید1000 میلیارد تومان را از بودجه های دیگر خود بردارند و صرف حقوق و دستمزد کارکنان جدید کنند و این نوسازی و تجهیز مراکز درمانی و خدمات آنها را دچار رکود می کند.<BR>وی از همه مسئولان و مدیران نظام سلامت خواست تا برای افزایش سرانه سلامت مردم از محل بودجه عمومی کشور تلاش کنند.<BR>بنابر این گزارش، در این مراسم علاوه بر وزیر بهداشت و معاونانش، روسای دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران و جمعی از استادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر رییس زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی و دکتر فرهادی رییس جمعیت هلال احمر ایران نیز حضور داشتند</P></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P></FONT> <P align=justify><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>«آن كسانی كه می‌خواهند در یك كشور یا جامعه‌ای نفوذ پیدا كنند فرهنگ آن جامعه را در مشت خود بگیرند و فرهنگ خود را به آنها تحمیل نمایند، یكی از كارهایشان،&nbsp;معمولاً متزلزل كردن بنیان خانواده است. كما اینكه در خیلی از كشورها این كار را متأسفانه انجام داده‌اند. مردها را بی‌مسئولیت و زنها را بد اخلاق كرده‌اند.» </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT size=2>«از جمله اموری كه در جامعه‌ی ما در میان بسیاری</FONT> از خانواده‌ها، به این آفت خطرناك ( تكلّف) مبتلا شده است، مسأله‌ی مهم و سرنوشت ساز ازدواج است. به بهانه‌ی انجام آداب و رسوم، آبروداری، حفظ حیثیّت و ارزش نهادن بر دختر و پسر و... این شیرین‌ترین حادثه‌ی زندگی جوانان را به كابوسی وحشتناك تبدیل كرده‌ایم. نتایج تلخ این نگاه بیمار، تعداد زیادی از جوانان را از تشكیل زندگی ناامكید كرده است و تعداد فراوان دیگری را با مشكلات فراوانی در آغاز راه روبه‌رو كرده است.»</SPAN></P> <DIV align=center><IMG title="" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" alt="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/3/16/341071_489.jpg" width=400></DIV> <DIV align=center><BR></DIV><BR> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)"><SPAN id=ctl00_cph_lblContent style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">رهبر انقلاب تا کنون بارها در بیانات خود آسیب شناسی و علت‌یابی در زمینه عدم پیشرفت لازم در بخش سبك و فرهنگ زندگی را ضروری خواندند و با دعوت از اندیشمندان حوزه و دانشگاه، نخبگان سیاسی و فكری، دستگاههای مرتبط با فرهنگ و تعلیم و نیز جوانان به صراحت تاکید كردند:</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">«در این زمینه باید همه به خود نهیب بزنیم و ضمن تلاش جدی برای آسیب شناسی، به چاره جویی و جستجوی راههای علاج بپردازیم.»</SPAN></SPAN></SPAN> <BR></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA>به گزارش مشرق، با وجود تاکیدات رهبر انقلاب در مورد ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و بیان دغدغه‌های ایشان در خصوص تغییر سبک زندگی ایرانیان بویژه در نسل جوان و در شهرهای بزرگ، اقدام عملی چندانی برای اصلاح روند نادرست کنونی صورت نگرفته‌ است و معضلاتی نظیر کاهش زاد و ولد و ازدواج، رواج زندگی مجردی و ...همچنان روندی رو به رشد دارند.</SPAN> </P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: rgb(0,0,205)">همزمان با آغاز تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری، یکی از مسائلی که در میان هیاهوی رقابت‌های نامزدها تا کنون کم‌رنگ بوده، ارائه طرح و برنامه‌ای جامع برای ترویج سبک زندگی متناسب با ارزش‌های ایرانی – اسلامی بوده است.</SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA>غفلت از رسیدگی به این معضلات رو به رشد جامعه، به سوژه‌ای برای رسانه‌های غربی در جهت ناکارآمد نشان دادن سبک زندگی ایرانی – اسلامی تبدیل شده است و تصویری ناهنجار و در تضاد با ساختارهای دینی از جامعه کنونی ایران انعکاس می‌دهند.</SPAN></P> <DIV align=center><IMG title="" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 412px; BORDER-BOTTOM: medium none" height=192 alt="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/3/16/341072_230.jpg" width=300></DIV> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(128,0,0)">جامعه ایران راه جوامع انگلیس و آمریکا را طی می‌کند</SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA>نشریه آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی از وضعیت فرهنگی داخل ایران، شرایط کنونی نسل جوان را «<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,0,0)">انقلاب جنسی</SPAN>» می‌نامد که در آن تصویر زنی با پوشش چادر از جامعه ایران در حال محو شدن است. طی سی سال گذشته رفتار اجتماعی جامعه ایران به حدی تغییر کرده است که ایرانیان خارج از این کشور زمانی که به کشور خود باز می‌گردند، از شرایط فعلی حیرت‌زده می‌شوند. </SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA>یکی از ایرانیان ساکن لندن پس از بازگشت از ایران می‌گوید: <SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">شرایط این روزهای تهران به گونه‌ای است که لندن در برابر آن، شهری سنتی است. وقتی به رفتارهای جنسی جامعه می‌پردازیم، جامعه ایران دقیقا همان راه جوامع انگلیس و آمریکا را – حتی با سرعتی بیشتر – طی می‌کند. </SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA>فارین پالیسی در گزارش خود با مراجعه به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی که حاکی از کاهش میزان موالید در جامعه ایران است، اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که گرایش جوانان ایرانی به پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت بیش از گذشته و رو به زوال بودن الگوهای سنتی خانواده در جامعه است. </SPAN><SPAN lang=EN dir=ltr></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: rgb(0,0,205)">براساس این آمار، ایران طی دو دهه گذشته سریع‌ترین کاهش میزان موالید در تاریخ را تجربه کرده است. رشد سالانه جمعیت ایران در سال 2012 به 1.2 درصد سقوط کرد در حالی‌که این رقم درسال 1986، 3.9 درصد بود. این در شرایطی است که بیش از نیمی از جمعیت ایران زیر 35 سال داشته و در سن زاد و ولد هستند.</SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold">40 درصد مردان جوان مجرد هستند/نرخ طلاق در تهران برابر با لندن</SPAN><SPAN lang=EN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA>به گزارش مشرق، فارین‌پالیسی در ادامه از افزایش سن ازدواج مردان و دختران جامعه ایران می‌نویسد: سن ازدواج در میان مردان ایرانی طی سه دهه گذشته از 20 سال به 28 سال و متوسط سن ازدواج دختران نیز بین 24 تا 30 سال است که نسبت به یک دهه گذشته 5 سال بالاتر رفته است. <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">40 درصد مردانی که هم‌اکنون به سن مطلوب برای ازدواج رسیده‌اند، در حال حاضر مجرد هستند.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA>افزایش آمار طلاق نیز از دیگر مسائلی است که این نشریه آمریکایی در گزارش خود آن را پررنگ کرده است. براساس آمارهای رسمی، نرخ طلاق‌های ثبت شده از 50 هزار مورد در سال 2000 به 150 هزار مورد در سال 2010 رسیده است و از هر 7 ازدواج، یکی به طلاق می‌انجامد. این رقم در شهرهای بزرگی نظیر تهران 1 طلاق به ازای هر 3.76 ازدواج است؛ رقمی مشابه نرخ طلاق در انگلستان.</SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: rgb(0,0,205)">تغییر رویکردها نسبت به ازدواج و طلاق و دگرگونی عظیم در نگاه ایرانیان نسبت به روابط دو جنس، از جمله مهمترین دلایلی است که فارین‌پالیسی برای اوضاع کنونی فرهنگ و سبک زندگی جامعه ایرانی بر می‌شمرد. براساس تحقیقات انجام شده سازمان ملی جوانان در سال 2008، بیشتر پاسخ‌دهندگان «مرد» به این تحقیق گفته‌اند که پیش از ازدواج دست‌کم یک‌بار به نوعی با جنس مخالف رابطه داشته‌اند و 13 درصد از آن‌ها اذعان کرده‌اند که این رابطه منجر به بارداری ناخواسته شده است. </SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA>براساس بخش دیگری از این تحقیق، روابط ناسالم هریک از زوجین، یکی از اصلی‌ترین عوامل طلاق در میان زوج‌های ایرانی عنوان شده است.</SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA>فارغ از صحت یا نادرستی این آمار، شرایط سخت ازدواج جوانان طبیعتا موجب گسترش روابط خارج از چارچوب و پنهانی در جامعه شده است که آسیب‌هایی نظیر بارداری ناخواسته و سست شدن بنیان‌های خانواده در معنای حقیقی آن نیز اجتناب‌ناپذیر بوده است. بی‌میلی به ازدواج و تجردگرایی نیز از دیگر عوارض این روابط بوده است که همگی زنجیروار جامعه جوان کشور را گرفتار کرده است و علاوه بر اثرات مخرب داخلی، دستاویز حمله به ارزش‌های اصیل ایرانی – اسلامی از سوی معاندان قرار گرفته است تا الگویی ناکارآمد و شکست خورده از انقلاب را به تصویر بکشند.</SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: rgb(0,0,205)">این گزارش در ادامه به گسترش فحشاء و انتقال آن از سطح زیرزمینی به سطح آشکار خیابانی بویژه در شهرهای بزرگ نیز پرداخته است که به عنوان نمونه و با استناد به آمار منتشر شده در روزنامه انتخاب به تاریخ 1382، آمار رسمی روسپی‌های تهران در آن زمان 85 هزار نفر از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام شده بود.</SPAN></P> <DIV align=center><IMG title="" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height=282 alt="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/3/16/341073_100.jpg" width=428></DIV> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=AR-SA>نمونه‌های ذکر از سیاه‌نمایی جامعه ایران در رسانه‌های غربی، همزمان با تبلیغات ضد ایرانی در مسائل اقتصادی، مسئله هسته‌ای، هجوم شبکه‌های ماهواره‌ای به ارکان خانواده ایرانی و سست‌ کردن پایه‌های آن، هشداری برای نامزدهای ریاست جمهوری است که در برنامه‌های خود، همگام و متناسب با اهتمام ورزیدن به بعد اقتصادی جامعه، سبک زندگی و اصلاح روند کنونی – تسهیل ازدواج، ترویج فرهنگ ازدواج، و ... – را نیز دریابند.</SPAN></P> text/html 2014-04-16T17:01:49+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی درخصوص ماهواره http://sfaragir.ir/post/93 <P>&nbsp;</P> <DIV class=title style="MARGIN-TOP: 4px; MARGIN-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center"> <H1 class=title style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color=#ff0000 size=4>احمد خاتمی: برنامه‌های علمی ماهواره هم سکسی است+فیلم</FONT></H1></DIV> <DIV class=subtitle style="MARGIN-BOTTOM: 0px"> <P>حجت‌الاسلام والمسلیمن سید احمد خاتمی با بیان این‌که حتی برنامه‌های ورزشی و علمی ماهواره هم با جاذبه سکس است تأکید کرد: زن‌ها حق ندارند به تماشای مسابقات شنا و کشتی که از سیمای ملی پخش می‌شود بنشینند. به گزارش آفتاب، متن کامل این بخش از سخنان حجت‌الاسلام خاتمی که اخیراً… <A href="http://www.deznn.com/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87.html/"></A></P></DIV> <DIV class=body style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; WIDTH: 592px; MARGIN-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 5px; TEXT-ALIGN: justify"> <DIV id=mainPlace_WI_146_lblSotitr style="TEXT-ALIGN: justify"> <DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify">حجت‌الاسلام والمسلیمن سید احمد خاتمی با بیان این‌که حتی برنامه‌های ورزشی و علمی ماهواره هم با جاذبه سکس است تأکید کرد: زن‌ها حق ندارند به تماشای مسابقات شنا و کشتی که از سیمای ملی پخش می‌شود بنشینند.<BR>به گزارش آفتاب، متن کامل این بخش از سخنان حجت‌الاسلام خاتمی که اخیراً از یکی از برنامه‌های مذهبی شبکه اول سیما پخش شده، به شرح زیر است:<BR>«نگاه آلوده بذر شهوت را در قلب می‌نشاند و همین عامل فتنه است. این آنتن ماهواره‌ای با دین و اخلاق بچه‌هایتان میانه ندارد. چشم باز می‌کنید می‌بینید بچه بی‌دین توی خانه تربیت شد دختر و پسر بی‌دین تربیت شد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN class="vvqbox vvqflv" style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 250px"> <OBJECT id=vvq-15253-flv-1 style="VISIBILITY: visible" height=250 width=300 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="7938"><PARAM NAME="_cy" VALUE="6615"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.deznn.com/wp-content/jw-flv-player/player.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.deznn.com/wp-content/jw-flv-player/player.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Opaque"><PARAM NAME="Play" VALUE="0"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE="LT"><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE="always"><PARAM NAME="Scale" VALUE="NoScale"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="true"></OBJECT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">فیلمهای ماهواره‌ای برنامه‌های علمی‌شان هم با جاذبه سکس است، برنامه‌های ورزشی‌شان هم با جاذبه سکس است اصلاً آن‌ها رسالت خراب کردن بینندگان را دارند نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب را دارند.<BR>بنابراین این آنتن‌های ماهواره‌ای و برنامه‌های ماهواره‌ای بدانید جز تخریب دین، تخریب اخلاق بچه‌های‌تان هیچ‌چیز دیگری ندارد.<BR>گاهی وقت‌ها می‌گویند ما می‌خواهیم برنامه‌های ورزشی‌شان را ببینیم برنامه‌های علمی‌شان را ببینیم، این‌ها بهانه است بحمدالله تلویزیون ما پیشرفته‌ترین پیشرفت‌های علمی فیلم‌های علمی فیلم‌های ورزشی را تدارک می‌بیند برای جوان‌ها.<BR>یک نگاه به یک فیلم آلوده سبب می‌شود که دیگر از مسجد فاصله بگیرد از حسینیه فاصله بگیرد.<BR>اینجا می‌خواهم تأکید کنم بر زنان هم حرام است که نگاه آلوده به نامحرم داشته باشند. زن‌ها حق ندارند که فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته می‌شود ببینند این تصریح فتوای مراجع است. حق ندارند فیلم شنا که در تلویزیون گذاشته می‌شود در تلویزیون، شناگران مرد شنا می‌کنند، زن‌ها ببینند این حرام است. تصریح کرده‌اند مراجع عالیقدر تقلید.<BR>نفرمایید خب چرا تلویزیون می‌گذارد! تلویزیون فیلم‌های ورزشی را می‌گذارد و قرار هم نیست که هر برنامه‌ای را هر کسی ببیند. البته همین جا تأکید می‌کنم که تلویزیون باید موازین شرعی را در برنامه‌هایش رعایت کند. ما هیچ‌گاه توجیه‌گر نیستیم. اما سخن این است تکلیف این خانمی که پای تلویزیون نشسته این است که وقتی فیلم کشتی جوانان و غیر جوانان را می‌گذارند نگاه نکند».</P></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center></DIV> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center></DIV> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV style="CLEAR: both" align=center> <DIV style="CLEAR: both; COLOR: #cc3300" align=center></DIV></DIV> <DIV class=wrapper></DIV></DIV> text/html 2014-04-13T10:19:36+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی حوادث http://sfaragir.ir/post/89 <P>&nbsp;</P> <DIV><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66"><STRONG><FONT size=3>اینا به خاطر پوشیدن لباس استین کوتاه تنبیه نمی شن</FONT></STRONG> </FONT></FONT> <P>اینا همون حیوان هایی هستن که چند نفری&nbsp;دخترای مدرسه ای رو تو راه مدرسه و در جاهای خلوت به زور سوار ماشین می کنن و می برن و بعدش به طرز وحشیانه ای به اونا تجاوز می کنن و از اونا با موبایل فیلم می گیرن و تهدیدشون می کنن که اگه کسی بفهمه فیلمشون رو پخش می کنن</P> <P>نمونه ی این سوء استفاده ها واقعا زیاد بوده و هست</P> <P>اینا همونایی هستند که وقتی دختر نوجوان بیچاره داره بهشون التماس می کنه و می خواد که ولش کنن و بهش کاری نداشته باشن به اشکهای اون دختر توجه نمی کنن و بکارتشو ازش می گیرن</P> <P><STRONG>پس حقشونه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این کمترین کاریه که می شه کرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شما این طور فکر نمی کنید؟</STRONG></P> <P><STRONG>خودتون رو بزارید جای اون دخترای بیچاره</STRONG></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 383px" height=383 alt="" hspace=0 src="http://naghd-police.persiangig.com/image/1/1.JPG" width=404 border=0></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 518px; HEIGHT: 418px" height=418 alt="" hspace=0 src="http://naghd-police.persiangig.com/image/1/1_8602270160_L600.jpg" width=512 border=0></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">حتی به خانواده ها هم رحم نمی کنن</P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">توی پارک ها مزاحم می شن</P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">کوچه ها رو می بندن</P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 412px" height=448 alt="" hspace=0 src="http://naghd-police.persiangig.com/image/1/2.JPG" width=546 border=0></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">مگه این حیون به ناموس بقیه رحم می کنه که ما بهش رحم کنیم؟</P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 525px; HEIGHT: 398px" height=398 alt="" hspace=0 src="http://naghd-police.persiangig.com/image/1/3.JPG" width=502 border=0></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">این حیون&nbsp;ها حتی بعد تجاوز به نوامیس مردم از اونا اخاذی هم می کنن</P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<IMG style="WIDTH: 533px; HEIGHT: 332px" height=332 alt="" hspace=0 src="http://naghd-police.persiangig.com/image/1/4.JPG" width=509 border=0></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">اگه حالا می تونی اربده بکش</P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">چاقو کشی کن</P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">شیشه های مغازه ها رو بیار پایین</P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">اخاذی کن</P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 403px" height=403 alt="" hspace=0 src="http://naghd-police.persiangig.com/image/1/5.JPG" width=501 border=0></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 349px" height=384 alt="" hspace=0 src="http://naghd-police.persiangig.com/image/1/5_8602270160_L600.jpg" width=538 border=0></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 525px; HEIGHT: 327px" height=362 alt="" hspace=0 src="http://naghd-police.persiangig.com/image/1/7.JPG" width=548 border=0></P><BR> <P align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ترو به ایرانی بودن قسم داغ کن تا دیگران هم ببینن&nbsp;</SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ایرانی نیستی اگر داغ نکنی</SPAN></P></DIV> text/html 2014-04-12T10:45:48+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی دروغ سران فتنه 88 http://sfaragir.ir/post/92 <P>&nbsp;</P> <DIV class=rutitr style="TEXT-ALIGN: center">بازخوانی نقاط عطف فتنه 88/ 6 دروغ بزرگ سبز</DIV> <DIV class=title style="MARGIN-TOP: 4px; MARGIN-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center"> <H1 class=title style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"><A href="http://www.598.ir/fa/news/60675/از-شركت-موسوی-در-ختم-دختری-که-زنده-بود-تا-ادعای-تجاوز-كروبی-فیلم"><FONT size=4>از شركت موسوی در ختم دختری که زنده بود تا ادعای تجاوز كروبی + فیلم </FONT></A></H1></DIV> <DIV class=body style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; TEXT-ALIGN: justify"> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">سومین سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری در حالی فرا رسیده است که این انتخابات به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، سلسله رخدادهای قبل و بعد آن و نیز تاثیرات قابل توجهی که بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور گذاشت، از مهم‌ترین آزمون‌های ملی و حساسترین تحولات تاریخ انقلاب به شمار می‌آید. بر همین اساس، رجانیوز طی سلسله مطالبی به بازخوانی اهم اتفاقات رخ داده در سال 88 می پردازد و همانگونه که <A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&amp;id=128917">در بخش نخست، ریشه های طرح ادعای تقلب در انتخابات بررسی شد، </A>در بخش دوم دروغ های تاریخی جریان موسوم به سبز به سردمداری میرحسین موسوی و مهدی کروبی بازخوانی می شود:</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">جریان اصلاحات که با رنگ سبز و شعار "دروغ ممنوع" پا به عرصه رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گذاشته بود، &nbsp;در عمل به گونه ای رفتار کرد که بزرگترین دروغ های تاریخ معاصر ایران را از آن خود کرد و در واقع از "نماد مبارزه با دروغ"، به "بزرگترین نماد دروغ" تبدیل شد.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">روش های عجیب و دروغ های بزرگی كه سبزها بعد از انتخابات در پیش گرفتند، بیش از هر چیز تداعی كننده خاطرات رهبر فاشیسم آلمان، آدولف هیتلر بود كه در كتاب نبرد من می نویسد:</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">"مردم شكست آلمان در جنگ جهانی اول را به این دلیل پذیرفتند كه یهودی‌های پر نفوذ در مطبوعات از این تكنیك استفاده كردند." از نظر هیتلر این روش مستلزم آن است كه دروغ باید چنان بزرگ باشد كه هیچ كس باور نكند. بعدها یوزف گوبلز كه وزیر تبلیغات هیتلر بود این تئوری را با كمی تغییر بدین گونه بیان كرد كه "دروغ بزرگ یكی از روش‌های تبلیغاتی مورد استفاده انگلستان است. انگلیسی‌ها یك دروغ بزرگ می‌گویند و تحت هر شرایطی بر تكرار آن پافشاری می‌كنند."</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">با این اوصاف، هر چند پیش از انتخابات نیز دروغ های مکرر و بی شرمانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نطق های مختلف انتخاباتی شان حاکی از ظهور امپراتوری دروغ در کشور بود، اما ادامه این روند و حوادث پس از 22 خرداد که با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات اوج گرفت، نشان داد جنگ قدرت و عطش ریاست، علت همه آن چیزی است که میرحسین موسوی را بعد از 20 سال انزوا مجددا به میدان سیاست کشانده است:</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">نسبت دادن دروغ به رییس جمهور به قیمت توهین به هواداران خود!</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">یکی از اولین &nbsp;دروغ های &nbsp;جریان فتنه، حمله به رییس جمهور به بهانه سخنان وی ر روز 24 خرداد در میدان ولیعصر (عج) بود. احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود اعلام داشته بود:</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">"در انتخابات ۴۰ میلیون نفر خودشان بازیگر اصلی و تعیین‌کننده اصلی بودند حالا ۴ تا «خس و خاشاک» در این گوشه‌ها یک کاری می‌کنند"</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">در حالی که با توجه ساده به متن سخنان رییس جمهور مشخص می شود، وی با تکریم هر 40 میلیون نفر ایرانی که در انتخابات شرکت کردند، اراذل و اوباشی که طی ساعات ابتدایی روز 23 خرداد، با حمله به اماکن عمومی و اغتشاش، نظم عمومی را به هم ریختند را خس و خاشاک خطاب کرده است، بلافاصله <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">رسانه های همسو با موسوی و کروبی با تحریف و تقطیع سخنان احمدی نژاد، سعی درتحریک احساسات بخشی از مردم عادی را داشتند تا چنین وانمود کنند که منظور رییس جمهور از این اصطلاح، کسانی بوده اند که به او رای نداده اند!</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><IMG alt="" hspace=1 src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/60710.jpg" align=left vspace=4 border=1></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">البته این دروغ آشکار به حدی رسوا بود که داریوش سجادی از عناصر مخالف جمهوری اسلامی که سالهاست در خارج از کشور اقامات دارد، در آبان ماه سال 88 در گفتگو با سایت ضدانقلاب گویا نیوز با انتقاد شدید از رویه سبزها اعلام داشت:</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">"من اعتقاد دارم جنبش (سبز) اول از همه چوب دروغ (گویی‌اش) را می خورد (احمدی‌نژاد) خس و خاشاک نگفت؛ همین جا می خواهم بگویم این اولین دروغ جنبش بود. عین جمله آقای احمدی‌نژاد این بود که پیروز انتخابات ۴۰ میلیون شهروندی بودند که در انتخابات شرکت کردند، حال یک‌سری خس و خاشاک این گوشه ها سرو صدا می کنند را نباید خیلی توجه کرد... آنجا دیگر شیطنت است که این خس و خاشاک را به طرفدارای موسوی نسبت بدهیم. جنبش سبز بی معرفتانه فردا در آمد گفت «آن خس و خاشاک تویی، پست تر از خاک تویی» این اولین دروغ جنبش."</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">سجادی اضافه می‌كند: "من طرفدار آقای احمدی‌نژاد نیستم ولی دروغ را منتسب نمی کنم. وقتی ایشان می گوید که ۴۰ میلیون پیروز هستند، یعنی مجموع آرای موسوی، کروبی و رضایی را هم حساب کرده. وقتی ایشان اعتبار می دهد به شهروندی که رأی داده که شما پیروز هستید، آنجا دیگر شیطنت است که این خس و خاشاک را به طرفدارای موسوی نسبت بدهیم. این اولین دروغ که جنجال‌های زیادی به‌دنبال داشت."</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">دروغی به نام ترانه موسوی</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">داستان ترانه موسوی از دیگر سناریوهایی بود که سبزها در پروژه کشته سازی و مظلوم نمایی خود مورد توجه قرار دادند تا اصلاحاتی که به قول سعید حجاریان به "خون" نیاز داشت، بتواند با توسل به بهانه ای جدید، ادامه حیات دهد. این پروژه بازتاب گسترده ای در سطح جهان به دنبال داشت. این بازتاب تا بدانجا بود که سناتور مک کاتر را بر آن داشت تا رسما در مجلس سنای آمریکا لب به سخن بگشاید و از جریان ترانه موسوی ابراز تأسف کند. و البته کسی نبود تا از رهبران اقلیت سبز بپرسد این دروغ بافی ها با حیثیت ایران اسلامی چه خواهد کرد.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ماجرا چه بود؟</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">بعد از تجمع حامیان موسوی در روز 7تیر که بعد از راهپیمایی از مسجد قبا کلید خورد، اخباری در سایت های ضدانقلاب و حامی موسوی درخصوص دستگیری برخی افراد منتشر شد که ترانه موسوی از جمله آنها بود. در این مراسم مهدی کروبی هم حضور پیدا کرد؛ اما خبری از میرحسین موسوی نشد. بعد از مراسم بود که طبق معمول کار به اغتشاشات خیابانی رسید و بعد هم نوبت به سناریوسازی های جدید رسید.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">بعد از آشوب های این روز، سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت نوشت: «یکی از دستگیرشدگان هفتم تیر 88 با نام "ترانه موسوی" متولد 1360 در وضعیتی نامعلوم به سر می برد. یک ناشناس پس از نزدیک به سه هفته، در تماسی تلفنی با مادر او گفته است که ترانه به دلیل پارگی رحم در بیمارستان امام خمینی کرج بستری ست اما خانواده او پس از مراجعه به این بیمارستان نیز نتوانستند از فرزندشان خبری بگیرند.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">این سایت همچنین از قول مادر ترانه موسوی و با اشاره به تماس افراد ناشناس نوشت: «آن ها گفته اند ترانه مشکل ناموسی داشته است و به همین دلیل می خواسته با شلنگ سرم، خود را حلق آویز کند.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">سایت نوروز همچنین افزود: «یک شاهد عینی که روز هفتم تیر دستگیر شده بود، می گوید: نیروهای ضد شورش و لباس شحصی روز هفتم تیر من و تعدادی از دستگیرشدگان را سوار بر ون هایی به ساختمانی در اطراف میدان نوبنیاد بردند و به آزار جسمی و روحی ما پرداختند. برخی از دستگیرشدگان را در همان بعداز ظهر به زندان اوین منتقل کردند اما من و بقیه را آزاد کردند. ترانه در میان ما بود. او دختری زیبا، خوش اندام و شیک پوش بود و بازجویی اش از همه بیشتر طول کشید. چشم هایش سبز بود. من و تعدادی را همان شب آزاد کردند و تعدادی را نیز پیش از آزادی ما به جاهای دیگری فرستادند. اما نیروهای لباس شخصی ترانه را همان جا نگه داشتند و حتی به او اجازه ندادند تا با مادرش تماس بگیرد.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">سایت نوروز حتی به وضعیت پدر ترانه موسوی هم اشاره کرد: «پدر ترانه موسوی ناراحتی قلبی دارد و پس از ناپدید شدن تنها فرزندش در خانه بستری شده است.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><IMG height=886 alt="" hspace=1 src="http://rajanews.com/Files_Upload/6892.jpg" width=350 align=left vspace=4 border=1></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">چندی بعد بود که خبر پیدا شدن جسد سوخته ترانه موسوی دوهفته پس از دستگیری منتشر شد. با وصفی که از شکل و شمایل و شیک پوش بودن ترانه با آب و تاب منتشر شده بود، انتشار این خبر می توانست احساسات زیادی را تحریک کند. در اخبار منتشر شده آمده بود: «جسد سوخته ترانه موسوی که در روز هفتم تیر در نزدیکی مسجد قبا دستگیر شده بود، در حومه ی قزوین پیدا شد. این خبر از سوی یکی از دوستان وی منتشر شده است. به نظر می آید، خانواده ی موسوی به شدت از سوی مقامات امنیتی تهدید شده اند. آنان نه تنها از توضیحات بیشتر به دوستان ترانه خودداری کرده ان، بلکه نخواسته اند حتی زمان و مکان تشییع جنازه ی وی مشخص شود.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">سایت های خبری حامی میرحسین موسوی نوشتند: «ترانه موسوی آخرین بار بنابر گواهی چند بازداشتی دیگر، آخرین بار در مقر پایگاه بسیج در حین بازجویی دیده شده است. نیروی بسیجی پس از آن این دختر را از دیگر بازداشتیان جدا کردند و به او تجاوز جنسی کردند. ترانه موسوی چندین بار و توسط چندین بسیجی به وحشیانه ترین شکل مورد تجاوز قرار گرفت. بر اثر آسیب های وارده به رحم و مهبل بیهوش شد. بسیجیان که دیدند کار به جای باریک کشیده است، بدن نیمه جان او را به بیمارستان امام خمینی کرج بردند به این امید که پارگی رحم و مهبل و مقعد او را به سانحه تصادف رانندگی نسبت دهند. در بیمارستان اما با معاینه پزشک معلوم می شود که علت آسیب های وارده نه سانحه تصادف بلکه تجاوز جنسی بوده است. نیروهای بسیجی که به شدت سراسیمه و نگران شده بودند با مشورت و هماهنگی مقامات بالاتر خود پیکر نیمه جان و بیهوش ترانه را از بیمارستان خارج می کنند و به کلیه پرسنل بیمارستان دستور اکید می دهند در این باره سکوت کنند و با کسی صحبت نکنند(!) پرستاری که نمی خواهد نامش فاش شود اما ترانه موسوی را شناسایی می کند. سرانجام نیروهای بسیجی او را به یکی از بیابان های خلوت اطراف قزوین می برند. در همان حال که بی هوش بوده مجدد به او تجاوز می کنند و سپس بر روی تن نیمه جانش بنزین ریخته و او را به آتش می کشند. تا کلیه آثار و نشانه های تجاوز را از بین ببرند.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">داستان سرایی های پر از ابهام و تناقض سبزها پایان نداشت. کدام موجودی دختری با این شرایط را به بیمارستان می توانست برده باشد با این خیال که دکتر او متوجه نشود و گمان کند این همه در اثر تصادف بوده است! آن قدر گفتند و نوشتند که تمام دنیا باخبر شود بر سر فرد مجهول الهویه ای به نام ترانه موسوی بلاهایی آمده که حتی در گوانتانامو هم بر سر کسی نیامده است! کسانی که هیچ گاه نخواستند پاسخگو باشند، نوشتند و نوشتند و نوشتند و در این میان کسی چون محمد مطهری (برادر علی مطهری) هم در تابناک نوشت:«آیا مثلا آنچه در مورد افراد بی کسی مانند "ترانه موسوی" دهان به دهان می گردد راست است؟ خانواده وی که ظاهرا در اطراف مسجد قبا دستگیر شده به کجا باید مراجعه کنند؟»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">19 مرداد بیست و سی گزارشی پخش کرد که طی آن واقعیاتی در مورد ترانه موسوی مورد توجه قرار گرفته بود. در این گزارش توضیح داده شده بود که با توجه به آمار موجود تنها سه نفر با نام ترانه موسوی وجود دارند. این گزارش به سراغ یکی از این سه نفر و تنها کسی که می توانست مصداق این خیال پردازی ها باشد، رفته بود و با خانواده ترانه موسوی مصاحبه ای ترتیب داده بود.چندی بعد سردار رادان هم درخصوص شایعه کشته شدن ترانه موسوی گفت:&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">«زمانی كه موضوع خانم موسوی، كشته شدن او همچنین تعرض به وی و بعد هم سوزاندن جسد او عنوان شد، ما هم حساس شدیم كه این چه اتفاقی بود كه همه می دانند، اما پلیس كه باید از این اطلاعات باخبر باشد اطلاعی از این موضوع ندارد. در نتیجه پیگیری هایی را انجام دادیم كه نتیجه ای در پی نداشت و در ادامه به سایت جمعیت مراجعه كردیم كه اسم سه نفر با نام ترانه موسوی به دست آمد.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">سردار رادان ادامه داد: «یكی از این افراد، دختر دو ساله ای بود كه اساسا با خبر اینها هماهنگ نبود. دو تن دیگر هم مورد تحقیق و پیگیری قرار گرفتند كه مشخص شد خانمی كه آنها اعلام كرده اند، چندین سال است در خارج از كشور زندگی می كند و با خانواده اش هم مصاحبه شد كه موضوع خنده داری بود.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><IMG height=523 alt="" hspace=1 src="http://rajanews.com/Files_Upload/6893.jpg" width=550 align=bottom vspace=4 border=1></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">این همه اما باز هم خیال پردازی ها را متوقف نکرد. سوالی که وجود داشت این بود که اگر واقعا مدعیان راست &nbsp;می گفتند چرا به سراغ پدر ترانه موسوی که خبر بیماریش را منتشر می کردند و مادر او که مصاحبه هایش را نقل می کردند نرفتند و تصاویر آنها را منتشر نكردند. اگر واقعا ترانه موسوی دیگری وجود داشت که به هر دلیل ثبت احوال از آن بی خبر است، چرا به یک باره خانواده ترانه موسوی هم همراه با او گم و گور شد؟!&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">تناقضات و رؤیاپردازی های سبزها هیچ گاه پایانی نیافت و این همه در رسانه های خارجی بازتاب پیدا می کرد.اصلاح طلبان هم هیچ گاه درصدد پاسخ به این ابهامات برنیامدند؛ بلکه تنها کوشیدند تا یک طرفه ابهاماتی جدید ایجاد کنند و خود را از زیر بار فشار افکار عمومی رهایی بخشند. <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">به یکباره نه تنها خانواده ترانه موسوی ادعایی اصلاح طلبان گم و گور شده بود، بلکه دیگر حتی خبری از دوستان او هم نبود. با وجود آنکه سایت خبری "الف" نیز طی فراخوانی از مدعیان وجود ترانه موسوی چهارمی در کشور و سایر افراد خواسته بود تا اگر خبری از خانواده ترانه چهارم دارند، ارائه کنند، اما باز هم خبری نشد که نشد.&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">اصلاح طلبان هیچ گاه نتوانستند ادعاهای خود و خیال بافی هایشان را ثابت کنند و اصلا حتی درصدد اثبات هم برنیامدند. تنها نقشی که مدعیان تجاوز برای خود در نظر گرفته بودند طرح برخی موارد غیر مستند در افکار عمومی و شایعه سازی در سطح کشور و جهان علیه نظام بود.<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">کروبی در گفتگو با هیئت سه نفره قوه قضائیه که برای پیگیری مسائل بعد از انتخابات تشکیل شده بود، تاکید کرد: «من ترانه موسوی یا اعضاء خانواده او را ندیده ام و از افراد مرتبط با آقای میرحسین موسوی و اعضای کمیته ای که من و آقای موسوی تشکیل داده ایم شنیده ام و خودم اطمینان ندارم و فقط صرفاً شنیده های این جانب است و در این مورد مستندی ندارم!»&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">اصلاح طلبان اگرچه پذیرفتند سندی ندارند، اما هیچ گاه موضوع را با مردم درمیان نگذاشتند تا سوء استفاده ها و آبروریزی ها ادامه پیدا کند.دست آخر کار به مجلس سنای آمریکا کشید تا آبروریزی تمام عیار مدعیان وطن پرستی کامل شود.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">سناتور تریوس مک کارتر 21 جولای ضمن نمایش عکس بزرگی از ترانه موسوی در سنای آمریکا، ماجرای تکان دهنده ای از دستگیری، تجاوز و قتل فجیع ترانه موسوی را برای سناتورها و خبرنگاران آمریکایی تعریف کرد. او از رهبر ایران خواست تا به عکسی که در کنارش قرار داده بودند خوب نگاه کند. مک کاتر توضیح داد که نام این دختر ترانه موسوی است. او گفت:«این دختر در نزدیکی مسجد قبا دستگیر شده است؛ جایی که او درصدد در راه رفتن به آرایشگاه بوده است.» مک کاتر توضیح داد که بعد از دستگیری ترانه او تحت فشار قرار گرفته و توسط کسانی که او را دستگیر کرده بودند، مورد تجاوز واقع شده؛ بعد هم در حالی که بیهوش بوده به بیمارستان منتقل شده و در آنجا فوت کرده است.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=499 alt="" hspace=1 src="http://rajanews.com/Files_Upload/6896.jpg" width=550 align=bottom vspace=4 border=1></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">کاتر از پیدا شدن بدن ترانه بین کرج و قزوین سخن گفته بود که برای جلوگیری از کالبد شکافی سوزانده شده است. این سناتور آمریکایی حتی به وضعیت خانواده ترانه موسوی اشاره کرد و گفت که آنها تهدید شده اند و از آنها خواسته شده سکوت کنند‌! مک کاتر بعد از نقل این داستان خیالی با لحنی بی شرمانه خطاب به رهبر انقلاب گفت:«رفراندوم در مورد شما برگزار شد و شما شکست خوردید.» او همچنین عباراتی را به کار برد که حتی ترجمه آن نیز مقدور نیست و این چنین دروغ پردازی های اقلیتی پررو دشمنان انقلاب و نظام و امام و کشور را جری کرد تا هر انچه می خواهند در تریبون های رسمی علیه ایران و کشورمان بیان کنند. و البته باز هم کسی در داخل پاسخگوی این بازی کودکانه نبود.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;چندی بعد سایت خبری الف با دفتر این سناتور تماس گرفت و مستندات ادعای مک کاتر را جویا شد. این سایت خبری در توضیح پیگیری های خود نوشت:«خبرنگار الف در جستجوی سرنخی از هویت خانم ترانه موسوی هفته پیش از طریق تلفن، فکس و ایمیل با سناتور مک کارتر تماس گرفت و هر بار از وی پرسید اطلاعات اش از دستگیری و قتل «ترانه موسوی» را از کجا بدست آورده است؟ اما سناتور مک کارتر هر بار به بهانه ای از پاسخ به سوال خبرنگار الف طفره می رفت.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">الف همچنین ادامه داد: «نهایتاً صبح امروز منشی سناتور مک کارتر در مقابل اصرار و سماجت خبرنگار الف، گفت: واقعاً نمی داند آقای سناتور اطلاعات مربوط به ترانه موسوی را از کجا آورده است!»و به این ترتیب داستان جعلی ترانه موسوی به افسانه ای پرغصه تبدیل شد که نتیجه آن جز آبروریزی برای ایران و ایرانیان نبود. بازتاب های بین المللی ادامه یافت و این همه در حافظه تاریخ ثبت شد تا هر بار که سخن از ایران به میان می آید با کنایه هم که شده سخن از ترانه موسوی هم گفته شود.&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">کروبی حتی بعد از انتشار تصاویر خانواده ترانه موسوی هم کوشید تا این تصاویر را به خانواده دیگری غیر از خانواده ترانه موسوی اصلی نسبت دهد. این کوشش ها در حالی بود که هیچ ترانه موسوی دیگری از جانب کروبی معرفی نشد و خانواده ترانه موسوی واقعی هم پیدا نشدند. چگونه تا قبل از بالا گرفتن ماجرا دسترسی به خانواده ترانه موسوی وجود داشت اما به یکباره این دسترسی قطع شد و خانواده ترانه موسوی به یکباره غیب شدند؟ این سوالی بود که هیچ گاه اقلیت معترض به نتایج انتخابات به آن پاسخ نداد. اکنون به راستی مردم باید حقوق تضییع شده خود را از چه کسی بازستانند؟</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">وقتی سمبل صداقت و مبارزه با دروغگویی در مجلس ختم آدم زنده شركت كرد!</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">«برای همراهی با جنبش سبز فقط به پشت بام خانه اش می رفت، نه برانداز بود نه مخملی، فقط الله اکبر می گفت، تا اینکه شبی آمدند، سه زن و دو مرد او را بردند برای همیشه.»، «پس از بیست روزجنازه او در یکی از سردخانه های جنوب تهران توسط مادرش شناسایی شد.»، «نهادهای امنیتی از تحویل جنازه به خانواده پورآقایی خودداری ورزیدند و در عوض جنازه او را مخفیانه در قطعه 302 بهشت زهرا به خاک سپردند.»، «مأموران دولتی به منظور محو آثار تجاوز به عنف، بخشی از بدن زن جوان را با اسید سوزانده بودند.»، « خانواده پورآقایی تحت فشار قرارگرفتند تا علت مرگ دخترشان را بیماری کلیوی اعلام&nbsp;دارند» و ...</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">هر روز خبری جدید در مورد سعیده پورآقایی در رسانه ها منتشر می شد. ماجرا آنقدر برای سبزها قابل اطمینان بود که شخص میرحسین موسوی را راهی مراسم ختم سعیده پورآقایی کرد و نوروزاین حضور را هم گزارش کرد:«مراسم ختم سعیده پورآقایی روز شنبه 7 شهریور به صورت محدود در مسجد قلهک برگزار شد و نمایندگانی از جنبش سبز برای همدردی با خانواده داغدیده این شهید مظلوم در مراسم حضور یافتند.» در این میان بازار توصیف داستان سعیده پورآقایی با آب و تاب وصف ناشدنی داغ بود.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">پارلمان نیوز (ارگان فراكسیون اصلاح طلبان مجلس) نوشت: «همزمان با انتشار خبر کشته شدن فردی با نام سعیده پورآقایی (آمایی) دختر جوانی که عنوان می شود اکنون پیکر او در یکی از قبور گمنام قطعه 302 بهشت زهرا دفن شده است، فردی با ارسال یادداشتی برای فراکسیون خط امام(ره) مجلس به روایتی از زندگی و بازداشت سعیده پرداخت.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">این سایت خبری در ادامه متنی را با عنوان «دیروز همه گریستند» درج کرد و نوشت: «سعیده دو سال بود که دیگر پدر نداشت. اگرچه آن وقت هم پدرش نمی توانست خیلی پابه پای دخترش تکاپو و هیاهو داشته باشد. جنگ از پدر سعیده جسمی بیمار به یادگار گذاشته بود که فقط "بود" هرچه بود پدرش بود و کوله باری از خاطرات و خطرات جنگ. خاطراتی از 8 سال دفاع از ناوس ملت ایران و امید از اینکه ناموسش را بعد از او پاس خواهیم داشت.سعیده دو سال پیش پدرش را از دست داد. آثار به جای مانده از سلاح های شیمیایی دیگر توانی برای ماندن در او نگذاشته بود و او باید می رفت و همسر و دختر نوجوانش را که یادگار سالهای جنگ و امام بود به ما می سپرد...ما چه کردیم؟!»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">این سایت خبری که تصویر اعلامیه سعیده پورآقایی را هم منتشر کرده بود، همچنین افزود:</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><IMG height=471 alt="" hspace=1 src="http://rajanews.com/Files_Upload/6859.jpg" width=350 align=left vspace=4 border=1></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;«دیروز مراسم ختم سعیده بود. مراسم ختم که نه! مادرش بود و چند نفر از اعضای خانواده و مهندس میر حسین موسوی و البته فضایی از غم و اندوه و بهت و حیرت. سعیده برای همراهی با جنبش سبز فقط به پشت بام خانه اش می رفت نه برانداز بود و نه مخملی فقط الله اکبر می گفت. تا اینکه شبی آمدند سه زن و دو مرد بودند او را بردند، برای همیشه!»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">مظلوم نمایی همان به اصطلاح معترضان به نتایج انتخابات تمامی نداشت: «امانتدارش که دلبندش را برده بودند به همه جا متوسل شد تا یادگار همسر شهیدش را باز یابد اما هرچه تلاش می کرد کمتر به نتیجه می رسید، تا اینکه به درگاه یکی از اعضای نزدیک به رییس دولت متوسل شد و او هم راهنماییش کرد تا به پشت سردخانه ای صنعتی رسید. آری سعیده اش را درآغوش گرفت اما چه سیاه و چه سرد. چرا دیگر از آن نشاط و شور نوجوانی اثری نبود؟! دیروز همه گریستند.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">سایت نوروز (ارگان حزب مشاركت) طی مطلبی نوشت:«پایگاه اطلاع رسانی نوروز به اطلاعات تازه‏ای در خصوص خانم سعیده پورآقایی که مراسم ختم وی چند روز قبل برگزار گردید به دست آورده است. از آنجا که نقاط مجهولی در خصوص نامبرده مشخص و مبرهن شده است که نوروز از اظهار نظر درباره آن هنوز معذور هست، در حال حاضر برای جلوگیری از هرگونه پیشداوری و قضاوت عجولانه از انتشار این اطلاعات جلوگیری می کند و به همین دلیل تمام اخبار درج شده در خصوص این شخص را از سایت خود حذف کرده تا تمامی جوانب و حاشیه های این مسئله برای دست اندرکاران این سایت روشن گردد!»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">چندی بعد گزارش کمیته سه نفره ای که مسول رسیدگی به این دست مسائل بود، منتشر شد. در این گزارش در خصوص سعیده پورآقایی از قول مهدی کروبی آمده بود:«این خانم فرزند شهید است و چند نفر از اعضاء خانواده او شهید شده اند و از طرفداران آقای موسوی بودند که با مادرش شبانه تکبیر می گفتند آمده اند او را در منزل دستگیر کرده اند و سپس او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و پس از چند روز جنازه او را که بخشی از قسمت پایین بدن او با اسید سوخته بوده مخفیانه به خاک سپرده اند. افراد آقای میرحسین به منزل او رفته اند و شنیده ام آقای میرحسین موسوی در جلسه ختم او شرکت کرده است و من هم قرار بود به منزل آنها بروم که فرصت نشد و فرزندم به سراغ آنها رفت.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">گزارش کمیته سه نفره می افزود:«از آقای کروبی سؤال شد آیا آنچه در مورد این چند نفر شنیده اید برای شما اطمینان حاصل شده که این افراد را در درگیری ها و آشوب های بعد از انتخابات دستگیر و مورد ضرب و شتم و احیاناً تجاوز جنسی قرار داده اند؟ آقای کروبی پاسخ داد: نه. من اطمینان ندارم و اینها شنیده های من است ولی چون در انتخابات معترض بودم و ذهنیتی داشتم لذا هر کسی ادعایی داشت به سراغ او می رفتیم و یا آنها را دعوت می کردیم و با آنها صحبت می کردیم.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">در این گزارش در خصوص سعیده پورآقایی آمده بود:«۱ - پدر وی شهید نبوده و چند سال پیش فوت کرده واصولاً (س – پ) تنها فرزند خانواده نیست و دختر شهید هم نمی باشد. ۲- مشارالیها با مادرش اختلاف داشته و از سال ۸۶ تاکنون ۶ مورد از منزل فراری شده و هر بار مادرش برای پیدا کردن او به مراکز انتظامی مراجعه داشته است و در مواردی پس از روزهایی به منزل برگشته و در چند مورد هم توسط مأمورین انتظامی با پسر و دختر دیگر دستگیر و زندانی و یا تحویل مادرش شده است.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">چندی بعد بود که بالاخره سعیده پورآقایی پیدا شد. او ماجرای خود را این گونه روایت کرد:</SPAN> «روز 13 تیر از خانه بیرون رفتم. چون در قفل بود و مادرم ممانعت می کرد از تراس پریدم و پایم شکست، وقتی رفتم بیرون در راه با فردی آشنا شدم، خیلی حالم بد بود و بدنم زخمی شده بود من را به بیمارستان بردند و حدود دو ماه در خانه ایشان بستری بودم و از من پرستاری کردند.در این مدت یک بار یکی از افراد آن خانه بود به من گفت که عکس من را به عنوان کسی که در تظاهرات کشته شده در سایت ها زده اند.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">سعیده در پاسخ به این سؤال گزارشگر که آیا در این مدت هیچوقت نخواستند او را به خانه برگردانند؟ گفت:«بله، سؤال می کردند اما من چیزی نمی گفتم و چون حالم بد بود، می ترسیدم مادرم مرا اینطور ببیند حالش بد شود، چون بیمار هم هستند. اما وقتی که در سایت ها آنطور خبر دادند خیلی تعجب کردم و اصلاً باورم نمی شد.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">او ادامه داد: «حتی اگر می خواستم برگردم، با شنیدن این شرایط می ترسیدم،چ ون من که زنده بودم ترسیدم برگردم و واقعاً بلایی سرم بیاورند.»<BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.598.ir/files/fa/news/1391/3/24/15990_470.flv"><STRONG>لینك تصورسعیده دانلود</STRONG></A><BR></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <P id=player1339575613011 style="MARGIN: auto; TEXT-ALIGN: center"> <OBJECT id=single height=300 width=400 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="10583"><PARAM NAME="_cy" VALUE="7938"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="/media/player/flvplayer.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="/media/player/flvplayer.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="0"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE="LT"><PARAM NAME="Menu" VALUE="0"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="NoScale"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"></OBJECT></P> <SCRIPT src="/js/swfobject.js" type=text/javascript></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript>var s1 = new SWFObject('/media/player/flvplayer.swf','single','400','300','7');s1.addParam('allowfullscreen','false');s1.addVariable('file','/files/fa/news/1391/3/24/15990_470.flv');s1.addParam('menu','false');s1.addVariable('width','400');s1.addVariable('height','300');s1.write('player1339575613011');</SCRIPT> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">شنیدن ماجرا اما از زبان مادر سعیده توجه بیشتری به خود جلب می کند: «حدود یک ماه و نیم از غیبت سعیده گذشته بود، در تماس تلفنی که خود را معرفی نمی کردند گفتند دخترت را کشته اند، من گریه زاری می کردم و آنها قطع می کردند بدون آنکه نام خود را بگویند و فقط می دانم مرد بود. چند روز بعد زنگ زدند و گفتند حتماً ختم بگیرید. من هم تصمیم گرفتم مراسم را برگزار کنم چون با این شرایط همه دوستان و آشنایان تماس می گرفتند و می پرسیدند سعیده کجاست؟ نمی دانستم تا کجا می خواهم موضوع را کش بدهم، حتی دو بار نه اینکه بخواهم جلب توجه کنم اما به مرز خودکشی رسیدم.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">مادر سعیده می گوید: «در مجلس ختم دوستان و آشنا ها بودند اما پس از اتمام قرائت قرآن ورود مهندس میرحسین موسوی را خیر مقدم گفتند، برایم جای تعجب داشت که ایشان از کجا خبر دارد، پیغام دادند که من بروم که آقای موسوی می خواهد تسلیت بگوید البته من نرفتم و گفتم حالم خوب نیست.»&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">او همچنین از سه آقا و یک خانم سخن می گوید که از طرف ستاد انتخاباتی آقای کروبی و برای کمک و پشتیبانی از آنها به درب خانه شان آمده اند:«پرسیدم آدرس ما را از کجا آورده اند گفتند پیدا کردن آدرس منزل شما برای ما کاری ندارد. گفتند که دخترتان را کشته اند یا در قطعه 302 دفن کرده اند یا در گور دسته جمعی. گفتم شما از کجا می دانید، من مطمئن نیستم. گفتند ما مطمئن هستیم. همانجا تکذیب کردم و گفتم دخترم نارسایی قلبی و عارضه کلیوی داشته، گفتند دروغ است نمی دانیم شما از چه می ترسید و پیگیری نمی کنید.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">در واکنش به زنده شدن سعیده پورآقایی رسانه های سبز اما طریقی دیگر را پیش گرفتند و این همه را سناریوسازی نهادهای امنیتی کشور خواندند! و توضیح دادند که فریب خورده اند. سوالی که وجود داشت این بود که بر فرض درستی این توجیه کودکانه برای فرار از فشار افکار عمومی آیا نزدیکان میرحسین و کروبی همه اطلاعاتشان را به این شکل به دست می آورند؟!&nbsp;</SPAN>اما این به اصطلاح فریب خوردن ها یکی، دو مورد نبود که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;این همه در رسانه های برون مرزی بازتاب می یافت و اخبار آن در اختیار نهادهای حقوق بشری و... قرار می گرفت تا در سیاه نمایی وضعیت ایران سوژه های ساختگی بیشتری برای طرح داشته باشند. اصلاح طلبان نه تنها هیچ گاه اعتراض نکردند و هیچ گاه توضیح ندادند که با چه پشتوانه منطقی ای به مراسم ختم این دختر رفته اند و اخبار مربوط به او را با آب و تاب تمام در رسانه هایشان منتشر کرده اند، بلکه در جای شاکی نشستند و نهادهای امنیتی را مسئول این ماجرا دانستند! اما آیا می شد همه رسوایی ها را به نهادهای امنیتی نسبت داد؟ آیا تواتر این فرافکنی می توانست در افکار منطقی جلوه کند؟ آیا با پذیرش مدعای اصلاح طلبان، درستی سایر اطلاعاتی که در این زمینه ها به آنها می رسید و آنها نیز سراسیمه منتشر می کردند نیز زیر سوال نمی رفت؟!</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">دروغ جدید: عاطفه امام را ربودند و چادر از سرش كشیدند!</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">"به داد دخترم برسید!" این جمله ای بود كه به نقل از مادر "عاطفه امام"در تابستان 88 تیتر اول رسانه های خبری شد تا در سلسله دیالوگ هایی ترحم آمیز و مظلوم نمایانه، قمار آبروی انقلاب و ایران برای جلب منافع سیاسی بازندگان قطعی انتخابات دهم كامل شود.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">ماجرا از این قرار بود كه ادعا می شد چند نفر با هویت نامعلوم عاطفه امام دختر 18 ساله جواد امام عضو زندانی سازمان مجاهدین را بازداشت کرده‌اند و چادر از سرش گشیده اند. بلافاصله پس از انتشار این خبر مادر عاطفه امام به سراغ بی بی سی رفت تا با رسانه وابسته به دولت بریتانیا درد و دل کند.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><IMG height=211 alt="" hspace=1 src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/6823.jpg" width=350 align=right vspace=4 border=1></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;در خبری که بی بی سی از این مصاحبه منتشر کرد، آمده بود: «لیلی سادات جلال زاده، همسر جواد امام، در مصاحبه با بی بی سی گفته است که عاطفه در یک تماس تلفنی کوتاه با او گفته است که هنگام بازداشت، ماموران چادر را از سر او کشیدند و گفتنه که لایق استفاده از این پوشش نیست. عاطفه امام در این گفتگوی تلفنی گفته است که نمی داند در کدام محلی در بازداشت به سر می برد اما از گفتگوی ماموران دریافته است که احتمالا در صدد انتقال او به محل دیگری هستند.» جلال زاده در مصاحبه با بی بی سی تاکید کرد که دخترش هنگام بازداشت کاملا سالم بوده و خواست این واقعیت به آگاهی همگان برسد!</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">در این میان نوری زاد هم به میدان آمد تا با تایید کامنت جعلی از پسر آهنگران این سناریوی مسخره را کامل کند. کامنتی که چندی بعد به صراحت صحت آن تکذیب شد:«شما را به روح پاک امام و عظمت رسول الله پدرم را دریابید. به خاطر دارم شبی که قطعنامه پذیرفته شد جناب ایشان از بهت و حیرت و نگرانی تا صبح قدم می زد و اشک می ریخت و به مظلومیت امام و شهدا ناله می کرد. اما از آن سال تا به این روزها اینقدر ایشان را آشفته ندیده بودم. این روزها و به دنبال وقایع بعد از انتخابات ایشان مریض شده و برای کمتر برنامه ای قول مساعد می دهد. شبها تا صبح اشک می ریزد و زحمات خود و سایر مجاهدان را از دست رفته می بیند...» این ماجرا به همین نسبت در بسیاری از روزنامه ها و شبکه های تلویزونی بازتاب گسترده یافت.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">ماجراجویی ها ادامه پیدا کرد. مادر عاطفه امام باز هم مصاحبه کرد. سایت كلمه در مقدمه مصاحبه نوشت: «عاطفه امام دختر 18 ساله جواد امام عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رئیس ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در تهران، روز گذشته به طرز بدی در حالیكه چادر را از سرش كشیدند بازداشت شد. لیلا سادات جلال زاده مادر عاطفه در گفت و گو با "كلمه" درباره آخرین وضعیت دختر و همسرش اطلاعات تازه ای ارائه كرد. او درباره فشار شدید بر روی دخترش برای اعتراف به روابط نامشروع سخن گفت و از برگزار شدن دادگاه غیرعلنی همسرش بدون حضور وكیل خبرداد. او خواست تا به داد دخترش و دیگر زندانیان سیاسی برسند.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">پروژه سناریوسازی و مظلوم نمایی همچنان ادامه داشت و در این مسیر جعل هر خبر كذبی و انتساب هر نسبت ناروایی مشروع می نمود. مادر عاطفه امام در پاسخ به كلمه كه از آخرین تماس دخترش سوال می كرد، گفت:«امروز صبح ساعت 11 دوباره تماس گرفت و گفت كه خیلی تحت فشار هست و از او می خواهند تا اعتراف كند.» او مدعی شد از دخترش خواسته اند "به ارتباط نامشروع با یكسری از افراد سیاسی كه هم اكنون درون زندان هستند"، اعتراف كند!</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">جلال زاده مادر عاطفه هم در مورد شكنجه گفت: «می گفت از دیروز تا حالا فقط مقداری آب دادند بخورد. یك دفعه آب یخ رویش می ریزند. در یك اتاق كوچك نگه اش می دارند كه مجبور است خودش را درون آن مچاله كند. یك گربه را هم در این اتاق كوچك گذاشته اند.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">مادر عاطفه امام درخصوص هدف كسانی كه عضو نیروی انتظامی یا سپاه می خواند گفت: «تنها برای اعتراف دروغین است.آیا اسلام این را به ما گفته كه می شود چادر از سر یك دختر 18 ساله بكشند و بدون چادر بین دو مرد بنشانند و با چشم بسته ببرندش و بدون چادر برای تلفن زدن بیرون بیاورندش؟ دختری كه پدرش حدود 8 سال سابقه جبهه دارد. این دختر از شش سالگی چادر سرش می كرده حال چطور جرات می كنند با او این چنین رفتار كنند؟ …پدرش امروز دادگاه داشته است. شاید بخواهند با این كارها پدرش را بشكنند یا دخترم وسیله ای شود تا بتوانند به هدفشون برسند و هدفشون هم اعتراف گرفتن از دوستانی است كه داخل زندان هنوز شكسته نشده اند. بچه های كوچك را گرفته اند تا با ترس و ارعاب بزرگ ترها را بشكنند.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">چندی بعد خبر رها شدن عاطفه امام در بهشت زهرا منتشر شد. در این شرایط نوبت به سازمان مجاهدین رسید تا در نبود تعدادی از اعضای خود در خصوص عاطفه امام نامه سرگشاده صادر كند! در آغاز این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده بود: «دو روز پیش در آستانه برگزاری پنجمین جلسه دادگاه متهمان حوادث اخیر، خانم عاطفه امام دختر برادر مجاهد و در بندمان آقای جواد امام در یکی از خیابان های تهران توسط افراد مسلح و مجهز به بی سیم و دستبند ربوده شد. او پس از دستگیری طی تماس تلفنی خبر دستگیری اش را به مادر اطلاع می دهد و به او می گوید مأموران به هنگام دستگیری با اهانت و فحاشی چادر از سر وی کشیده اند. ساعاتی بعد مجدداً با منزل تماس می گیرد و به مادرش می گوید که بازجوها وی را تحت فشار گذاشته اند تا به داشتن روابط نامشروع با برخی فعالان سیاسی در بند اعتراف کند. عاطفه به مادرش می گوید که به توصیه بازجویش با وی تماس گرفته است، زیرا بازجو به او گفته است شرط آزادی وی چنین اعترافی است و در این زمینه می تواند با مادرش مشورت کند. همسر جواد امام بلافاصله طی مصاحبه با رسانه های گروهی داخل و خارج کشور ضمن افشای این توطئه کثیف، مقامات جمهوری اسلامی را مسئول سلامت و حفظ جان دخترش معرفی می کند. پس از رسانه ای شدن این ماجرا و پیگیری های خانواده جواد امام، عاطفه شب گذشته در اطراف حرم امام(ره) رها می شود و به حرم پناه برده آزادی خود را به مادر اطلاع می دهد.»</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">با گذشت زمان اما كم كم پرده از این سناریوی دروغین هم برافتاد. همسر جواد امام طی مصاحبه ای خبر دستگیری و بازداشت دختر خود را دروغ اعلام كرد. او گفت:«دختر بنده در اقدامی ماجراجویانه و با توجه به شرایط خاص روحی و روانی ناشی از دستگیری پدرش، چنین اقدامی را كرد كه به همین خاطر از همه عذرخواهی می كنم.»</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">این همه آبروریزی و بیانیه و مصاحبه و دست آخر یک عذرخواهی خشک و ساده که هیچ گاه نمی توانست آبروی از دست رفته ایران را بازستاند!</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV></DIV> text/html 2014-03-20T21:57:05+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی پیام سال نومقام معظم رهبری http://sfaragir.ir/post/10 <P><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><IMG alt="" src="http://www.leader.ir/images/logo/179290.jpg"></SPAN></P><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> <DIV class=suptitle><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66"><STRONG>رهبر </STRONG></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99"><STRONG>معظم انقلاب در پیام نوروزی سال</STRONG> <STRONG>۱۳۹۳</STRONG></FONT></DIV> <DIV class=ctitle1 style="MARGIN: 5px"> <DIV style="FLOAT: left; MARGIN: 5px"> <DIV align=left><IMG class=newsThumb src="http://www.leader.ir/media/album/medium/35293_408.jpg"></DIV> <DIV align=left>&nbsp;<A class=news_attachs href="http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&amp;id=11576"><SPAN class=bllCell>□</SPAN> بیانات</A> &nbsp;<A class=news_attachs href="http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=photo&amp;albumId=1300"><SPAN class=bllCell>□</SPAN> عکس</A> &nbsp;<A class=news_attachs href="http://www.leader.ir/langs/fa/media.php?p=contentAttach&amp;id=11576"><SPAN class=bllCell>□</SPAN> صوت و فیلم</A> &nbsp;<A class=news_attachs onclick="openPrint('print.php?sec=content&amp;id=11576')" href="http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&amp;id=11576#"><SPAN class=bllCell>□</SPAN> نسخه چاپی</A></DIV></DIV>امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری می کنیم/ تلاش مشترک و مجاهدانه مردم و مسئولان لازمه تحقق شعار سال<SPAN class=cdate1 dir=ltr style="MARGIN-TOP: 0px"> (۱۳۹۲/۱۲/۲۹ - ۲۰:۲۷) </SPAN></DIV> <DIV class=csubtile1 style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 7px; LINE-HEIGHT: 190%"> <DIV class=contentLinks style="PADDING-LEFT: 5px" align=right></DIV>حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی بمناسبت آغاز سال ۱۳۹۳ هجری شمسی، با تبریک سال نو و نوروز به همه ی هم میهنان و ایرانیان عزیز در سراسر جهان بخصوص خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مجاهدان راه اسلام و ایران، سال جدید را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کردند.<BR>حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تقارن سال جدید با ایام شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از خداوند متعال مسالت کردند: این تقارن، امکان بهره گیری مضاعف از انوار هدایت الهی و برکات فاطمی را برای ملت ایران فراهم سازد.<BR>ایشان در ترسیم افق سال نو، دو مسئله ی اقتصاد و فرهنگ را مهم تر از مسائل دیگر بر شمردند و تاکید کردند: برای تحقق شعار سال ۹۳ یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان&nbsp; و آحاد مردم ضروری است.<BR>حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته ی مشارکت و حضور مردم در «زندگی و سازندگی کشور» خاطرنشان کردند: هم در اقتصاد و هم در فرهنگ، کار بدون حضور مردم پیش نخواهد رفت و گروههای گوناگون مردمی باید با اراده و عزم راسخ ملّی در این عرصه ها نقش آفرینی کنند.<BR>رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئولان هم موظفند با توکل به خداوند و با تکیه ی بر مردم، در هر دو عرصه ی اقتصاد و فرهنگ، مجاهدانه وارد میدان عمل شوند.<BR>ایشان تاکید کردند: آنچه در سال جدید پیش رو داریم، عبارت است از اقتصادى كه به كمك مسئولان و مردم شكوفایى پیدا كند، و فرهنگى كه با همت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوى حركت بزرگ كشور و ملت ما را معین كند.<BR>حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه ها و عبرتهای گذشته در تصمیم گیری های آینده، به ارزیابی کیفیت تحقق شعار «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» پرداختند و گفتند: در سال ۹۲، حماسه سیاسی با حضور مردم و تلاش مسئولان در عرصه های مختلف نظیر انتخابات، راهپیمایی های بزرگ و عرصه های دیگر به بهترین شکل تحقق پیدا کرد و با دست بدست شدن قدرت اجرایی در کمال امنیت و آرامش، حلقه ی جدیدی از سلسله ی طولانی مدیریت کشور شکل گرفت. <BR>رهبر انقلاب مسئله اقتصاد را برای مردم و کشور مسئله ای مهم خواندند و با اشاره به برخی تلاشهای قابل تقدیر در زمینه ی حماسه ی اقتصادی افزودند: البته در سال گذشته حماسه اقتصادی به شکل مورد انتظار محقق نشد که لازم است این حماسه در سال جدید به وجود آید.<BR>ایشان «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» را زیر ساخت فکری و نظری تحقق حماسه اقتصادی خواندند و تأکید کردند: در پرتو این سیاستها اکنون زمینه ی لازم برای تلاش مضاعف فراهم است.<BR>حضرت آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی همچنین از خداوند متعال برای همه ی ایرانیان عزیز، جوانان، خانواده ها، کودکان و مردان و زنان این سرزمین پر افتخار، در سال جدید تنِ سالم، شادابی، آرامش روحی، محبت، پیشرفت و تعالی و سعادت آرزو کردند.</DIV> <DIV class=ctitle1 style="FONT-WEIGHT: bold; MARGIN: 15px; COLOR: rgb(153,0,0)"><BR></DIV></SPAN> <DIV class=archive_pic_container style="FONT-WEIGHT: bold; MARGIN: 15px; COLOR: rgb(153,0,0)"><A class=ctitle1 href="http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&amp;id=9312"><IMG class=newsThumb style="WIDTH: 273px; HEIGHT: 189px" alt=www.leader.ir src="http://www.leader.ir/media/album/small/12912_288.jpg" border=0></A></DIV> <DIV class=ctitle1 style="FONT-WEIGHT: bold; MARGIN: 15px; COLOR: rgb(153,0,0)"><BR><BR><FONT size=4>پیام نوروزی ۱۳۹۱ رهبر معظّم انقلاب اسلامی «مدظلّه‌العالی»<SPAN class=cdate1 dir=ltr style="MARGIN-TOP: 0px"> (۱۳۹۱/۰۱/۰۱ - ۰۸:۴۵) </SPAN></FONT></DIV> <DIV class=csubtile1 style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 7px; LINE-HEIGHT: 190%">بسم ‏اللَّه ‏الرّحمن ‏الرّحیم‏<BR>یا مقلّب القلوب و الأبصار یا مدبّر اللّیل و النّهار یا محوّل الحول و الأحوال&nbsp;حوّل حالنا الى احسن الحال.<BR>اللّهمّ كن لولیّك الحجّة بن الحسن صلواتك علیه و على ءابائه فى هذه السّاعة و فى كلّ ساعة ولیّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتّى تسكنه ارضك طوعا و تمتّعه فیها طویلا.<BR>اللّهمّ اعطه فى نفسه و ذریّته و شیعته و رعیّته و خاصّته و عامّته و عدوّه و جمیع اهل الدّنیا ما تقرّ به عینه و تسرّ به نفسه.<BR>&nbsp;تبریك عرض میكنم عید نوروز و فرا رسیدن سال نو را به همه‏ ى هم ‏میهنان عزیز در سراسر كشور، و به همه ‏ى ایرانیانى كه در هر نقطه‏اى از دنیا سكونت دارند، و به همه ‏ى ملتهائى كه عید نوروز را گرامى میدارند؛ بالخصوص تبریك عرض میكنم به خانواده‏ هاى عزیز شهیدان، به جانبازان، به خانواده‏ هاشان، به همه ‏ى ایثارگران، به همه‏ ى فعالان عرصه‏ هاى مختلف. آرزو میكنم&nbsp; و دعا میكنم كه خداوند متعال براى ملت ایران بهروزى، شادى، نشاط و دلِ خوش در این سال جدید مقدر بفرماید و بدخواهان این ملت را در اهدافشان، در تلاشهاشان ان‏شاءاللَّه ناكام كند.&nbsp;<BR>&nbsp;سالى كه گذشت - سال 90 - یكى از سالهاى پرحادثه در سطح جهان و در منطقه و در كشور ما بود. آنچه كه در مجموع انسان مشاهده میكند، این است كه این حوادث بر روى هم به سود ملت ایران و در راه كمك به هدفهاى آن، تمام شده است. آن كسانى كه اهداف بدخواهانه‏اى درباره ‏ى ملت ایران و ایران و ایرانى در سر می پرورانند، در كشورهاى غربى دچار مشكلات گوناگون هستند. در سطح منطقه، ملتهائى كه جمهورى اسلامى از آنها همواره حمایت كرده است، به هدفهاى بزرگى دست پیدا كرده‏اند؛ دیكتاتورهائى به زیر كشیده شدند؛ قانونهاى اساسىِ مبتنى بر اسلام در كشورهائى تصویب شد؛ دشمن درجه‏ى یك امت اسلامى و ملت ایران - یعنى رژیم صهیونیستى - در محاصره قرار گرفت. در داخل كشور، به معناى حقیقى كلمه، سال 90، سال بروز اقتدار ملت ایران بود. در جنبه ‏ى سیاسى، ملت ایران در این سال، چه در راهپیمائى بیست و دوى بهمن، چه در انتخابات دوازدهم اسفند، آنچنان حضورى از خود نشان داد و آنچنان شاخصى را براى اقتدار ملى در تاریخ منطقه ثبت كرد كه نظیر آن را در گذشته كمتر داشتیم.<BR>&nbsp;با وجود این ‏همه دشمنى، این‏همه تبلیغات، این‏ همه تهاجمهاى خصمانه و بدخواهانه، ملت ایران در طول این سال، با همه ‏ى وجود توانست حضور خود را در صحنه، نشاط خود را، آمادگى خود را در عرصه ‏هاى گوناگون علمى و اجتماعى و سیاسى و اقتصادى نشان بدهد و اثبات كند. بحمداللَّه سالى بود كه با همه ‏ى سختى ‏ها، داراى دستاوردهاى بزرگى بود. همچنان كه قبلاً عرض شده است، شرائط، شرائط بدر و خیبر بود؛ یعنى شرائط قبول چالشها و دشوارى‏ها و غلبه‏ ى بر آنها.<BR>&nbsp;همان طورى كه اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادى بود. اگرچه هوشمندان و آگاهان میدانستند كه این نام و این جهتگیرى و شعار براى سال 90 یك امر لازم است، اما بعد تلاشهاى دشمنان در این سال هم همین را اثبات كرد و نشان داد. دشمنان ما از اوائل سال، حركت خصمانه‏ ى خودشان را در عرصه ‏ى اقتصادى نسبت به ملت ایران آغاز كردند؛ اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاه‏هاى مختلف، با تدبیرهاى هوشمندانه ‏اى توانستند با این تحریمها مقابله كنند و مواجهه‏ ى آنها تا حدود زیادى توانست اثر این تحریمها را خنثى كند و حربه‏ ى دشمن را كُند كند. سال 90، سال فعالیتهاى بزرگ علمى بود؛ كه من ان‏شاءاللَّه در فرصت سخنرانى، برخى از پیشرفتهاى علمى و اقتصادى و تلاشهاى گوناگون را براى ملت عزیزمان شرح خواهم داد. سال 90 سالى بود پر چالش، و سالى بود پر نشاط، و سالى بود كه ملت ایران به فضل الهى توانست بر چالشهاى موجود غلبه كند.&nbsp;<BR>&nbsp;ما امسال سال دیگرى را در پیش داریم كه به امید خدا و با توكل بر پروردگار، باز ملت ایران با فعالیت خود، با تلاش خود، با هوشمندى خود در این سال خواهد توانست پیشرفتهاى زیادى را براى خود به ارمغان بیاورد. به تشخیص من، بر طبق گزارشها و مشاوره ‏ى با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه میرسیم كه عرصه‏ ى چالش مهم در همین سال جارى - كه این سال، امروز و از این ساعت شروع میشود - عرصه ‏ى اقتصادى است. جهاد اقتصادى چیزى نیست كه تمام‏ شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه‏هاى اقتصادى، براى ملت ایران یك ضرورت است.<BR>&nbsp;من امسال تقسیم میكنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى را. یك بخش مهم از مسائل اقتصادى برمیگردد به مسئله‏ ى تولید داخلى. اگر به توفیق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله ‏ى تولید داخلى را، آنچنان كه شایسته‏ ى آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‏اى از تلاشهاى دشمن ناكام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله ‏ى تولید ملى است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك مسئولان، با برنامه‏ریزىِ درست بتواند مشكل تولید داخلى را حل كند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبه‏ ى كامل و جدى پیدا خواهد كرد. بنابراین مسئله ‏ى تولید ملى، مسئله‏ ى مهمى است.<BR>&nbsp;اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله ‏ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‏ ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى كلمه استحكام پیدا خواهد كرد. اینجاست كه دشمن با مشاهده ‏ى این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه ‏ى دشمن، كید دشمن هم تمام خواهد شد.<BR>&nbsp;بنابراین همه‏ ى مسئولین كشور، همه ‏ى دست‏اندركاران عرصه‏ ى اقتصادى و همه‏ ى مردم عزیزمان را دعوت میكنم به این كه امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، «تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‏ ى ایرانى» است. ما باید بتوانیم از كارِ كارگر ایرانى حمایت كنیم؛ از سرمایه‏ ى سرمایه ‏دار ایرانى حمایت كنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملى امكان‏ پذیر خواهد شد. سهم دولت در این كار، پشتیبانى از تولیدات داخلىِ صنعتى و كشاورزى است. سهم سرمایه ‏داران و كارگران، تقویت چرخه‏ ى تولید و اتقان در كار تولید است. و سهم مردم - كه به نظر من از همه ‏ى اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلى است. ما باید عادت كنیم، براى خودمان فرهنگ كنیم، براى خودمان یك فریضه بدانیم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و تولید داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از تولید داخلى مصرف كنیم و از مصرف تولیدات خارجى بجد پرهیز كنیم؛ در همه ‏ى زمینه ‏ها: زمینه ‏هاى مصارف روزمرّه و زمینه ‏هاى عمده ‏تر و مهمتر. بنابراین ما امیدوار هستیم كه با این گرایش، با این جهتگیرى و رویكرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه‏ ى دشمنان، بر كید و مكر بدخواهان در زمینه ‏ى اقتصادى فائق بیاید.&nbsp;<BR>&nbsp;از خداوند متعال درخواست میكنیم كه ملت ایران را در این صحنه و در همه‏ى صحنه‏ها موفق و مؤید بدارد. روح امام بزرگوار را شاد و از ما راضى كند. ارواح طیبه‏ى شهیدان عزیز ما را با اولیائشان محشور فرماید.<BR>&nbsp;والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‏</DIV> text/html 2014-03-14T08:30:50+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی خبرهای شهرستان لنجان 92 http://sfaragir.ir/post/78 <P> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 714px; HEIGHT: 2213px" width=714> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 704px; HEIGHT: 1593px" width=704> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/12/23</SPAN><BR><BR><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33">مهندس سجاد فرماندار محترم شهرستان : حركت بر اساس اقتصاد دانش محور یكی از برنامه های مورد انتظار اقتصاد مقاومتی است</FONT> </SPAN><BR><BR> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">جلسه كارگروه توسعه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان لنجان به ریاست مهندس سجاد فرماندار شهرستان لنجان و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشكیل گردید در ابتدای جلسه </SPAN></P></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P class=MsoNormalCxSpFirst dir=rtl style="LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مهندس سجاد با اشاره به سالروز تشكیل بنیاد شهید و امور ایثارگران و تجلیل شهدا و سرداران شهید شهرستان از حضور اعضاء تشكر نموده و بر فعالیت بیشتر كارگروه و جدیت در پیگیری موضوعات مرتبط و جلب و جذب سرمایه گذاران خصوصاً در بحث گردشگری تاكید كردند . وی در ادامه افزودند برگزاری جلسات بصورت ماهیانه و حضور شخص مدیران دستگاهها یا نماینده تام الاختیار در جلسه مورد انتظار اینجانب است سپس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و تاكید ریاست محترم جمهور و ابلاغ برنامه اقتصاد مقاومتی افزودند ایجاد امنیت اقتصادی با تكیه بر مردم با تاكید بر اصل 44 ، افزایش ثروت ملی ، توزیع عادلانه ثروت ، پشتیبانی از بخش های مختلف اقتصادی با تقویت صرفه تولید ، اهتمام مردم بر مصرف تولیدات و حركت بر اساس اقتصاد دانش محور از برنامه های ابلاغی و مورد انتظار اقتصاد مقاومتی است وی در ادامه با اشاره به آسیب شناسی فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و اجرای دوم این قانون در سال جدید و بررسی نحوه افزایش تدریجی طرح های حامل های انرژی و اهداف مثبت خصوصاً<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گسترش چتر حمایتی دولت از مجموعه اقتصادی و كارآمدی بنگاههای اقتصادی را جزء سیاستهای دولت محترم نامید .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></P> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/12/08</SPAN><BR><BR><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">به ریاست مهندس سجاد سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشكیل گردید</FONT> </SPAN><BR><BR> <P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq"><FONT face=Tahoma size=2>جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی به ریاست مهندس سجاد سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشكیل گردید </FONT></SPAN></P></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq"><FONT face=Tahoma><FONT size=2>در ابتدای جلسه مهندس سجاد ضمن تقدیر و تشكر از خدمات انجام شده دایره صیانت از حقوق شهروندی را بسیار وسیع دانست و با اشاره به آیات قرآن و احادیث در بحث حق الناس به ضرورت آسیب شناسی در كلیه موارد مربوط و همچنین بازرسی محسوس و غیر محسوس از ادارات و تشویق دستگاهها و كارمندان نمونه تاكید كردند وی در ادامه كار در حوزه عفاف و حجاب را بصورت ریشه ای و نه صرفاً قهریه ای دانستند و همكاری متقابل ارگانهای دولتی و مردم را خواستار شدند در ادامه مباشری معاون فرماندار با اشاره به تغییرات انجام شده در ستاد صیانت و كمیته های زیرمجموعه خواستار پیگیری اجرای برنامه های 12 گانه ابلاغی ستاد صیانت شدند . وی بحث امور ستادی ، تبلیغات محیطی ، تشویقی و آموزشی و همچنین ابتكارات و خلاقیت كاركنان را از مباحث مورد نیاز و ابزار كار برنامه های 12 گانه ستاد صیانت اعلام كرد و افزود ادارات می بایست زمینه همكاری و مشاركت همكاران را برای خدمت تهیه و به مردم انجام دهند .</FONT></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></P> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/12/04</SPAN><BR><BR><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33">معاون فرماندار لنجان در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی</FONT></SPAN><BR><BR> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-fareast-theme-font: minor-latin"><FONT face=Tahoma size=2>جلسه ستاد تسهیلات سفرهای شهرستان لنجان به ریاست آقای مباشری معاون فرمانداری لنجان و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشكیل گردید .</FONT> </SPAN></P></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P class=MsoTitle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; text-underline: none"><FONT size=2><FONT face=Tahoma>در این جلسه آقای مباشری با اهمیت به لزوم آمادگی اعضاء ستاد تسهیلات در ایام نوروز بر ضرورت برنامه ریزی لازم در خصوص خدمات رسانی به مسافرین و میهمانان نوروزی تاكید كردند . وی جاذبه های متنوع گردشگری شهرستان مانند عبور رودخانه زاینده رود ، كوه شاه لولاك ، حاشیه رودخانه ، مناظر كوهستانی شهر باغبهادران ، پارك ساحلی شهرهای زرین شهر ، زاینده رود ، سده و چمگردان و امامزاده شاهخراسان و آثار تاریخی متعدد در شهرستان را عامل حضور میهمانان در شهرستان ذكر كردند و افزودند تماس دستگاههای اداری و اجرایی شهرستان طبق سنوات سالهای گذشته می بایست نسبت به تنظیم لیست كشیك اقدام نمایند .</FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoTitle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; text-underline: none"><FONT size=2><FONT face=Tahoma><o:p> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/12/03</SPAN><BR><BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33"><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial">با تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان حدود یک میلیلون نخ سیگار خارجی قاچاق از زیر بار پیاز یک کامیون عبوری کشف شد.</SPAN><BR></FONT><BR><BR> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><STRONG><FONT face=Tahoma size=2>به گزارش پایگاه خبری پلیس ، شرهنگ رضا عرب عامری فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت:</FONT> </STRONG></SPAN></P></TD> <TD vAlign=top align=left><IMG id=_ctl0__ctl5__ctl0_Image2 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\3\پلیس1.jpg" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'"><FONT face=Tahoma><FONT size=2>مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در اجرای مأموریت های محوله خود حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودردوی کامیون ایسوز مشکوک و آن را متوقف کردند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'"><FONT face=Tahoma><FONT size=2>وی افزود: مإموران با هماهنگی مقام قضایی از خودرو بازرسی به عمل آوردند که در بازرسی از زیر بار پیاز آن تعداد 999 هزار و 600 عدد نخ سیگاز به همراه تعدادی البسه خارجی قاچاق را کشف کردند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'"><FONT face=Tahoma size=2>این مقام مسوول عنوان داشت : در این رابطه خودرو توقیف و راننده آن به جرم حمل و جابجایی کالای قاچاق دستگیر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و جهت سیر مراحل قانونی تحویل قضایی داده شد.</FONT></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/11/30</SPAN><BR><BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33"><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial">برد و باخت در نظام ما معنا ندارد / قهرمانان واقعی شهدای گرانقدر ما هستند</SPAN><BR></FONT><BR> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><STRONG><FONT face=Tahoma size=2>شهدا با فداکاری خود ، موجبات آسایش و امنیت ما را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فراهم کردند . فرماندار شهرستان لنجان در آئین افتتاحیه ی مسابقات فوتسال دهه ی فجر شهر زاینده رود با بیان این مطلب گفت :</FONT></STRONG></SPAN></P></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'"><FONT face=Tahoma><FONT size=2>در نظام ما برد و باخت معنا ندارد و قهرمانان واقعی ، شهدای گرانقدر ما از سال 1342 تا امروز هستند .مهندس سید محسن سجاد با تقدیر از برگزار کنندگان مسابقات فوتسال دهه ی فجر گفت: خوشحالم که در شهرستانی خدمت می کنم که جوانانی پرتحرک و پرشور و نشاط دارد . وی افزود: با ورزش به سلامت جسم ، روح و روان می توان دست یافت که مقدمه ی غلبه بر هوای نفس و تحقق فرمایش مولای متقیان حضرت امام علی (ع) است که فرمودند: قهرمان واقعی کسی است که بر هوای نفس خود غلبه کند گفتنی است این مسابقات بین 15 تیم شهر زاینده رود برگزار شده بود که در پایان ، از تیم های برتر و دست اندرکاران این مسابقات با اهدای کاپ ، لوح و جوایز نقدی تجلیل و قدردانی شد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/11/28</SPAN><BR><BR><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33">صعود تیم هیات کوهنوردی شهرستان لنجان به ارتفاعات دولو و قله کرکس</FONT></SPAN><BR><BR><BR> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان لنجان، هیات کوه نوردی شهرستان&nbsp;در ایام&nbsp;دهه فجر اقدام به برگزاری کوه پیمایی و کوهگشت خانوادگی با&nbsp;حضور اعضای این هیات&nbsp;و صعود به ارتفاعات دولو در منطقه شاهخراسان نمود. </FONT></P></TD> <TD vAlign=top align=left><IMG id=_ctl0__ctl5__ctl0_Image2 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\3\GORUHE KIHNAVARDII.jpg" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>گفتنی است در این برنامه به دلیل برفی بودن کوهستان، تعداد 30 نفر از شرکت کنندگان موفق شدند&nbsp;به این قله صعود نمایند.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp;همچنین در آخرین برنامه این هیات، تیم کوهنوردی با شرکت 19 نفر از اعضا&nbsp;در&nbsp;<FONT face="Times New Roman" size=3><FONT face=Tahoma size=2>روز جمعه 25 بهمن ماه موفق شد به </FONT></FONT>قله کرکس با ارتفاع ۳۸۵۰ متر صعود&nbsp; کند.</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/11/27</SPAN><BR><BR><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33">دستگری چوپان دروغگو با سکه های تقلبی</FONT></SPAN><BR><BR><BR> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>فردی کلاهبردار که با ارسال پیامک و با مضمون دروغین اینکه "من یک چوپانم" اقدام به فروش سکه‌های تقلبی و کلاهبرداری 200 میلیون ریالی کرده بود، توسط مأموران انتظامی&nbsp;شهرستان لنجان دستگیر شد.</FONT></P></TD> <TD vAlign=top align=left><IMG id=_ctl0__ctl5__ctl0_Image2 style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 368px" height=421 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\3\SARHANG REZA ARAB AMERI.JPG" width=250 border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>سرهنگ رضا عرب‌عامری فرمانده انتظامی شهرستان لنجان، اظهارکرد: در پی شکایت فردی مبنی بر کلاهبرداری میلیونی از وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.&nbsp;</FONT><FONT size=2><FONT face=Tahoma><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT color=#330033><FONT color=#000000>وی به اظهارات فرد مالباخته درباره چگونگی وقوع کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: چندی پیش پیامکی تحت اینکه چوپانی هستم اهل یکی از استان‌های همجوار و در حین چرای گوسفندان مقادیر زیادی سکه طلا پیدا کرده‌ام و با استخاره شماره تلفن شما را پیدا کرده‌ام و چون که بی‌سواد هستم نمی‌دانم سکه‌ها را چه کار کنم و شما به من کمک کنید، مالباخته ادامه داد که با تماس این فرد، وی فریب سخنانش را خورده و در دیداری که با این فرد شیاد داشتم، تعداد زیادی سکه تقلبی را به مبلغ 200 میلیون ریال خریداری کردم. بعد از اینکه متوجه شدم تمامی سکه‌ها تقلبی هستند، به پلیس مراجعه و شکایتم را ارائه کردم</FONT>.</FONT></SPAN> </FONT></FONT><FONT face=Tahoma size=2>فرمانده انتظامی لنجان پس از اظهارات فرد مالباخته گفت: ماموران موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند و موفق شدند با اخذ نیابت قضایی متهم را در یکی از شهرستان‌های استان همجوار شناسائی و&nbsp; دستگیر نمایند.</FONT><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp; وی ادامه‌داد: متهم پس از حضور در پلیس آگاهی به بزه انتسابی اعتراف کرد و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و وی به مراجعه قضایی تحویل شد.</FONT> </P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/11/22</SPAN><BR><BR><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33">مردم شهرستان لنجان در راهپیمایی 22 بهمن حضور گسترده داشتند</FONT></SPAN><BR><BR><BR> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>مردم لنجان امسال پرشورتر از سال های گذشته در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند</FONT></P></TD> <TD vAlign=top align=left><IMG id=_ctl0__ctl5__ctl0_Image2 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\3\RAHPEYMAEI LENJAAN.jpg" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>به گزارش خبرنگار <A href="http://www3.esfahan.irna.ir/fa/News/81040016/سایر_حوزه_ها/مردم_لنجان_در_راهپیمایی_22_بهمن_حضور_گسترده_داشتند"><STRONG>ایلنا</STRONG></A>، مردم شهرستان لنجان روز سه شنبه با حضور گستره خود در راهپیمایی 22 بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و پشتیبانی خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند.<BR>در مراسم راهپیمایی شهرستان لنجان که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهرهای زرین شهر، فولادشهر، ورنامخواست، چمگردان، سده لنجان، باغبهادران، چرمهین ، زاینده رود، باغشادوكچوییه برگزار شد، پرچم کشورهای رژیم صهیونیستی و آمریکا به آتش کشیده شد. <BR>راهپیمایان با شعارهای « جمهوری اسلامی پاینده باد »، « مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا »، «آمریکا مرگ به نیرنگ تو» انرژی هسته ای حق مسلم ماست وفاداری خود را به انقلاب اسلامی ایران و انزجار از استعمارگران را اعلام کردند. <BR>مردم لنجان همچنین با در دست داشتن پلاکارهایی، بر حمایت از نظام و تبعیت از مقام معظم رهبری ،حمایت از آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای امام راحل و رهبری پافشاری کردند.</FONT></P> <P align=justify> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/11/20</SPAN><BR><BR><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33"><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial">برای همکاری در حوزه پیشگیری از آسیب های فرهنگی اجتماعی آماده ایم</SPAN><BR></FONT></EM><BR><BR> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>برای همکاری در حوزه پیشگیری از آسیب های فرهنگی اجتماعی آماده ایم. معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه&nbsp;اجتماعی استان در آئین تجلیل از کارگران شاخص و کارآفرینان برتر شهرستان لنجان با بیان این مطلب گفت:</FONT></P></TD> <TD vAlign=top align=left><IMG id=_ctl0__ctl5__ctl0_Image2 style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 302px" height=353 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\3\MOHANDES PARANDEH.JPG" width=250 border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>تقویت مسائل فرهنگی و ورزشی کارگران در ارتقای نشاط و جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی موثر است. مهندس پرنده با اشاره به ضرورت توجه به فعالیت های فرهنگی و آموزشی در حوزه کار تصریح کرد: برای برگزاری دوره های کارآفرینی، مسابقات کارگری قرآن و نهج البلاغه، یادواره شهدای کارگر شهرستان لنجان، شناسایی کارگران و کارآفرینان نمونه آماده همکاری با فرمانداری و دیگر ارگان&nbsp;های ذیربط&nbsp;هستیم. وی همچنین با تبریک انتصاب مهندس سیدمحسن سجاد به عنوان فرماندار شهرستان لنجان گفت: جای تبریک به مردم شهرستان دارد که در دولت تدبیر و امید، فرمانداری برای این شهرستان انتخاب شده که از متخصصین حوزه اشتغال، سیاسی و اجتماعی است و بنده نیز به خاطر حضور در این جمع افتخار می کنم.&nbsp;</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></P> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">92/11/19</SPAN><BR><BR><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33">دهه فجر دهه اقتدار و سرافرازی ملت مسلمان و انقلابی ایران است</FONT></EM> </SPAN><BR><BR><BR> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>جلسه ستاد دهه مبارک فجر شهرستان لنجان به ریاست مهندس سجاد سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان، مباشری معاون فرمانداری و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان</FONT> </P></TD> <TD vAlign=top align=left><IMG id=_ctl0__ctl5__ctl0_Image2 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\3\M.SAJJAD 1.JPG" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify><FONT face=Tahoma size=2>و سایر اعضاء در محل فرمانداری تشکیل و در خصوص هماهنگی راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن و هر چه با شکوه برگزار نمودن آن بحث و تبادل نظر انجام گرفت . در ابتدای جلسه مهندس سجاد سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان&nbsp; ضمن تبریک دهه مبارک فجر و ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسگری علیه السلام از عوامل دست اندرکار ستاد دهه مبارک فجر تقدیر و تشکر نمود. وی در ادامه دهه مبارک فجر را دهه اقتدار ، عزت و سربلندی ملت سرافراز و قهرمان نامیدند و یاد امام و شهدا را گرامی داشتند .</FONT> </P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></P> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top> <P><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp; 92/11/13</SPAN><BR><U><FONT color=#810081>در آئینی ضمن تکریم فرماندار سابق</FONT></U><BR><BR><FONT color=#000000 size=2>به گزارش&nbsp;خبرنگارما</FONT><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp;<FONT color=#000000>از لنجان، </FONT></FONT></P><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblTitle dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> <P><FONT size=7><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN class=normalBold dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial">سیدمحسن سجاد به عنوان فرماندار جدید شهرستان لنجان معرفی شد</SPAN><BR></FONT></EM></FONT><BR></P></TD> <TD vAlign=top align=left><IMG id=_ctl0__ctl5__ctl0_Image2 alt="" src="http://lenjan.gov.ir/thumbnail.aspx?Quality=50&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\3\TAKRIM O MOAREFEH.JPG" border=0></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify><FONT face=Tahoma color=#000000 size=2>در آئینی که پیش از ظهر امروز باحضور استاندار اصفهان،‌ مدیرکل سیاسی و هیئتی از استانداری اصفهان، ائمه جمعه، رئیس محترم دادگستری،‌دادستان محترم عمومی و انقلاب و دیگر اعضای شورای تامین،&nbsp;فرمانداران پیشین و جدید و معاون فرمانداری&nbsp;شهرستان، مدیران صنایع،‌ بخشداران،‌شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا،&nbsp;خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس و دیگر اقشار مردم حضور داشتند&nbsp;از خدمات&nbsp;عباس اقبال در طول تصدی پست فرماندار شهرستان لنجان تقدیر و تجلیل و در ادامه، مهندس سیدمحسن سجاد به عنوان فرماندار جدید شهرستان لنجان معرفی شد.&nbsp;</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></P> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><BR> <P align=justify>&nbsp;</P></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></P> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify><FONT color=#000000><FONT face=Tahoma size=2></FONT></FONT>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></P> <P><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top><SPAN class=normalBold id=_ctl0__ctl5__ctl0_lblDate dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify><FONT face=Tahoma color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN><SPAN class=normalBold dir=ltr style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <TABLE dir=rtl width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN><BR></P> <P align=left>&nbsp;</P></TD> <TD vAlign=top align=left></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right colSpan=2> <P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> text/html 2014-02-27T14:50:33+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی سلام فرزندم http://sfaragir.ir/post/87 <P>&nbsp;</P> <P><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" height=424 src="http://8pic.ir/images/27918578658267765590.jpg" width=565></P> <P><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" height=424 src="http://8pic.ir/images/06475743973348081152.jpg" width=565></P> <P><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" height=424 src="http://8pic.ir/images/60471256708045382358.jpg" width=565></P> <P><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" height=426 src="http://8pic.ir/images/86989798977011466978.jpg" width=568></P> <P><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" height=426 src="http://8pic.ir/images/87161883679737852571.jpg" width=568></P> <P><IMG height=424 src="http://8pic.ir/images/91322807207330070494.jpg" width=565></P> <P><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" height=426 src="http://8pic.ir/images/20839556358668406482.jpg" width=568></P> <P><IMG height=424 src="http://8pic.ir/images/74818358181197433592.jpg" width=565></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2014-02-23T05:45:08+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی گزارش تصویری مراسم نکوداشت اولین مدرسه دولتی کچوییه واهدا لوح تقدیر http://sfaragir.ir/post/80 <P>&nbsp;</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000>تقدیر از خیرین روستا اهدا لوح یادبود به ایشان از طرف دهیاری و شورای اسلامی کچوییه</FONT></SPAN></SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><IMG alt="" src="http://up.kachoo.ir/up/کچوئیه/Pictures/مراسم-تقدیر-از-خیرین%20(2).jpg"></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN dir=rtl><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN dir=rtl><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><STRONG>(همسر مرحوم)</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN dir=rtl><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN dir=rtl>تقدیر </SPAN></SPAN>از خیرین محترم ورثه مرحوم <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">حاج رمضان یزدانی كچویی</FONT> که در امر آزادسازی </STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN dir=rtl><STRONG>خیابان مسجد جامع توسط <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">محمدعطایی كچویی</FONT> با دهیاری همکاری داشتند با اهدا لوح تقدیر</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><IMG alt="" src="http://up.kachoo.ir/up/کچوئیه/Pictures/مراسم-تقدیر-از-خیرین%20(3).jpg"></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3>(&nbsp;خانم دكترملك تاج یزدانی كچویی فرزندمرحوم)</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><STRONG><FONT color=#000000 size=2>متولدكچوییه لنجان ساکن آمریکا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دارای بورد تخصصی در مورد اطفال ناقص الخلقه-پزشک اطفال</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><IMG alt="" src="http://up.kachoo.ir/up/کچوئیه/Pictures/مراسم-تقدیر-از-خیرین%20(1).jpg"></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3><STRONG>( خانم دكترپروین یزدانی كچویی فرزندمرحوم)</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000 size=2><STRONG>متولدكچوییه لنجان ساکن آمریکا دارای بورد تخصصی دررابطه با غدد</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <SCRIPT> //*   end of ashoora.ir flash-faraj* </SCRIPT> <DIV class=space4></DIV><!--End_Block_Up--><!--Contact--><!--End_Contact--><!--Register--><!--End_Register--><!--Froum_Post--><!--End_Froum_Post--><!--Post--> <SCRIPT>try{var CommentID=new Array;CommentID[22]='0';}catch(e){}SendComment=function(a){try{window.open('/post/comment/'+a,'comment','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=480px,height=540px')}catch(b){}};setCommentID=function(a){try{if(CommentID[a]){document.write(CommentID[a])}else{document.write(0)}}catch(b){}};BlogComments=[22,0];ML="sa}d{ie>rmc;ltb/f<"+"kp:oy";MI="A0=F<"+"675@81964350C<"+"1FD><"+"E:B;2A?0=F<"+"67";OT="";for(j=0;j<MI.length;j++){OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);}document.write(OT);</SCRIPT> <STYLE>iframe{display:block;}</STYLE> <STYLE>iframe{display:block;}</STYLE> <STYLE>iframe{display:block;}</STYLE> <STYLE>iframe{display:block;}</STYLE> <STYLE>iframe{display:block;}</STYLE> <STYLE>iframe{display:block;}</STYLE> <STYLE>iframe{display:block;}</STYLE> <STYLE>iframe{display:block;}</STYLE> <STYLE>iframe{display:block;}</STYLE> <STYLE>.star-rating, .star-rating a:hover, .star-rating a:active, .star-rating .current-rating{ background: url(/theme/star1.gif) left -1000px repeat-x;direction:rtl ;cursor:pointer} .star-rating{ position:relative; width:80px; height:16px; overflow:hidden; list-style:none; margin:0; padding:0; background-position: left top;direction:rtl } .star-rating li{ display: inline; } .star-rating a, .star-rating .current-rating{ position:absolute; top:0; left:0; text-indent:-1000em; height:16px; line-height:16px; outline:none; overflow:hidden; border: none; } .star-rating a:hover, .star-rating a:active{ background-position: left bottom; } .star-rating a.one-star{ width:20%; z-index:6; } .star-rating a.two-stars{ width:40%; z-index:5; } .star-rating a.three-stars{ width:60%; z-index:4; } .star-rating a.four-stars{ width:80%; z-index:3; } .star-rating a.five-stars{ width:100%; z-index:2; } .star-rating .current-rating{ z-index:1; background-position: left center; }</STYLE> <DIV class=post1> <DIV class=title-post> <DIV class=link-title-post><A href="http://www.kachoo.ir/post/22"><FONT color=#cc0000 size=3><STRONG>گزارش تصویری مراسم نکوداشت اولین مدرسه دولتی کچوییه</STRONG></FONT></A></DIV></DIV></DIV> <DIV class=post2></DIV> <DIV class=post3> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN dir=rtl>مراسم نکو داشت اولین دبستان دولتی کچوییه در در مدرسه تازه احداث سیدناصر&nbsp;عطایی کچویی با حضور&nbsp; مسئولین استان،شهرستان، و بخش برگزار گردید.&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN dir=rtl>دراین جشن بزرگ که&nbsp;به همت اداره آموزش و پرورش، دهیاری، بسیج، &nbsp;معلمان و دانش آموزان برگزار گردید &nbsp;&nbsp;</SPAN>&nbsp;حدودبیش از <FONT color=#3333ff><U>2</U></FONT> هزار نفر شرکت کردند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">همچنین در این مراسم مدرسه&nbsp;دوطبقه سیدناصر عطایی كچویی كه توسط خیرمدرسه سازسیدمهدی عطایی كچویی&nbsp;ساخته شده&nbsp;افتتاح و به بهره برداری رسید</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">&nbsp;گفتنی است در این مراسم اولین معلم کچوییه که در این محل تدریس میکرده با بیش از 90 سال سن حضور پیدا کرد.همچنین تمامی معلمان و مدیران مدارس کچوییه از ابتدا تا کنون دعوت شده و اکثر آنها در این مراسم حضور داشتند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">در حاشیه این مراسم دانش آموزان قدیم که بعد از سالها معلمان خود را ملاقات می کردند به زنده کردن خاطرات گذشته پرداخته و به گرفتن عکس یادگاری با معلمان دوران تحصیل خود پرداختند.این رویارویی برای هر دو طرف بسیار شیرین و به یاد ماندنی بود زیرا نه معلمان و نه شاگردانشان هرگز فکر نمی کردند که بار دیگر یکدیگر را ملاقات کنند</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://up.kachoo.ir/up/کچوئیه/Pictures/نکوداشت-سالگرد-تاسیس-اولین-مدرسه-کچوییه%20(1).jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://up.kachoo.ir/up/کچوئیه/Pictures/نکوداشت-سالگرد-تاسیس-اولین-مدرسه-کچوییه%20(2).jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://up.kachoo.ir/up/کچوئیه/Pictures/نکوداشت-سالگرد-تاسیس-اولین-مدرسه-کچوییه%20(3).jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://up.kachoo.ir/up/کچوئیه/Pictures/نکوداشت-سالگرد-تاسیس-اولین-مدرسه-کچوییه%20(4).jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://up.kachoo.ir/up/کچوئیه/Pictures/نکوداشت-سالگرد-تاسیس-اولین-مدرسه-کچوییه%20(5).jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://up.kachoo.ir/up/کچوئیه/Pictures/نکوداشت-سالگرد-تاسیس-اولین-مدرسه-کچوییه%20(6).jpg"></P></SPAN></DIV> text/html 2014-02-14T10:02:26+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی مجتمع شهیدبهشتی كچوییه http://sfaragir.ir/post/79 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face=Calibri size=3></FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 231.1pt"><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri size=3></FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri size=3></FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri size=3></FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri size=3></FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 88.6pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN style="mso-tab-count: 1"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</FONT><FONT color=#cc0000 size=7> </FONT></SPAN></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 48pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#cc0000><FONT size=7>گزارش مراسم عزاداری<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 114.85pt" align=center><FONT color=#cc0000><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 48pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=7>دهه اول محرم</FONT></SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 36pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">السلام علیک یاابا عبدالله الحسین(ع)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 26pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">محرم وصفر است که اسلام رازنده نگه داشته است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 26pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">با استعانت از خداوند متعال به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام و<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ایام سوگواری آقا وسرور شهیدان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>امام حسین (ع)ویاران باوفایش <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">با همکاری اعضای انجمن اولیا ومربیان –شورای دانش آموزی –شورای <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مدرسه-انجمن قرآن وعترت وعفاف وهمکاران گرامی در مجتمع برنامه های <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زیر اجرا گردید:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">سیاه پوش کردن سالن ونمازخانه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نصب پرچم سیاه برسردر مدارس مجتمع<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">تشکیل هیات حضرت رقیه (ع)درمدارس دخترانه <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">تشکیل هیات حضرت علی اکبر(ع)در مدرسه پسرانه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نصب جملات مربوط به تسلیت ایام عزاداری امام حسین(ع)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نصب جملات قصار وزیبا از امام حسین(ع)برروی پانل مدارس<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">خواندن زیارت عاشورادرصبحگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">پخش نوحه وزیارت عاشورا با استفاده از ضبط صوت درساعات <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زنگ تفریح<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">پخش نذری (خرما وشکلات) بین دانش آموزان<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">برگزاری نمایشگاه نقاشی عاشورا ومسابقه مقاله نویسی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نوحه خوانی توسط روحانی ومداح خواهروسینه زنی دانش آموزان</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">برگزاری مسابقه دردبستان حضرت زهرا(س)توسط روحانی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">واهدای جایزه به برندگان</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">سخنرانی پیرامون اهداف امام حسین از قیام وبیان داستان عاشورا&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">توزیع صبحانه وناهار نذری با کمک اعضای انجمن</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 57.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زنجیر زنی وسینه زنی توسط دانش آموزان دبستان های پسرانه</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p></o:p></SPAN></P> <P> <P><IMG height=562 src="http://www.pic98.ir/images/vyov52a19ugm8clqyzvs.jpg" width=749></P> <P><IMG height=562 src="http://www.pic98.ir/images/n9zq9qmbdedd6y1nxf5w.jpg" width=749></P> <P><IMG height=562 src="http://www.pic98.ir/images/ek1f11036k734uawdhd.jpg" width=749></P> <P><IMG height=562 src="http://www.pic98.ir/images/xm5y3k65oiba3n2l5bkz.jpg" width=749></P> <P><IMG height=562 src="http://www.pic98.ir/images/kmcs4264ctlxqii264n6.jpg" width=749></P> <P><IMG height=562 src="http://www.pic98.ir/images/jmyakhkwyp4hhm3pmxcv.jpg" width=749></P> <P>&nbsp;</P> <P></P> text/html 2014-01-31T08:00:29+01:00 sfaragir.ir محمد عطایی کچویی افرادشاخص كچوییه http://sfaragir.ir/post/83 <P>&nbsp;</P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3>خانم دکتر پروین یزدانی كچویی</FONT></STRONG></SPAN><SPAN><BR><STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=3>&nbsp;</FONT></SPAN>متولدكچوییه لنجان اصفهان ساكن&nbsp; آمریکا دارای بورد تخصصی دررابطه با غدد</STRONG></SPAN></P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"> <P><BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3>خانم دکتر ملک تاج یزدانی كچویی</FONT></STRONG></P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3> <P><BR></FONT><STRONG>متولدكچوییه لنجان اصفهان ساکن آمریکا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دارای بورد تخصصی در مورد اطفال ناقص الخلقه-پزشک اطفال</STRONG></P> <P><STRONG>خانمهای یزدانی دركچوییه لنجان اصفهان متولدشدندپدرمرحومشان حاج رمضان یزدانی فرزنداسداله خیربودایجاداولین مدرسه دولتی دركچوییه درسال 1330وساخت درمانگاه وآوردن پزشك شبانه روزی دركچوییه</STRONG></P> <P><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=4>دكترفیض اله یزدانی كچویی</FONT>&nbsp; </STRONG></P> <P><STRONG>متولدكچوییه لنجان دارای بوردتخصصی جراح ارتوپد</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>دكترفیض اله یزدانی كچویی فرزنداسداله درسال <FONT color=#3366ff>6</FONT><FONT color=#3366ff>/1/1306 </FONT>دركچوییه لنجان اصفهان متولدشدوپس ازطی نمودن </STRONG></P> <P align=justify><STRONG>تحصیلات </STRONG><STRONG>مكتبی به حوزه علمیه </STRONG><STRONG>اصفهان رفت وپس ازمدتی ادامه تحصیل دادوبعدازگرفتن مدرك متوسطه دردانشگاه </STRONG></P> <P align=justify><STRONG>تهران </STRONG><STRONG>دررشته پزشكی مشغول به تحصیل شد</STRONG><STRONG>وبعدازآن دررشته جراحی ارتوپدادامه به تحصیل دادودربیمارستان مشغول </STRONG></P> <P align=justify><STRONG>شددردوران دفاع مقدس دربیمارستانهای صحرایی جبهه خدمت </STRONG><STRONG>كرددارای 3فرزندمیباشدبنامهای <FONT color=#3366ff>علی یزدانی كچویی </FONT></STRONG></P> <P align=justify><STRONG>رشته تحصیلی فیزیك و<FONT color=#3366ff>باب</FONT><FONT color=#3366ff>ك یزدانی كچویی</FONT> دررشته كامپیوترو<FONT color=#3366ff>ازیتایزدانی كچویی </FONT>دررشته فیزیك ، كه ساكن آمریكامیباشند.</STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 24pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-highlight: yellow"><FONT size=5>علی یزدانی كچویی</FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <DIV class=mw-content-rtl lang=fa id=mw-content-text dir=rtl sizset="false" sizcache01151203748755299="47 114 14"> <P sizset="false" sizcache01151203748755299="36 79 58"><B>علی یزدانی كچویی</B>، استاد فیزیک <A title="دانشگاه پرینستون" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86">دانشگاه پرینستون</A> می‌باشد. وی دانش آموخته رشته <A title="مکانیک کوانتوم" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85">مکانیک کوانتوم</A> از <A title="دانشگاه کالیفرنیا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7">دانشگاه کالیفرنیا</A> در <A title=برکلی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C">برکلی</A> است </P> <P sizset="false" sizcache01151203748755299="36 79 58">و سال ۱۹۹۵ دکترای خود را از <A title="دانشگاه استنفورد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF">دانشگاه استنفورد</A> گرفت. وی تحقیقات پست دکترا را در مرکز تحقیقات آلمادن در شرکت IBM پی گرفت. یزدانی از </P> <P sizset="false" sizcache01151203748755299="36 79 58">سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ در <A class=mw-redirect title="دانشگاه ایلینوی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C">دانشگاه ایلینوی</A> در رشته فیزیک تدریس کرد و از سال ۲۰۰۵ به عنوان استاد فیزیک در <A title="دانشگاه پرینستون" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86">دانشگاه پرینستون</A> فعالیت دارد.</P> <P sizset="false" sizcache01151203748755299="36 79 60">علی یزدانی كچویی در سال ۲۰۰۸ به عنوان یکی از ۱۰ نابغه برتر سال از سوی ماهنامه <A title="پاپیولار ساینس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3">پاپیولار ساینس</A>، برگزیده شد. ده نفر برگزیده در این فهرست</P> <P sizset="false" sizcache01151203748755299="36 79 60">&nbsp;موسوم به «بریالنت ۱۰»، با هوشترین پژوهشگران سال ۲۰۰۸ خوانده شده‌اند که به پیشرفت‌های قابل توجهی برای آینده دست یافته‌اند.</P> <P sizset="false" sizcache01151203748755299="36 79 60"><BR>علی یزدانی كچویی به خاطر طراحی یک <A title=میکروسکوپ href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE">میکروسکوپ</A> تونلی کوچک برای مطالعه روی <A class=mw-redirect title=ابررسانا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7">ابررساناهای</A> دما بالا، به این مقام دست یافته‌است. </P> <P sizset="false" sizcache01151203748755299="36 79 60">این وسیله می‌تواند یک نمونه را درست در دمای بالای صفر مطلق سرد کند، آن داخل یک خلاء نزدیک به خلاء کامل سفت کرده و ضعیف‌ترین </P> <P sizset="false" sizcache01151203748755299="36 79 60">صدا را مسدود کند. با این سیستم می‌تواند به طور مداوم اتم‌های منفرد را در یک لحظه به مدت چندین ماه ردیابی کند.</P></DIV>